Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i
Høkerlauget Aarsdale
tirsdag den 26.
november 2019 kl.19:00 i Aarsdalehuset


Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang
(Email:
oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen. Vi hilser forslag til nye bestyrelsesmøde meget velkomne.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent
og valg af referent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
4. Godkendelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Peter er på valg sammen med Olav og Ulla. Peter genopstiller ikke. Suppleant skal vælges, da
siddende suppleant blev valgt 2017.
9. Valg af revisorer (to interne og 1 ekstern, der skal være registreret eller autoriseret)
10. Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emner til
beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før. For at have lov til at stemme skal du være
medlem af foreningen og have betalt kontingent for 2019.. Medlemskab koster 50 kroner for et år –
Medlemskab for 2020 kan købes ved mødet.
Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.
Generalforsamlingen er stedet, hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes.
I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive.

Efter mødet bydes på en øl/vand og et stykke smørrebrød.
F. Bestyrelsen Olav Elvang