Nyhedsbrev december 2019

Gode lokale varer – gode tiltag – og gode tilbud!

Jul hos Høkeren
Høkeren er selvfølgelig åben i højtiderne mellem jul og nytår. Dog ser åbningstiderne anderledes ud i juledagene. Åbningstiderne i julen fra d. 22. til d. 26. december er Høkeren åbent kl. 10:00 til 12:00

Ugentlig lukkedag
Da vi mangler passere og har svært ved ar få vagterne dækket bliver vi nødsaget til at holde en ugentlig lukkedag. Den træder i kraft til januar og vil være gældende til og med april 2020. Nærmere info vil være at finde i opslag på Høkerens dør. I samme ombæring bør det nævnes, at der er et stor behov og ønske om flere passerer til Høkeren. Så har du lyst, eller kender en der har lyst, tøv endelig ikke. der vil være mulighed for al den oplæring du/I har brug for frem til sommerperioden. Send en sms eller ring til Lise 51329980 eller Ulla 25753682 og få en snak.

Hvis man har lyst kan man finde referat af generalforsamlingen på Høkerens hjemmeside.
https://aarsdalehoeker.dk/

Jule klippeklister dag
Den 6. december var byens børn inviteret til at klippeklistre, så der kunne laves lidt julepynt til Høkeren. Det viste sig at blive nogle hyggelige timer og kan forhåbentlig blive en årlig begivenhed.

Til sidst, men ikke mindst, skal der lyde en kæmpe julehilsen til alle vores medlemmer og kunder. Vi vil gerne takke for et godt år og mindes de små gode snakke, hyggelige historier og venlige ansigter. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

De bedste hilsener
fra Høkeren
Sissal Milo

Jule- og nytårshilsen

En jule- og nytårshilsen fra oldermanden

Høkeren er ved at udvikle sig til en kult. 
Fra nær og fjern kommer der  folk, der skal se butikken nærmere an. Og alle udtrykker begejstring.  

Og årets generalforsamling viste, at Høkeren trives i bedste velgående. Økonomien er i orden. 

Samarbejdet med Havnen og Borgerforeningen udvikler sig mere og mere til at blive en kon-struktiv instans.  Projekter aftales. F.eks. vil der blive arrangeret et kursus i brug af hjertestarteren. Det er tænkt som en gentagelse af et kursus, der blev afholdt for et års tid eller to siden. Og der blev afholdt endnu en Årsdaledag.

Nye tiltag blomstrer op. F.eks. er der gennemført  mostedage, slibedage, græskarsnit, spilledage, juleklippedag, julemærkemarch og børneloppemarked.

Så Høkeren fungerer og den fungerer godt. 

Vi hilser alle velkommen, der vil give et nap med. Det behøver ikke være store og komplicerede opgaver. Alle tiltag er velkomne –  store som små.

Glædelig jul og et herligt høkernytår.

Oldermanden 

Referat generalforsamlingen 2019

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I HØKER-LAUGET, AARSDALE
den 26. november 2019

