Generalforsamling 2020

Formandsberetningen 2020
Lad mig starte denne beretning med at hente citater fra Beretningen 2012.
Citat: Den tog udgangspunkt i et maleri Gunnar Breiding har lavet. En fantastisk levendegørelse af, hvad drømmen om Høkeren indeholder. Drømmen er jo sammen med Borgerforening at gøre Aarsdale til stedet, hvor man er nødt til at bo. Centralisering på Bornholm og i det ganske land er voldsom. Så voldsom at den truer mange mindre samfund på livet. Formålet med projektet har fra start været at få skabt et naturligt samlingssted på havnen i Aarsdale. Butikken ville styrke det sociale samvær i byen og i det hele taget give liv til havnen. Faciliteterne ville kunne betjene det stigende antal lystsejlere, trollingfiskere, dykkere og roere, der bruger havnen. Med finansiering, budget og byggetilladelser mere eller mindre på plads påbegyndtes arbejdet med at få indrettet et butikslokale i lagerbygningen, som havnen har stillet til rådighed. Det blev en slidsom proces. Samtidigt påbegyndtes organiseringen af det arbejde , der ventede forude mht til pasning, indkøb m.m.
Hvor står vi så i dag?
Covid 19 har præget vor dagligdag . bl.a. med det antal der må være i butikken ad gangen. Der skal sprittes. Og nu skal kunder og personale bære mundbind. Restriktionerne har også betydet at man ikke kan sidde inde i lokalet og få sig en kop kaffe og få en sludder. I sommerhalvåret har det ikke været et problem, men vil naturligvis præge vinterhalvåret.
Når dette er sagt skal det imidlertid også fremhæves at økonomisk set har året faktisk været positiv. Det vil blive belyst senere.
Et andet forhold skal fremhæves her som så alvorligt har præget dagligdagen , nemlig mangel på passere, at vi besluttede at udsende et opråb om hjælp. Altså et opråb der pegede på at ønsker man en Høker så kom og meld dig. En proces der lykkedes ikke mindst fordi TV2 bragte et indslag om situationen .
Et tredje forhold er at vi i fuld enighed med Havnen og Borgerforeningen besluttede at droppe Aarsdaledagen i år.
Men når alt det er sagt er det nok så væsentligt at få sagt at økonomien er i orden, at der har været mange sjove aktiviteter, at der er købt badetrappe, at der blevet mostet og slebet knive på livet løs. Og sikke mange snakker der været på Høkerpladsen.
Så sammenholdt med det faktum, at der er kommet en Mikkeler til byen og en sauna, kan vi brøste os af at være med til holde liv i Aarsdale. Der er delte meninger om konsekvenserne af bopælspligtens ophævelse, men livet skal jo gå videre og her mener vi at bidrage positivt.
Så formandsberetningen fra 2012 blev ikke kun til tomme ord. Mange drømme fra dengang er blevet realiseret.
Til slut tak til alle der passer forretningen, til indkøberne, til blomster passerne, til dem der kommer ja tak til alle der har vist at de vil en Høker, for som man siger ”Det kræver en landsby at opfostre et barn”.
Visionen for Høkeren er naturligvis at konsolidere den linie, der er lagt ud fra start og som har vist sin styrke. En linie der vakte så megen opmærksomhed i Sammenslutningen Af Danske Øer, at den fremhævede Høkeren som et godt bud på lokalt entreprenørskab.
Visionen må også indeholde en opfordring til at vi sammen medvirker til at Aarsdale bevarer sin autencitet. Vi skal ikke lade os tromle, men gå konstruktivt ind i de processer, der uundgåeligt vil komme fremover.
Pvb
Olav Elvang
PS Vejen frem til der hvor vi der i dag har ikke altid været lige nem. Men den har været god.
Og jeg er superglad for at have fået lov til at medvirke hertil. Tak for det.
Men jeg vil gerne samtidigt have lov til at nævne at jeg trækker mig som formand, men gerne fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen, hvis altså det ønskes
Olav Elvang

