Vedtægter.

Vedtægter for Høkerlauget Aarsdale 2018

§ 1
Laugets navn er Høkerlauget Aarsdale (herefter benævnt Lauget).
§ 2
Laugets formål er at være et naturligt samlingssted i Aarsdale. Lauget skal 
styrke det sociale samvær og livet i Aarsdale havn og by, samt fungere som nærbutik med et udvalg af gængse dagligvarer. Overskud ved indkomstgivende aktiviteter anvendes til almennyttige formål i lokalsamfundet.
§ 3
Lauget, der juridisk er en forening, har hjemsted Aarsdale Havn, c/o den til enhver tid værende formand.

Medlemmer
§ 4
Som medlem kan optages privatpersoner, virksomheder samt offentlige og private organisationer, som ønsker at støtte Laugets formål.
§ 5
Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket i Laugets forretning, eller ved henvendelse til Laugets formand. Ved indmeldelse skal oplyses navn, postadresse, email samt tlf.
§ 6
Kontingent betales forud for et regnskabsår (1/9 – 31/8) ad gangen.
§ 7
Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af laugets medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling.
§ 8
Passive medlemmer kan optages under forudsætning af langvarig sygdom, arbejdsløshed eller andet.
§ 9
Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til formanden med tre måneders varsel. Udmeldelse i løbet af et regnskabsår giver ikke grundlag for refusion af kontingent.

Medlemmers rettigheder og pligter
§ 10
Medlemmerne er forpligtede til at overholde Laugets love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

Kontingent
§ 11
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
§ 12
Kontingentet betales årligt og senest 30 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
§ 13
Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af Laugets drift.
§ 14
Bestyrelsens 7 medlemmer og 1 suppleant vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Tre medlemmer er hvert år på valg. Formand og 2 interne revisorer vælges ligeledes på generalforsamlingen for et år adgangen. Genvalg er muligt.
§ 15
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
§ 16
Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter generalforsamlingen. Såfremt et bestyrelsesmedlem under en valgperiode måtte ønske at overdrage sit ansvarsområde til andre, skal bestyrelsens godkendelse
indhentes hertil.
Bestyrelsen kan uddelegere det daglige arbejde til en eller flere arbejdsgrupper, der arbejder under bestyrelsens tilsyn og efter de retningslinjer/instrukser, som bestyrelsen måtte meddele. For de enkelte nedsatte arbejdsgrupper skal der udfærdiges en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen til enhver tid har ret til at få
indsigt i arbejdsgruppens aktiviteter og evt. økonomi.
§ 17
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres over for medlemmerne.
§ 18
Der skal skrives referat af alle møder afholdt i bestyrelsen, herunder med trufne beslutninger. Referatet skal underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer, ligesom de, der evt. ikke har været tilstede skal underskrive det som læst på førstkommende efterfølgende møde.

Ordinær generalforsamling
§ 19
Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen.
§ 20
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
§ 21
Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne, enten pr. brev eller pr. mail med 4 ugers varsel.
§ 22
Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis/kvittering for indbetaling af kontingent, kan dokumentere sin adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.
§ 23
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
5 Godkendelse af regnskab
6 Forelæggelse af budget til godkendelse
7 Indkomne forslag
8 Valg af formand
9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10 Valg af revisorer (2 interne og 1 ekstern, der skal være registreret eller autoriseret)
11 Evt.
§ 24
Alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent eller er godkendte passive medlemmer, er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Disse har hver én stemme.
§ 25
Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
§ 26
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 27
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsens formand beretning om Laugets virksomhed og vision for den kommende periode.
§ 28
På generalforsamlingen vælges formand, 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 2 interne revisorer og 1 ekstern.
§ 29
Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage inden generalforsamlingen til formanden. 
Modtagne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen i Laugets lokale og rundsendes pr. mail eller pr. brev til
medlemmerne.
§ 30
Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 31
Såfremt mindst en fjerdedel af Laugets medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
§ 32
Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.
§ 33
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling.

Regnskab og formue.
§ 34

Laugets regnskabsår løber fra 1/10 til 30/9.
Første regnskabsår løber fra Laugets stiftelse, den 23/3 2011 til den 31/8 2011.
§ 35
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
§ 36
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af lauget godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.
§ 37
Før den ordinære generalforsamling skal revisor/revisorerne have revideret regnskabet. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
§ 38
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.
§ 39
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af Laugets eksterne revisor.
§ 40
Laugets formue skal, hvis den overstiger, hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i en eller flere banker med højest mulig forrentning.

Tegning og hæftelse.
§ 41
Lauget forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. I sager af væsentlig betydning, dvs. ved indgåelse af lejeaftaler, køb, pantsætning eller salg af 
fast ejendom kan Lauget dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
§ 42
Det påhviler ikke nogen af Laugets medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse, såfremt der foreligger forsæt eller grov forsømmelse.

Stridigheder.
§ 43
Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.
§ 44
Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse søges løst ved mediation/forligsmægling.

Eksklusion
§ 45
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for Lauget, kan af bestyrelsen ekskluderes af Lauget. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.
§ 46
Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion, står den ved magt.

Vedtægtsændringer
§ 47
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning
§ 48
Til opløsning af Lauget kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Nedlæggelsen skal bekræftes af mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden 30 dage efter vedtagelsen.
§ 49
Laugets eventuelle nettoformue skal ved opløsning anvendes til almennyttige formål i lokalsamfundet.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23/3 2011 og ændret den 04 /12 2014, 27/10 2016, 31/10 2017 samt 31/10 2018.