Tilstede: 24
1. Ordstyrer: Elo. Referent: Nana.
2. Stemmetællere: Peter og Anita.
3. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode.
Olav, formanden, fremlagde beretning og visioner. Ingen kommentarer. Godkendt.
4. Godkendelse af regnskab. Peter fra bestyrelsen fremlagde først regnskabet for butikken. (Se vedhæftet dokument.) Peter kommenterede bl.a., at Høkeren ikke længere ophobede overskud, men konsoliderede sig. Omsætningen større end sidste år. Især gav månederne juli, august og september en særlig god omsætning. Erik kommenterede, at tidligere år havde vist større omsætningstal. Kirsten P. forklarede det med, at flere af de ældre kunder, som jævnligt købte mange varer i butikken, enten var flyttet eller døde. Desuden savnede Erik et regnskab, der viste omsætningen måned for måned.
Herefter fremlagde Peter regnskabet for Foreningen Høker-lauget. Formuen er stort set uændret fra sidste år. Det blev nævnt, at de ca. 19.000 kr i udestående i butiksregnskabet
også burde stå i dette regnskab. Det tog Peter til efterretning.
Elo
kommenterede som intern revisor, at donationer blev på ialt ca. 9000 kr (3549 kr + 5670 kr). Peter sagde, at han altid har ment, at en “polstring” på omkring 100.000 kr til uforudsete udgifter er fornuftig at have. F.ex. til nye køleskabe, vi kan risikere, at de skal udskiftes alle på én gang. Ole fra bestyrelsen nævnte, at det er sådan, at butikken betaler det, der skal til indendørs. Foreningen betaler det udendørs som f.ex. parasoller. Iøvrigt har bestyrelsen nedsat et økonomi-udvalg bestående af Helle, Peter, Elo og Lars. Regnskabet blev godkendt.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse. Budgettet blev fremlagt af Peter. Særligt kunne bemærkes, at der er bevilliget 10.000 kr til en badetrappe på molen (læs mere under Evt.). Kommentar til budgettet: et ønske, at der laves 2 budgetter, et for butikken og et for foreningen. Bestyrelsen er enig og tager forslaget til efterretning, så det bliver således næste år. Budgettet godkendt.
6. Indkomne forslag. Ingen forslag udefra. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring af §6: Medlemsskab af foreningen skal fremover følge kalenderåret. Det betyder, at medlemskort købt her ved generalforsamlingen gælder hele 2020 med.
Forslaget vedtaget. Ingen imod.
7. Valg af formand. Olav genopstiller, men siger samtidig, at yngre kræfter gerne må tænke på at melde sig på banen. Olav valgt.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Peter er på valg, genopstiller ikke. Ulla er på valg, genopstiller. Frits er på valg, genopstiller. Ditte stiller op som ny. Ulla, Frits og Ditte blev valgt. Anders blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af revisorer. Elo og Lars modtog genvalg som interne revisorer. Svaneke Revisionskontor blev genvalgt som ekstern revisor.
10. Evt. Ole fortalte om den badestige, som Høker-lauget har givet penge til. Den skal sættes op på indersiden af vestre mole. Den bliver med gelænder og skal ikke forveksles med den trappe, som sauna-gruppen vil etablere. Anders efterspurgte også en trappe på ydersiden af den østre mole. Og redningskrans. Redningskransen vil Ole også sørge for igennem kommunen.
Stor tak til Peter for hans mangeårige indsats for Høkeren. Han udtræder af bestyrelsen, men fortsætter som medlem af konomi-udvalget. Tak til Elo for at være ordstyrer. Og tak for en god generalforsamling.

Årsberetning 2019 Høkeren
v. Olav Elvang, fmd.

Året der gik:
Mere end 7 års erfaring med Høkeren i Årsdale viser, at det kræver et rigtigt stort engagement af dem, der klarer dagligdagen og ikke mindst af kunderne, passerne, indkøberne.

Vil vi Høkeren består den. Høkeren er ikke en selvfølge.

Det forløbne år har vist alt om, hvordan Høkeren spiller en rolle i vort lille samfund her i Årsdale.
Ikke alene for os i Årsdale, men også for hele Bornholm og for mennesker der ikke er bosiddende, for gæster/turister her.

Og al den opmærksomhed kan vi takke hinanden for: Årsdaleboerne, passere, indkøbere, revisorer, kunder, turister ja alle.

Ja, vi spiller en rolle , men hvem er vi?
Baggrunden – altså Høkerens opståen – er som nævnt mange gange, at der for en del år siden skete, at Havnen ikke havde den samme position i lokalsamfundet som tidligere. Forretninger lukkede. Og så opstod Høkeren.
Høkeren har været med til at give os og dermed byen, nogle gaver. Høkeren er blevet et sted, hvor mange mødes. Den er blevet en indgang til bylivet for en del af vores tilflyttere, og selv dem uden bopælspligt kommer forbi. Nogen melder sig oven i købet som frivillige. Butikken og pladsen udenfor har været rammen om mange dejlige oplevelser.

Vi er indgået i et meget positivt samarbejde med Borgerforeningen og Havnen.
Sammen med Borgerforeningen vil der blive arrangeret endnu et hjertestarterkursus.
Sliberiet, hvor byens borgere med jævne mellemrum kommer ned og får slebet værktøj og knive ved Høkeren.
I samarbejde med SAAN, Borgerforeningen, Petanqueklubben og Havnen gennemførtes en Årsdaledag.
Gæsterne fra Årsdale Søpark er meget glade for Høkeren.
Selvom der ikke var mange æbler at plukke i år har der været afviklet to mostedage.
Der har været børneloppemarked.
Og her på det sidste gennemførtes en dag , hvor der blevet fremstillet græskarhoveder.
Og der har været dage med musik.
Og så er der blevet fremstillet nogle flotte blomsterkasser.

