Referat generalforsamlingen 2018

Høkerlauget
Onsdag kl. 19 d. 31/10 – 2018
Aarsdale Borgerhus
Fremmødte: 30 incl. bestyrelsen

Dagsordenen er ifølge vedtægterne
1. 
Valg af dirigent.
Frits Madsen blev valgt.
Valg af referent.
Anette Sonne blev valgt.
2. Valg af stemmetællere.

Lars Jørgensen & John Truberg blev valgt

Dirigenten kunne derefter erklære generalforsamling for lovlig og rettidigt indkaldt.

3. Bestyrelsen beretning og vision for den kommende periode:
Årsberetning Høkeren 2018 v. Olav Elvang, fmd.
“En årsberetning er en status over årets begivenheder.
Fredag d. 28.oktober er det 6,5 år siden, vi åbnede Høkeren i Årsdale. Høkeren
skulle være byens nye samlingspunkt, en købmandsbutik, drevet af frivillige
kræfter, som hele byen bakkede op om.
Her, 6.5 år senere, er vi klar med en gennemgang af nogle af de (mange) ting,
vi har lært. Og med et bud på, om en Høker kan redde en by.
Kan en Høker redde en landsby? Næh. Mennesker kan redde en landsby.
Havde Årsdale brug for at blive reddet? Heller ikke, men byen er i forandring,
og den forandring er Høkeren en del af.
Set tilbage har det været et spændende og travlt år.
Set tilbage har det været et år med mange gode oplevelser og at rigtig meget
gik godt – og ikke mindst givet en god indsigt i hvad vi skal arbejde videre med
at udvikle på…
I mange landsbysammenhænge vokser antallet af mennesker, der vil deres
lokalsamfund.
Årsdale kan sige det samme ved at starte en købmandsbutik med kun frivillig

arbejdskraft. Det kræver mennesker af en ganske særlig slags. Der har vist sig
opbakning og vilje til at bidrage til fælleskabet. Høkeren vokser stille og roligt
år for år.

Der har været rigtig mange mærkedage:
Høkerens fødselsdag / Aarsdaledagen / Workshop for de mange aktive /
Mostedagene / Masser af stunder med musik
Kommunikation: Vi har bestræbt os på at dele vore erfaringer med andre og at
hente erfaringer. Vi vil nemlig gerne drage nytte af hinandens styrker og
kompetencer, dele idéer og visioner med andre, der også indser det rigtige i at
være fælles om flere ting…..
Nyker forsøgte at starte noget op, der mindede om Høkeren og kontaktede os
desangående.
Vi har deltaget i workshops omkring frivillighed
Rotary Nexø har været på besøg.
Med nyhedsbrev og arrangementer gør vi os umage med dels at
fastholde eksisterende medlemmer og dels at motivere ikke-medlemmer til at
blive en del af Høker fællesskabet.
Alle medlemmer kan følge bestyrelsens arbejde via hjemmesiden – det troede
jeg faktisk man kunne; læse referater, læse årsberetning , regnskab etc. Her er
noget ,der skal gøres bedre.
Erik Bjerre gør et stort arbejde med hensyn til hjemmesiden. Bestyrelsen har
ikke været god til at give ham materiale. Og det undskylder vi. Og vi har
allerede udarbejdet en plan herfor.
Arbejdet med at nå den strategiske målsætning om at være et naturligt
samlingssted i Aarsdale, og styrke det sociale samvær i byen, samt fungere som
en nærbutik kræver at vi arbejder meget bevidst med synlighed.
I bestræbelserne på også at kommunikere dynamisk og via sociale medier har
vi som nævnt en hjemmeside, men vi er også aktive på Facebook. Rigtig
mange er aktive på Facebook, og det er derfor en naturlig del af vores
synliggørelse, at benytte Facebook, når vi skal sprede kendskab om Høkeren og
vores aktiviteter
Nyhedbrevene og en folder der på 3 sprog – specielt til turister – fortæller om
idéen bag Høkeren.

