Generalforsamling 28.oktober

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren
tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19:00 i Borgerhuset.

Ifølge vedtægterne for Foreningen Høkeren skal ordinær generalforsamling afholdes hvert
år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang(Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning om laugets virke og vision for den kommende periode

5. Godkendelse af regnskab

6. Forelæggelse af budget til godkendelse

7. Indkomne forslag

a) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne

vedr. regnskabsåret i overensstemmelse med de

faktiske forhold, så det løber fra 1.10. til 30.09 følgende år

8. Valg af formand

9. Valg af 6 øvrige laugsmedlemmer

10. Valg af 2 revisorer

11. Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emnertil beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.