Og der været et fællesmøde, hvor alle aktive i butikken mødte og diskuterede hvad der kunne gøres anderledes.

Høkerfolket diskuterer løbende, om vi skulle satse på økologi og på lokale fødevarer, Og vi er endt et sted imellem. Vi diskuterer løbende, hvornår butikken skal være åben, og vi er endt et sted imellem. Og vi prøver os stadig frem, hvilke tilbud Høkeren skal tilbyde sine kunder og medlemmer, og vi er endt et sted imellem.

Når jeg kigger på vores høker tænker jeg tit på, at hvis alle kunne samarbejde, som vi gør, og har lært at gøre, så ville mange problemer kunne løses. Når bølgerne er gået højt, og det kan de skam stadig gøre, så mindes vi det, vi er fælles om. Ikke det, der adskiller os. Og så bevæger vi os videre derfra.

Byen er i forandring, og den forandring er Høkeren del af. Med ophævelsen af bopælspligten er Årsdale blevet invaderet af mennesker. Mikkeler er i gang.. Og hvad sker der i det gamle bageri. Der er etableret super professionelt lydstudie her i Årsdale. Så vi må erkende at byen er i forandring.

Som så mange foretagender før os, kommercielle og ikke kommercielle, måtte vi sande en ting. At fordi der er varer på hylderne, så kan man ikke tvinge folk til at komme og købe dem. Så er det sagt. Det kræver: Tid, tålmodig og tilpasninger for at finde ud af, hvad slags høker, som Årsdale har brug for. Og netop dén lektie har været en af de vigtigste, og sværeste, og en alle, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, kan lære noget af.

Høkeren blev syv år i år, fordi den, og alle os, der elsker den og knokler for den, har lært, at selv frivilligt arbejde, og noget, der involverer hjerteblod, kræver kompromiser.

En årsberetning skal indeholde tanker om fremtiden, nogle af disse er fremsat før, men er bare ikke blevet realiseret endnu. Ting tager tid:
1. Der er blevet fremsat tanker om fælles indkøb af gris, lam o.a. som så fordeles. God mulighed med delegris, dele lam som Høkeren kan formidle mod en rimelig ydelse.
2. Det vil naturligvis være rart med flere passere , så man fx kunne holde åbent om sommeren med to mandsbemanding og gerne have åbent lidt længere. Interessant er det at nogle af sommergæsterne har meldt sig som passere i den periode de er her.
Men der er absolut et kæmpebehov for at der var folk , der ville hjælpe til med at købe ind og sørge for at hylderne er fyldte.
4. Markedsføring sammen med Borgerforeningen, , Petanque, Røgeriet og Havnen. Et emne koordinationsudvalget arbejder med.
5. Gennemføre projekter sammen med de øvrige foreninger i byen.
6. Der skal købes parasoller.
7. Medlemstallet er i sig selv en oplevelse.
8. Som et sidste og nok så vigtigt punkt kan nævnes: Hvem tager over og hvordan gør vi det?
Der skal frisk blod til.
Høkeren er ikke en selvfølge.
Vi står her over for noget, som ikke kun gælder os.

Sammenfatter man de tanker der er blevet fremsat kan man sige at det drejer sig om at konsolidere Høkeren. Vi skal blive endnu dygtigere til at passe forretningen, gennemføre arrangementer, købe ind, informere.
Endnu tak til alle der betjener og alle der bruger Høkeren.

Til slut vil jeg citere Peter Plys:
”Det var ikke særligt klogt sagt Plys sagde Grislingen.
Plys svarer at det var klogt da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud

 

Nyhedsbrev november 2019

Gode lokale varer – gode tiltag – og gode tilbud!
Jul hos Høkeren
Den 24. november kl. 12 åbnes dørene til dette års julebord, hvor der vil være mulighed for at købe juleknas til ganen, julepynt, hjemmelavede kunsthåndværker og julegran samt juletræer af nobilisgran og nordmannsgran. Kig forbi i disse juletider. Køb fra julebordet betales kontant eller
via mobilepay.
Julemærkemarchen d. 1 december
Søndag d. 1. december er der mulighed for at deltage i den årlige julemærkemarch. Man kan løbe eller gå og være med til at støtte op om landets 5 julemærkehjem. For tilmelding og nærmere info https://www.julemaerkemarchen.dk/ Ved løbets afslutning giver Høkeren en kop kakao/the/kaffe at varme sig på.