Medlemmer
Medlemstallet runder med udgangen af oktober 180

Tak til alle de frivillige i butik, indkøbsgruppe, ressourcepersoner, bestyrelse og
hvem der ellers fortjener det…

Efter generalforsamlingen okt 2017
konstituerede bestyrelsen sig med Peter, Ulla, Blob, Kirsten, Ole, Anette og
Olav.
En årsberetning skal også indeholde visioner.
Vedtægtsændring gående på at afholde generalforsamling i november af
hensyn til regnskabsføringen.
Workshop hvor de aktive mødes til en drøftelse af især arbejdsfordeling og
antal møder pr år.
Nyt hjertekursus.
Foreningen har en sum penge og forretningen genererer penge. Vi vil meget
gerne modtage forslag til aktiviteter. Gerne forslag til aktiviteter der kunne
gennemføres i samarbejde med Borgerforeningen.
Brug Høkeren
Helt overordnet må visionen være at fastholde og udbygge den position
Høkeren har ikke alene i Årsdale, men også viden om.
Høkeren er med til at give byen identitet. Det skal der arbejdes videre på.
Bl.a. ved at handle i Høkeren. Spare busbilletten til Nexø. “

Kommentarer, spørgsmål og forslag til årsberetningen:
Ole Holm refererer til en udtalelse fra “oldermanden” på det lokale TV:

“Aktiv medborger i det samfund man er med i…..” O.H. foreslår at man
omformulerer ‘frivillig’ til ‘ aktiv medborger’.
John Truberg efterlyser en liste over opgaver i Høkeren, hvor der er brug for
arbejdskraft.
Frits Madsen gør opmærksom på, at man i starten havde grupper, der var
ansvarlige for enkelte områder.
Erik Bjerre oplyser, at der er mulighed for at orientere sig om Høkerens
historie på hjemmesiden https://aarsdalehoeker.dk
Ole Holm supplerer ved at nævne, at bestyrelsen har arbejdet med at
nedfælde samtlige opgaver. Disse vil på et kommende snarligt fællesmøde
med passere og bestyrelse blive diskuteret grundigt med henblik på at placere
‘tovholdere’ for de enkelt områder.
Forslag til aktiviteter
John Truberg foreslår, at der bliver opsat en kasse ved Høkeren til gode
forslag/ idéer/kritik etc. til bestyrelse og passere. God idé som blev taget ind.
Tidligere hjertestarter kurser har været afholdt med succes. Der anbefales at
der med jævne mellemrum arrangeres repetitionskurser.

Ole holm spørger om Face Book kan bruges til diskussionsforum,
Der efterlyses ad hoc opgaver. Det er lettere at forholde sig til en afsluttet
kortere opgave end f.eks. en længere varende opgave, som at være passer
eller indkøber.
Ad hoc opgaver vil for fremtiden blive annonceret i Nyhedsbrevet eller ved
opslag foran butikken
Beretningen blev godtkendt med applaus.


4. Godkendelse af regnskab
Peter Søndergaard redegjorde for regnskabet, som på grund af overgangen

fra ét regnskabssystem til et andet forekom lettere kompliceret for de fleste. P.
S. vurderer dog, at der til næste år kan leveres et regnskab, der er mere
entydigt.
De interne revisorer, Lars Jørgensen og Elo Schiøtt, erkender
vanskelighederne i overgangsperioden, men er meget tilfredse med at have
fået en grundig gennemgang af alle regnskabets dele og fyldestgørende svar
på deres mange spørgsmål.
Bestyrelsen har efterkommet anbefalingen fra generalforsamlingen i 2017 om
at anvende midler til almennyttige formål.
Regnskabet godkendes med den bemærkning, at der altid skal være en
likviditeten på 100.000.

5. Forelæggelse af budget til godkendelse
Budget godkendes med den bemærkning, at foreningens og butikkens
budget separeres.

6. Indkomne forslag
Forslag til ændring af § 20

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Ændres til § 20:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Forslaget vedtages.

Begrundelse:
Der er for kort tid til at færdiggøre årsregnskabet.

7. Valg af formand.
Olav Elvang valgt/genvalg

8. Valg af bestyrelse. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kirsten N.
Petersen, Ole Holm, Lene Hougaard. Alle 3 modtager genvalg. Anette Sonne
udtræder af bestyrelsen uden ordinært at være på valg. Nyvalgt til bestyrelsen
Frits Madsen.

9. Som suppleant fortsætter Anders Møller, valgt 2017. De to interne revisorer,
Lars Jørgensen og Elo Schiøtt modtager genvalg

10. Evt.
Ingen indlæg.

Aarsdale , den  /  2018

Bestyrelsen
Olav Elvang (formand)
Kirsten Petersen
Peter Søndergaard
Lene Hougaard
Ole Holm
Ulla Højrup
Frits Madsen

Anette Sonne (referent)