Referat fra Generalforsamling i Høkeren 30.11.20
Tilstede: 17

1. Valg af dirigent: Elo. Valg af referent: Nana.
2. Valg af stemmetællere: Anette og John
3. Formandens beretning og vision for fremtiden. Da Olav desværre ikke       kunne være tilstede, læste Ole fra bestyrelsen beretningen op for forsamlingen. Beretningen godkendt.
4. Godkendelse af regnskab v/ Helle. Helle gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der var en del spørgsmål til regnskabet, også til tidligere års resultater. Bestyrelsen vil tage emnet medlemspleje op, herunder opkrævning af kontingent.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse v/Helle. Helle gennemgik budgettet for det næste år,og det blev godkendt. Der var et ønske fra Erik Bjerre, som står for hjemmesiden, om at skifte til et mere brugervenligt system. Bestyrelsen tager det op. Anette tilbyder sin hjælp til at
implementere det.
6. Indkomne forslag. Ingen.
7. Valg af formand. Olav, som har været formand siden starten, vil gerne afgive formandsposten. Frits valgt som ny formand. Han beholder sin post som flaskedreng og vil også gerne oplæres som passer. Olav bliver i bestyrelsen og beholder titlen som Oldermand.
Stor tak til ham for en mangeårig flot indsats.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Blob, Kirsten og Ole er på valg. Genvalg til alle tre.
Anders er suppleant, også genvalg til ham.
9. Valg af revisorer (to interne og en ekstern, der skal være registreret eller autoriseret). Genvalg til alle tre revisorer: Elo, Lars og Svaneke Revision.
10. Eventuelt. Her fortsatte diskussionen af regnskaberne. Donationer dækker bl.a. over kaffepenge, hvor de fleste er meget gavmilde med betalingen, især i sommertiden. Frits foreslog en evt. vedtægtsændring til næste generalforsamling, hvor punktet, Fastlæggelse af kontingent, kommer til at indgå i generalforsamlingsdagsordenen. Ligeledes bør medlemsskab købt 1. november gælde hele det kommende kalenderår og berettige til
stemmeret på generalforsamlingen samme år, som det er købt. De nuværende 50 kr årligt fastholdes som et meget rimeligt beløb. I den forbindelse opfordrede Kirsten fra bestyrelsen til i det hele taget at kigge på vedtægterne. Bestyrelsen arbejder videre med det. Der lød en tak fra formand og bestyrelse til alle, der yder en god indsats i Høker-regi. Og Frits
påskønnede den meget mere professionelle arbejdsgang i driften af Høkeren, som også er med til at give et bedre økonomisk resultat.
Tak for en god generalforsamling.

Nyhedsbrev november 2020

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer –
Gode tilbud – gode råvarer

Kvalitetsvarer hele året
Økologiske æg fra
Frostegård, Oksekød og
pølser fra Mønstergård,
mel fra valsemøllen, olier
fra Lehnsgård, pasta fra
Pastariget og dejligt kød
fra Hammershuslam.
De miljøvenlige sæbe-nødder til vasketøjet er
også at finde samt en
lækker lokal sen-sommer
og
vårhonning.

Åbningstider 
………………………………….

Julen står for døren og
der er ændrede
åbningstider i juledagene.

Fra d. 23/12 til og med
27/12 er der åbent om
FORMIDDAGEN fra kl.
10.00 – 13-00.

Så står du og mangler
den sidste ingrediens til
julemiddagen, så hop ned
til Høkeren.

Covid 19
……………………………………………..

Høkeren overholder
Covid19 reglementet. God
afstand, mundbind,
håndsprit og max 3
personer inde i Høkeren
ad gangen.s

Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo, layout Anette Sonne , Face Book og Høkerens hjemmeside Erik Bjerre

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Høkerlauget
Aarsdale mandag d. 30.november 2020
kl.19:00 i Aarsdalehuset

Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2, Aarsdale eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Vi har kontaktet myndighederne for at leve op til de krav, der nu er gældende
vedr. Covid 19 restriktioner.

Vi stiller op som i en biograf med front samme retning og i behørig afstand . Alle skal blive siddende under mødet. Bestyrelse og ordstyrer sidder med front mod forsamlingen i mindst to meters afstand. Der vil være sprit ved indgangen. Man bedes medbringe og bære mundbind.

Disse tiltag er i overensstemmelse med de krav der gør sig gældende dags
dato. Kommer der yderligere stramninger, vil det blive meddelt.

Tilmelding er af praktiske grunde nødvendig.

Tilmeldingen sendes til Olav Elvang eller til en anden fra bestyrelsen.

Nyhedsbrev oktober 2020

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer
Gode tilbud – gode råvarer

Høkeren overholder Covid19 reglementet. God afstand, håndsprit og max 3
personer inde i Høkeren ad gangen.

Økologiske æg fra Frostegård, Oksekød og pølser fra Mønstergård, mel fra
valsemøllen, olier fra Lehnsgård, pasta fra Pastariget og dejligt kød fra
Hammershuslam.

Siden sidst og aktuelt

September måned var lun, og der blev afholdt loppemarked. Der var mulighed for at få slebet sine knive ligesom der var en dejlig mostedag, som gentages i oktober måned.

Vores is sæson lukker og slukker den sidste weekend i efterårsferien (uge 42). Der vil derfor være 1⁄2 pris på alle is fredag d. 16 til og med søndag d. 18 eller så længe lager haves. Kom endelig ned og spis sommeren ud med os.

Lørdag d. 24 skal gårdspladsen gøres klar til efteråret – Alle er velkomne til at give en hånd med. Oprydningsdagen starter kl.10 og der er selvfølgelig kaffe på kanden.

Medbring dit medlemskort – Medlems tilbud:
Pasta pris 26 Kr. medl. 20 Kr.
Javakaffe pris 39 kr. medl. 30 kr.
Grøn the pris 25 kr. medl. 20 kr.

Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo, sat op af Anette Sonne. Erik Bjerre klarer Facebooksiden & Høkerens hjemmeside. Sissal Milo sender brevet ud.

Hjælp søges

Høkeren i Årsdale er vel efterhånden blevet en fast bestanddel af Årsdales identitet. Den har nu ligget for enden af havnen i 8 år og besøges af rigtig mange fastboende og ikke mindst turister.

Høkeren består kun fordi mange frivillige lægger nogle timer i dens drift både som ”passere” og indkøbere og selvfølgelig en bestyrelse.

Imidlertid er vi nu i den situation at vi er ved at løbe tør for ”passere”, altså dem der passer den daglige drift i butikken. Står ved kassen, fylder hylder op, laver is om sommeren og rigtig mange andre spændene opgaver. Vi er kun ca. 10 aktive passere. Det er for få til at dække vagterne.

Hvis du synes Høkeren skal fortsætte med at være en del af Årsdale, og hvis du kan afsætte en kort eftermiddag en gang imellem, fra kl. 14.30 – 17.30 om vinteren og fra 14.30 – 18.30 om sommeren, så har vi hårdt brug for dig.

Du vil indgå i et godt team af 10 – 15 passere som har meget stor indflydelse på hvordan butikken skal køre og som fordeler vagterne imellem sig alt efter hvornår man kan afse tid til det.

Kontakt:
Lise Elvang på 5132 9980,
Frits Madsen 6136 4937 
Ulla Højrup 2575 3682

Hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev Juni 2020

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer –
gode tilbud – gode råvarer

I Høkeren finder du, hvad du har brug for. Mel, mælk, gær, smør, kød,
toiletpapir, olie, vin, øl, vand, grøntsager – osv., osv. Der er håndsprit til fri
afbenyttelse, og der er god plads

Åbningstider
Sommerferien står for døren, og dermed udvider vi åbningstiderne fra d. 27. juni til 14.30 – 18.30. Dette fortsætter til d. 9. august.

Nye varer
Høkeren sælger nu friske økologiske æg fra Frostegård i Aakirkeby samt den lækre is fra Bornholms Ismejeri i Svaneke – Vi har selvfølgelig også sat vores ismontre frem, så udvalget er stort, uanset om du er til vaffel, bæger eller pindis.

Sæt kryds i kalenderen
Sankthansaften d. 23. juni er Høkeren åben fra 20.30 med bålfade, hygge, god afstand og masser af godt humør. Kom endelig forbi og nyd en, forhåbentlig smuk aften, på Høkerpladsen.

Høkeren på Facebook
Hold øje med vores gruppe på Facebook, hvor der er mulighed for at holde
sig à jour med, hvad
der sker i løbet af sommeren. Det kan f.eks. være loppemarked, musik på Høkerpladsen etc.

Gruppen hedder ”Høkeren i Aarsdale”.

Gør dine indkøb i Høkeren
og støt Aarsdales egen butik

Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo,
layout Anette Sonne , Høkerens hjemmeside Erik Bjerre.

Nyhedsbrev marts 2020

Gå i Høkeren efter dine dagligvarer –
og undgå køen i supermarkedet

I Høkeren finder du, hvad du har brug for. Mel, mælk, gær, smør, kød, toiletpapir, olie, vin, øl, vand, grøntsager – osv., osv. Der er håndsprit til fri afbenyttelse, og der er god plads. I disse Coronavirus tider er der altså en god grund til at benytte Høkeren.
Få bragt varerne ud. Ring til Høkeren i åbningstiden 56492012 og afgiv din bestilling, så vil dine varer blive bragt ud til dig i løbet af dagen.
Kun for beboere i Aarsdale.

Åbningstider
Fra 1. april er der igen åbent alle ugens dage i Høkeren.

Nye varer
Der er nye sager på hylderne. Høkeren sælger tangpasta, kantarelpasta og som altid det gode lammekød, til påskens hyggelige fester f.eks.
I helsekategorien
findes der gurkemeje piller af god kvalitet, der bl.a. har antiinflammatorisk effekt.

Sæt kryds i kalenderen
ved lørdag den 28. marts. Det er blevet tid til oprydningsdag – borde og stole skal sættes frem, gårdspladsen gøres forårsklar, og Høkeren skal pyntes op til påske. Det kan også være der er en blomsterkasse eller to, der skal males. Kom endelig forbi. Det eneste, du skal medbringe, er dit gode humør og nogle arbejdsvillige hænder- så sørges der for kaffe på kanden og god stemning.

Is igen i Høkeren
Sidst, men ikke mindst så starter is-sæsonen hos Høkeren til påske – vi
forventer at kunne tilbyde is fra d. 5.-6. april og frem til efterårsferien. De
første små lune solstråler har allerede været her, og de nydes bedst med en
god vaffel is – så vi glæder os til at servere is for jer igen.

Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo og Lars Jørgensen, layout Anette Sonne , Face Book og Høkerens hjemmeside Erik Bjerre