Årets julekort med smukt genkendelige motiver fra Aarsdale. Kunstneren bag er den lokale tegner Gunnar Breiding.
Nyt fra hylden
Skån miljøet og vask dit tøj med sæbenødder der både er hudvenlige, kemikaliefrie og bedre for vores miljø.
Det er nu muligt at forkæle de firbenede med testvindende kvalitetsfoder fra danske Essential Foods, der gør en dyd ud af sammensætte den rette ernæring til dit dyr. Vi fører både godbider og 3 kg. foderposer.
Der er stadig penge at spare i udvalget af lokalt kød, ispinde til en 10’er og i hele december måned sælges Høkerens luksus Java kaffe til 30 kr.
Bløde lækre fåreskind af høj kvalitet fra bl.a. Ellebygård i Ølene.

På Bornholm er Høkeren eneforhandler af den efterspurgte Karitécreme. I et samarbejde mellem Karité kvinderne i Burkina Faso, Mali og Årsdale, er det nu også lykkedes, at få økologisk ren og meget sund Moringaolie, på små pipette flasker til salg i Høkeren.
Moringaolie er en meget nærende olie fremstillet af frø, fra Moringa træet. Kvinderne i syd har nænsomt koldpresset de små frø og sikret at olien har bevaret sine mange gode egenskaber.
Olien kan bruges til hudpleje både morgen og aften.
Moringaolien anses for at være verdens dyreste kosmetikolie – men ikke i Høkeren!

                                         Vi ses i Høkeren!

Nyhedsbrevet er skrevet af Sissal Milo, lay-out Anette
Sonne. Face Book og Høkerens hjemmeside Erik Bjerre

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i
Høkerlauget Aarsdale
tirsdag den 26.
november 2019 kl.19:00 i Aarsdalehuset


Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang
(Email:
oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen. Vi hilser forslag til nye bestyrelsesmøde meget velkomne.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent
og valg af referent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
4. Godkendelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Peter er på valg sammen med Olav og Ulla. Peter genopstiller ikke. Suppleant skal vælges, da
siddende suppleant blev valgt 2017.
9. Valg af revisorer (to interne og 1 ekstern, der skal være registreret eller autoriseret)
10. Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emner til
beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før. For at have lov til at stemme skal du være
medlem af foreningen og have betalt kontingent for 2019.. Medlemskab koster 50 kroner for et år –
Medlemskab for 2020 kan købes ved mødet.
Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.
Generalforsamlingen er stedet, hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes.
I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive.

Efter mødet bydes på en øl/vand og et stykke smørrebrød.
F. Bestyrelsen Olav Elvang

Nyhedsbrev oktober 2019

Gode varer – gode tiltag – og  en skøn sommer til alle Høkerens medlemmer!

Efteråret er kommet
Almindingen står så smukt med efterårets farver og de nedfaldne æbler kunne man fx bruge til Høkerens mostedag. Solen skinnede og der var mulighed for at lave sin egen æblemost i uanede mængder. Der er billeder nedenunder fra dagen.

Oprydningsdag
Sommeren er forbi og Høkerpladsen skal ryddes op, eventuelle blomsterkrukker skal i ly for frosten og møbler skal pakkes væk. Derfor er alle velkomne til at give en hånd med d. 26/10 kl. 10. Vi ses!

Gode tilbud!!
Fra d. 12/9 er vores is sat ned til halv pris så længe lager haves. Der er, som altid, kaffe på kanden så kom ned og hjælp os med at tømme fryseren.

Nyt på hylden
Høkeren er begyndt at forhandle kaffe fra Risteriet Suenõs i Østerlars. På deres egen hjemmeside suenos.dk skriver de således:

” Café Sueños er en arabica kaffe baseret på sorterne Típica og Borbón med et islæt af sorterne Maragojipe og Caturra. Kaffens høje kvalitet skabes i et samspil mellem en rig jordbund og en artsrig skyggeskov, der er hjem for høje træer, slyngplanter og orkideer, samt for mange lokale- og trækfugle og sommerfugle, og mellem miljøbevidst dyrkning og en langsom modning af kaffebærrene på kaffetræernes grene. Først når bærrene er helt modne plukkes de. Alt dette og den omhyggelige forarbejdning giver Café Sueños en blød smag med et strejf af blomster og chokolade.”

