Referat generalforsamlingen 2019

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I HØKER-LAUGET, AARSDALE
den 26. november 2019

Tilstede: 24
1. Ordstyrer: Elo. Referent: Nana.
2. Stemmetællere: Peter og Anita.
3. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode.
Olav, formanden, fremlagde beretning og visioner. Ingen kommentarer. Godkendt.
4. Godkendelse af regnskab. Peter fra bestyrelsen fremlagde først regnskabet for butikken. (Se vedhæftet dokument.) Peter kommenterede bl.a., at Høkeren ikke længere ophobede overskud, men konsoliderede sig. Omsætningen større end sidste år. Især gav månederne juli, august og september en særlig god omsætning. Erik kommenterede, at tidligere år havde vist større omsætningstal. Kirsten P. forklarede det med, at flere af de ældre kunder, som jævnligt købte mange varer i butikken, enten var flyttet eller døde. Desuden savnede Erik et regnskab, der viste omsætningen måned for måned.
Herefter fremlagde Peter regnskabet for Foreningen Høker-lauget. Formuen er stort set uændret fra sidste år. Det blev nævnt, at de ca. 19.000 kr i udestående i butiksregnskabet
også burde stå i dette regnskab. Det tog Peter til efterretning.
Elo
kommenterede som intern revisor, at donationer blev på ialt ca. 9000 kr (3549 kr + 5670 kr). Peter sagde, at han altid har ment, at en “polstring” på omkring 100.000 kr til uforudsete udgifter er fornuftig at have. F.ex. til nye køleskabe, vi kan risikere, at de skal udskiftes alle på én gang. Ole fra bestyrelsen nævnte, at det er sådan, at butikken betaler det, der skal til indendørs. Foreningen betaler det udendørs som f.ex. parasoller. Iøvrigt har bestyrelsen nedsat et økonomi-udvalg bestående af Helle, Peter, Elo og Lars. Regnskabet blev godkendt.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse. Budgettet blev fremlagt af Peter. Særligt kunne bemærkes, at der er bevilliget 10.000 kr til en badetrappe på molen (læs mere under Evt.). Kommentar til budgettet: et ønske, at der laves 2 budgetter, et for butikken og et for foreningen. Bestyrelsen er enig og tager forslaget til efterretning, så det bliver således næste år. Budgettet godkendt.
6. Indkomne forslag. Ingen forslag udefra. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring af §6: Medlemsskab af foreningen skal fremover følge kalenderåret. Det betyder, at medlemskort købt her ved generalforsamlingen gælder hele 2020 med.
Forslaget vedtaget. Ingen imod.
7. Valg af formand. Olav genopstiller, men siger samtidig, at yngre kræfter gerne må tænke på at melde sig på banen. Olav valgt.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Peter er på valg, genopstiller ikke. Ulla er på valg, genopstiller. Frits er på valg, genopstiller. Ditte stiller op som ny. Ulla, Frits og Ditte blev valgt. Anders blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af revisorer. Elo og Lars modtog genvalg som interne revisorer. Svaneke Revisionskontor blev genvalgt som ekstern revisor.
10. Evt. Ole fortalte om den badestige, som Høker-lauget har givet penge til. Den skal sættes op på indersiden af vestre mole. Den bliver med gelænder og skal ikke forveksles med den trappe, som sauna-gruppen vil etablere. Anders efterspurgte også en trappe på ydersiden af den østre mole. Og redningskrans. Redningskransen vil Ole også sørge for igennem kommunen.
Stor tak til Peter for hans mangeårige indsats for Høkeren. Han udtræder af bestyrelsen, men fortsætter som medlem af konomi-udvalget. Tak til Elo for at være ordstyrer. Og tak for en god generalforsamling.

Årsberetning 2019 Høkeren
v. Olav Elvang, fmd.

Året der gik:
Mere end 7 års erfaring med Høkeren i Årsdale viser, at det kræver et rigtigt stort engagement af dem, der klarer dagligdagen og ikke mindst af kunderne, passerne, indkøberne.

Vil vi Høkeren består den. Høkeren er ikke en selvfølge.

Det forløbne år har vist alt om, hvordan Høkeren spiller en rolle i vort lille samfund her i Årsdale.
Ikke alene for os i Årsdale, men også for hele Bornholm og for mennesker der ikke er bosiddende, for gæster/turister her.

Og al den opmærksomhed kan vi takke hinanden for: Årsdaleboerne, passere, indkøbere, revisorer, kunder, turister ja alle.

