Generalforsamling 2020

Formandsberetningen 2020
Lad mig starte denne beretning med at hente citater fra Beretningen 2012.
Citat: Den tog udgangspunkt i et maleri Gunnar Breiding har lavet. En fantastisk levendegørelse af, hvad drømmen om Høkeren indeholder. Drømmen er jo sammen med Borgerforening at gøre Aarsdale til stedet, hvor man er nødt til at bo. Centralisering på Bornholm og i det ganske land er voldsom. Så voldsom at den truer mange mindre samfund på livet. Formålet med projektet har fra start været at få skabt et naturligt samlingssted på havnen i Aarsdale. Butikken ville styrke det sociale samvær i byen og i det hele taget give liv til havnen. Faciliteterne ville kunne betjene det stigende antal lystsejlere, trollingfiskere, dykkere og roere, der bruger havnen. Med finansiering, budget og byggetilladelser mere eller mindre på plads påbegyndtes arbejdet med at få indrettet et butikslokale i lagerbygningen, som havnen har stillet til rådighed. Det blev en slidsom proces. Samtidigt påbegyndtes organiseringen af det arbejde , der ventede forude mht til pasning, indkøb m.m.
Hvor står vi så i dag?
Covid 19 har præget vor dagligdag . bl.a. med det antal der må være i butikken ad gangen. Der skal sprittes. Og nu skal kunder og personale bære mundbind. Restriktionerne har også betydet at man ikke kan sidde inde i lokalet og få sig en kop kaffe og få en sludder. I sommerhalvåret har det ikke været et problem, men vil naturligvis præge vinterhalvåret.
Når dette er sagt skal det imidlertid også fremhæves at økonomisk set har året faktisk været positiv. Det vil blive belyst senere.
Et andet forhold skal fremhæves her som så alvorligt har præget dagligdagen , nemlig mangel på passere, at vi besluttede at udsende et opråb om hjælp. Altså et opråb der pegede på at ønsker man en Høker så kom og meld dig. En proces der lykkedes ikke mindst fordi TV2 bragte et indslag om situationen .
Et tredje forhold er at vi i fuld enighed med Havnen og Borgerforeningen besluttede at droppe Aarsdaledagen i år.
Men når alt det er sagt er det nok så væsentligt at få sagt at økonomien er i orden, at der har været mange sjove aktiviteter, at der er købt badetrappe, at der blevet mostet og slebet knive på livet løs. Og sikke mange snakker der været på Høkerpladsen.
Så sammenholdt med det faktum, at der er kommet en Mikkeler til byen og en sauna, kan vi brøste os af at være med til holde liv i Aarsdale. Der er delte meninger om konsekvenserne af bopælspligtens ophævelse, men livet skal jo gå videre og her mener vi at bidrage positivt.
Så formandsberetningen fra 2012 blev ikke kun til tomme ord. Mange drømme fra dengang er blevet realiseret.
Til slut tak til alle der passer forretningen, til indkøberne, til blomster passerne, til dem der kommer ja tak til alle der har vist at de vil en Høker, for som man siger ”Det kræver en landsby at opfostre et barn”.
Visionen for Høkeren er naturligvis at konsolidere den linie, der er lagt ud fra start og som har vist sin styrke. En linie der vakte så megen opmærksomhed i Sammenslutningen Af Danske Øer, at den fremhævede Høkeren som et godt bud på lokalt entreprenørskab.
Visionen må også indeholde en opfordring til at vi sammen medvirker til at Aarsdale bevarer sin autencitet. Vi skal ikke lade os tromle, men gå konstruktivt ind i de processer, der uundgåeligt vil komme fremover.
Pvb
Olav Elvang
PS Vejen frem til der hvor vi der i dag har ikke altid været lige nem. Men den har været god.
Og jeg er superglad for at have fået lov til at medvirke hertil. Tak for det.
Men jeg vil gerne samtidigt have lov til at nævne at jeg trækker mig som formand, men gerne fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen, hvis altså det ønskes
Olav Elvang

Referat fra Generalforsamling i Høkeren 30.11.20
Tilstede: 17

1. Valg af dirigent: Elo. Valg af referent: Nana.
2. Valg af stemmetællere: Anette og John
3. Formandens beretning og vision for fremtiden. Da Olav desværre ikke       kunne være tilstede, læste Ole fra bestyrelsen beretningen op for forsamlingen. Beretningen godkendt.
4. Godkendelse af regnskab v/ Helle. Helle gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der var en del spørgsmål til regnskabet, også til tidligere års resultater. Bestyrelsen vil tage emnet medlemspleje op, herunder opkrævning af kontingent.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse v/Helle. Helle gennemgik budgettet for det næste år,og det blev godkendt. Der var et ønske fra Erik Bjerre, som står for hjemmesiden, om at skifte til et mere brugervenligt system. Bestyrelsen tager det op. Anette tilbyder sin hjælp til at
implementere det.
6. Indkomne forslag. Ingen.
7. Valg af formand. Olav, som har været formand siden starten, vil gerne afgive formandsposten. Frits valgt som ny formand. Han beholder sin post som flaskedreng og vil også gerne oplæres som passer. Olav bliver i bestyrelsen og beholder titlen som Oldermand.
Stor tak til ham for en mangeårig flot indsats.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Blob, Kirsten og Ole er på valg. Genvalg til alle tre.
Anders er suppleant, også genvalg til ham.
9. Valg af revisorer (to interne og en ekstern, der skal være registreret eller autoriseret). Genvalg til alle tre revisorer: Elo, Lars og Svaneke Revision.
10. Eventuelt. Her fortsatte diskussionen af regnskaberne. Donationer dækker bl.a. over kaffepenge, hvor de fleste er meget gavmilde med betalingen, især i sommertiden. Frits foreslog en evt. vedtægtsændring til næste generalforsamling, hvor punktet, Fastlæggelse af kontingent, kommer til at indgå i generalforsamlingsdagsordenen. Ligeledes bør medlemsskab købt 1. november gælde hele det kommende kalenderår og berettige til
stemmeret på generalforsamlingen samme år, som det er købt. De nuværende 50 kr årligt fastholdes som et meget rimeligt beløb. I den forbindelse opfordrede Kirsten fra bestyrelsen til i det hele taget at kigge på vedtægterne. Bestyrelsen arbejder videre med det. Der lød en tak fra formand og bestyrelse til alle, der yder en god indsats i Høker-regi. Og Frits
påskønnede den meget mere professionelle arbejdsgang i driften af Høkeren, som også er med til at give et bedre økonomisk resultat.
Tak for en god generalforsamling.