Kom endelig ned og smag kaffen i Høkeren. Den købes i hele bønner men vi kværner den gerne for jer.

Aarsdaledagen 2019

Aarsdale Borgerforening, Havnen, SAAN-løberne
og Høkeren inviterer til

Aarsdaledagen 2019

Aarsdale gør klar til endnu en Aarsdaledag med hygge, sjov og kommen hinanden ved. Igen i år arrangerer vi et hyggeligt Aarsdale-løb, hvor I kan komme på en tur rundt i byen og quizze, kaste og gætte jer til præmier og resten af byens beundring det næste år. Vi sørger også for pølser til grillen, underholdning på Høkerpladsen, fælles grill og skumfiduser til børnene.

Derfor håber vi at se Årsdaleborgere og andre med tæt tilknytning til byen ved havnen og på Høkerpladsen.

7/9 2019 fra kl. 13 – 18

Program:
Kl. 13.30: Formand for Høkeren, Olav Elvang, byder   velkommen.

Kl. 14.00: Første hold sendes afsted på Tour de Aarsdale. En tur, der indeholder små opgaver og er  tilrettelagt sådan at alle aldersgrupper kan være med.

Kl.15.30:   Grillen tændes.

Kl.16.30:   Præmieuddeling.
 

Har I spørgsmål eller lyst til at give et nap på dagen, så kontakt Olav Elvang på 51345099

Billeder fra Aarsdaledagen 2017.

Nyhedsbrev juni 2019

Gode varer – gode tiltag – og en skøn sommer til alle Høkerens medlemmer!

Forårsfornemmelser

På en dejlig forårsdag samledes Høkerfolk og gjorde gårdspladsen fin. Blomsterkasser er ordnet, borde støvet af og fliser fejet. Vi er klar til en lang varm sommer med mange gæster. Der er også sørget for de mindste og der er legetøj på pladsen, så de små også kan hygge sig.

Sommer og længere åbningstider

Endelig kom sommeren der også byder på lidt bulder og brag indimellem, men det kan ikke ødelægge den gode stemning i Høkeren. Her kan isen stadig nydes og kaffen drikkes. Sommerens åbningstider er 13.30 til 18.30 gældende fra d. 23 juni til og med 11 august – vi glæder os til at se jer.

Sankt Hans d. 23 juni

I år vil Høkerens døre være åbne efter det smukke Sankt Hans bål på Kildepladsen kl. 21, så er man ikke færdig med at nyde aftenen kan den afsluttes med en god udsigt.

De bedste sommerhilser fra Høkerfolket

Nyhedsbrevet er skrevet og sat op samt udsendt på mail af Sissal Milo. Erik Bjerre klarer Høkerens hjemmeside.

Havnens badeforhold

Bedre badeforhold på havnen

I foråret blev det nedsat et koordinationsudvalg bestående af 1-2 medlemmer af byens foreninger Borgerforeningen, Høkeren og Havnen. På det første møde i udvalget blev det besluttet at undersøge interessen for at forbedre bademulighederne fra havnen.

En del af byens borgere har gennem tiden talt om at en trappe på vestmolen ville være rigtig godt. Der er også en del der har talt om at vi skulle lave en sauna. Hvor stor er interessen egentlig for at lave bedre badeforhold på havnen. Det er det dette opslag skal undersøge.

Derfor meld tilbage her på facebook eller henvend jer direkte til mig. Hvis interessen er stor nok tænker jeg at vi nedsætter et lille udvalg som kan arbejde videre på sagen.

Ole Holm Pedersen

Har du en mening om projektet så kontakt Ole direkte, eller kom med en kommentar på Høkerens Facebook side “Bedre badeforhold på havnen” her: https://www.facebook.com/groups/333545170047403/?ref=group_header

7 års fødselsdag

Kom, vi byder på
hjemmebagte boller, kaffe/te
og saft til børnene samt
hyggelig samvær.