Ja, vi spiller en rolle , men hvem er vi?
Baggrunden – altså Høkerens opståen – er som nævnt mange gange, at der for en del år siden skete, at Havnen ikke havde den samme position i lokalsamfundet som tidligere. Forretninger lukkede. Og så opstod Høkeren.
Høkeren har været med til at give os og dermed byen, nogle gaver. Høkeren er blevet et sted, hvor mange mødes. Den er blevet en indgang til bylivet for en del af vores tilflyttere, og selv dem uden bopælspligt kommer forbi. Nogen melder sig oven i købet som frivillige. Butikken og pladsen udenfor har været rammen om mange dejlige oplevelser.

Vi er indgået i et meget positivt samarbejde med Borgerforeningen og Havnen.
Sammen med Borgerforeningen vil der blive arrangeret endnu et hjertestarterkursus.
Sliberiet, hvor byens borgere med jævne mellemrum kommer ned og får slebet værktøj og knive ved Høkeren.
I samarbejde med SAAN, Borgerforeningen, Petanqueklubben og Havnen gennemførtes en Årsdaledag.
Gæsterne fra Årsdale Søpark er meget glade for Høkeren.
Selvom der ikke var mange æbler at plukke i år har der været afviklet to mostedage.
Der har været børneloppemarked.
Og her på det sidste gennemførtes en dag , hvor der blevet fremstillet græskarhoveder.
Og der har været dage med musik.
Og så er der blevet fremstillet nogle flotte blomsterkasser.

Og der været et fællesmøde, hvor alle aktive i butikken mødte og diskuterede hvad der kunne gøres anderledes.

Høkerfolket diskuterer løbende, om vi skulle satse på økologi og på lokale fødevarer, Og vi er endt et sted imellem. Vi diskuterer løbende, hvornår butikken skal være åben, og vi er endt et sted imellem. Og vi prøver os stadig frem, hvilke tilbud Høkeren skal tilbyde sine kunder og medlemmer, og vi er endt et sted imellem.

Når jeg kigger på vores høker tænker jeg tit på, at hvis alle kunne samarbejde, som vi gør, og har lært at gøre, så ville mange problemer kunne løses. Når bølgerne er gået højt, og det kan de skam stadig gøre, så mindes vi det, vi er fælles om. Ikke det, der adskiller os. Og så bevæger vi os videre derfra.

Byen er i forandring, og den forandring er Høkeren del af. Med ophævelsen af bopælspligten er Årsdale blevet invaderet af mennesker. Mikkeler er i gang.. Og hvad sker der i det gamle bageri. Der er etableret super professionelt lydstudie her i Årsdale. Så vi må erkende at byen er i forandring.

Som så mange foretagender før os, kommercielle og ikke kommercielle, måtte vi sande en ting. At fordi der er varer på hylderne, så kan man ikke tvinge folk til at komme og købe dem. Så er det sagt. Det kræver: Tid, tålmodig og tilpasninger for at finde ud af, hvad slags høker, som Årsdale har brug for. Og netop dén lektie har været en af de vigtigste, og sværeste, og en alle, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, kan lære noget af.

Høkeren blev syv år i år, fordi den, og alle os, der elsker den og knokler for den, har lært, at selv frivilligt arbejde, og noget, der involverer hjerteblod, kræver kompromiser.

En årsberetning skal indeholde tanker om fremtiden, nogle af disse er fremsat før, men er bare ikke blevet realiseret endnu. Ting tager tid:
1. Der er blevet fremsat tanker om fælles indkøb af gris, lam o.a. som så fordeles. God mulighed med delegris, dele lam som Høkeren kan formidle mod en rimelig ydelse.
2. Det vil naturligvis være rart med flere passere , så man fx kunne holde åbent om sommeren med to mandsbemanding og gerne have åbent lidt længere. Interessant er det at nogle af sommergæsterne har meldt sig som passere i den periode de er her.
Men der er absolut et kæmpebehov for at der var folk , der ville hjælpe til med at købe ind og sørge for at hylderne er fyldte.
4. Markedsføring sammen med Borgerforeningen, , Petanque, Røgeriet og Havnen. Et emne koordinationsudvalget arbejder med.
5. Gennemføre projekter sammen med de øvrige foreninger i byen.
6. Der skal købes parasoller.
7. Medlemstallet er i sig selv en oplevelse.
8. Som et sidste og nok så vigtigt punkt kan nævnes: Hvem tager over og hvordan gør vi det?
Der skal frisk blod til.
Høkeren er ikke en selvfølge.
Vi står her over for noget, som ikke kun gælder os.

Sammenfatter man de tanker der er blevet fremsat kan man sige at det drejer sig om at konsolidere Høkeren. Vi skal blive endnu dygtigere til at passe forretningen, gennemføre arrangementer, købe ind, informere.
Endnu tak til alle der betjener og alle der bruger Høkeren.

Til slut vil jeg citere Peter Plys:
”Det var ikke særligt klogt sagt Plys sagde Grislingen.
Plys svarer at det var klogt da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud