Generalforsamling 28.okt 2014, referat

Konklusionsreferat af generalforsamling 28. oktober 2014 i Høkeren.

1.  Valg af dirigent.
Ad.1 Fritz blev enstemmigt valgt som aftenen dirigent.
Frits kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamling var rettidig og ifølge vedtægterne.

2.  Valg af referent.
Ad 2  Lene S valgt som referent.

3.  Valg af stemmetællere
Ad 3.  Lise og Margit er valgt.

4.  Formandens beretning
Ad 4.  Formanden (Olav) startede med at sige at vi ikke havde andet en grund til at kippe med flaget. Intentionerne med at etablere en Høker med fokus på at etablere både et socialt afsæt og et merkantilt afsæt i form af en mini-købmand er indfriet.
Det sociale afsæt efterleves med succes. Høkeren har formået at etablere et værested, et musiksted og et sommerarrangements sted, med fælles aktiviteter.
Næste step er at samle byens foreninger, Borgerforeningen, Høkeren, SÅN-løberne og Petanque-foreningen omkring én festdag med musik, mad, leg og hvad der nu måtte kunne arrangeres.
Det merkantile mål er også lykkedes. Her gjorde formanden opmærksom på det vigtige i at Høkeren ikke er en kiosk men en minikøbmand, der efterhånden har et meget stort udbud af varer, både dagligvarer og lidt mere specielle varer.
Formanden fremhævede vigtigheden af at takke de der handler og støtte op om Høkeren men også en speciel tak til de mange frivillige der bruger masser af timer på at drive butikken. Der er stadig brug for hænder, der er plads til alle og masser af opgaver små som store.
Fremtidens visioner er at Høkeren skal være inkluderende og her anbefalede formanden et af de indkomne forslag som inkluderende og samlende for Høkeren.
Der var kun klapsalver til beretningen.Vedlægges.

5.  Godkendelse af regnskab
Ad 5.  Peter startede med at gøre opmærksom på at Høkeren er en forening med en underafdeling, der er selve butikken. Foreningen Høkeren har p.t. 168 betalende medlemmer.
Herefter blev regnskaberne fremlagt og Peter gennemgik de forskellige poster, med de kommentarer der måtte være undervejs. Butikken har en fornuftig likviditet som helt sikkert vil blive brugt til fornuftige formål.
Peter gjorde specielt opmærksom på at der var en interessant forskel på sommer- og vinterperiode. En positiv forskel idet salget var størst i vinterhalvåret, hvilket er en stor indikation af, at der er brug for en nærbutik i Aarsdale. Der er en stigning på ca 30% i vinterhalvåret i forhold til sidste regnskabsår.
Høkeren har et pænt varelager, sammensat af et større udvalg af produkter. Alle lager-varer er betalt.
Det tilstræbes at priserne på de daglige varer som mælk, mel, æg etc., holdes på et fornuftigt niveau, mens de mere luksusprægede varer som alkohol bærer en lidt større avance.
Regnskabet er godkendt af revisorerne Claus og Lars med den tilføjelse at der skal en autoriseret revisor ind over for at sikre at vi håndterer regnskaberne korrekt. Endvidere skal der ligge en godkendelse fra Skat at vi som frivillig forening ikke skal svare skat.
Endvidere blev det påpeget fra revisorerne at der skal tjekkes op på forsikringer i forhold til brand, personskade etc..
Regnskaberne godkendt af generalforsamlingen.

6.  Forelæggelse af budget.
Ad 6.  Peter fremlagde et forsigtigt budget for det nye år. Der er således kalkuleret med et mindre overskud en indeværende år.
Budgettet godkendt af generalforsamlingen.

7.  Indkomne forslag
Ad 7.1.  Bestyrelsen fremlagde forslag om at regnskabsårets periode ændres fra:
1. september til 30. august som det fremgår de nuværende vedtægterne til:
1. oktober til 30. september.
Forslaget godkendt af generalforsamlingen.
Ad 7.2.  Bestyrelsen fremlagde forslag om at den bemyndiges til at bruge eventuelle frie midler til at lette butikspasserne for de mest plagsomme byrder.
Punktet gav anledning til en mindre debat. Bl.a det principielle i at projektet er etableret af offentlige midler og etableret som et frivillighedsprojekt drevet af frivillige. Ligeledes kom det til udtryk, at flere skal bakke op omkring Høkeren ved at gå mere aktivt ind.
Konklusion blev at det er bestyrelsen der varetager foreningens interesser, implicit heri ligger også at forvalte de frie midler på en fornuftig måde, hvorfor det ikke er et punkt der skal til afstemning.

Ad 7.3.  Lene S fremlagde forslag om begrebet Lauget bliver synonymt med foreningen Høkeren og ikke som nu, hvor det kun er bestyrelsen, der er Lauget.
Punktet gav anledning til debat med både alvor og humor, for og imod. Lene S motiverede forslaget, der skal ses som inkluderende og samtidig en måde også at have det sjovt på i Høkeren.
Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 1 stemme imod.
Foreningens vedtægter konsekvensrettes i overensstemmelse med begrebet Høkerlauget, og betegner således den frivillige sammenslutning af laugsmedlemmer med det formål at opretholde et socialt mødested og en dagligvarebutik i Aarsdale.

Høkerlauget har nu 168 laugsmedlemmer.

8.  Valg af formand
Ad 8.  Olav modtog genvalg og blev valgt med applaus.

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ad 9.  Indledningsvis undrede Lene S sig over at hele bestyrelsen er på valg hvert år. Det blev besluttet at der næste år skal fremlægge et forslag til vedtægtsændring til punktet valg af bestyrelsesmedlemmer således at der i 2015 vælges 3 for en etårig periode og 3 for en 2 årig periode. Fremover vil perioden være 2 årig for den valgte bestyrelsesmedlemmer.

Af de 6 siddende bestyrelsesmedlemmer modtog alle genvalg med undtagelse af Doris der ønskede at udtræde.
Bestyrelsen motiverede for valg af Erik som det nye bestyrelsesmedlem med afsæt i at Høkeren mangler en med web-erfaring.
På spørgsmålet om andre ønskede at opstille tilbød Brian sit kandidatur med afsæt i sit kendskab til passerarbejdet.
Inden afstemning blev der en lille ’kunstpause’ – der var ikke forberedt stemmesedler og dirigenten havde lidt svært ved at styre tropperne.

Valgt til bestyrelsen blev:
Peter Søndergaard
Ulla Højrup
Lotte Andersen
Lene Rasmussen
Else Marie Johansen
Erik Bjerre

Velkommen til de valgte bestyrelsesmedlemmer og tak til Doris for hendes indsats i bestyrelsen. Doris har lagt og lægger fortsat mange timer i Høkeren bl.a. som indkøber.
10.  Valg af 2 revisorer
Ad 10.  Bestyrelsen motiverede for valg af de nuværende revisorer, der modtog genvalg.
Høkerens revisorer er :
Lars Legaard
Claus Reinhold
11.  Eventuelt
Ad 11.  Der var ingen punkter til drøftelse.
Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen som ophævet.