Høkeren kom til verden d.28 april 2012.
Efter ca. 1,5 års indsats af en flok
ildsjæle, lykkedes det at etablere
forretningen Høkeren.
Vareudbuddet er løbende udvidet, med
mange lokale og økologiske varer på
hylderne. Udover købmanden har Høkeren
også en social funktion, som samlingssted
for byens borgere og samvær med de
mange turister der kommer til Aarsdale.
Høkeren er i stadig fremgang, økonomien
er god og priserne rimelige.
Alt drives af frivillige.

Nyhedsbrev marts 2019

Gode tilbud – gode varer – gode tiltag – og glædeligt forår til alle
Høkernes medlemmer!

Tilbud
Økologisk
Kød. Der er 25 % på den lækre entrecôte fra Mønstergård. Det er
velsmagende kød fra dyr, der har haft et godt liv.

Økologiske æg fra den bornholmske producent på Frostegård ved
Aakirkeby. Høkerens æg kan købes stykkevis. Det er æg fra høns, der har god plads i stalden, får sund kost og altid har mulighed for at komme ud i det fri.

Vin til påsken
I Høkeren gør indkøberne sig umage med, at der altid er et stort udvalg af
vine.
Gør dit vinindkøb til påsken i god tid, så kan du sikre dig et af de gode
mærker.

Lammekød
At have lammekød på bordet hører med til påskens traditioner. Høkeren
har både hakket lammekød, bov og køller fra de fritgående
Hammershuslam.

Is
Så er foråret kommet, og til påske åbner salget af vaffelis i Høkeren.

Høkeren og den ny teknologi.
Nu er det også muligt at betale med MobilePay, når du har gjort dit
indkøb.

Høkerens e-mail adresse.
For at gøre det lettere at kommunikere direkte med butikken har
Høkeren oprettet sin egen e-mailadresse.
Mailadressen er: hoekeren20@gmail.com

Høkeren og Instagram.
Høkeren har en hjemmeside og en Facebookside. På initiativ af Ditte Toft
og Sissal Milo, begge fra Høkerens aktivgruppe, er Høkeren nu også sat
op på Instagram. Vi fortæller mere om Instagram i næste nyhedsbrev.

Oprydning på Høkerpladsen.
Der kommer snart forårsdage, hvor det bliver rart at sidde på
“Høkerpladsen” og nyde en is, kaffe eller øl.
Derfor har aktivgruppen aftalt 2 oprydningsdage udendørs, Det vil være
dejligt , hvis du har lyst til at give en hånd med.
Vi rydder op søndag d. 31. marts og lørdag d. 6. april. Begge dage kl. 10.
Der er frisklavet kaffe, og vi regner med at arbejde et par timer.

Fødselsdag
Sæt kryds I kalenderen: Høkeren fejrer 7 års fødselsdag søndag d. 28. April.
Det skal fejres, men mere herom i næste nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet er lavet af Anette Sonne og Erik Bjerre

Høkerens bestyrelsesmøde 5/3 2019

Referat af Høkerens bestyrelsesmøde 5/3 2019. 

Tilstede: Lene, Olav, Kirsten, Frits, Ulla og Ole. Afbud fra Peter

  1. Dagsorden
  2. Referent
  3. Konstituering
  4. Økonomi
  5. Formaliseret forretningsorden
  6. Vedtægterne gennemskrives
  7. Debat om Alken(  online bestilling af varer i supermarkeder som så afhentes i den borgerdrevne butik)
  8. Valg af to fra bestyrelsen til fællesmøde med Havn og Borgerforening.
  9. Evt.
  10. Næste møde

Ad. 1           Dagsorden godkendt med den tilføjelse at der sættes et punkt                              på om økonomi.

Ad. 2           Ole

Ad. 3           Det blev besluttet ikke at vælge nogen næstformand.

Ad. 4           Vi har fået en udskrift som sammenligner økonomitallene fra                                okt., nov., dec., 2017 med de samme tal for 2018. Tallene viser                            en lille fremgang i omsætning og en lidt større fremgang i                                      dækningsbidraget. Det sidste en dog afhængig af                                                    varelagerets størrelse. Alt i alt udmærket.

Ad. 5           Bestyrelsen diskuterede igen om der skulle laves en                                                formaliseret  forretningsorden, men blev enige om at det var                                  der lavet allerede tilbage ved Høkerens start. I vedtægterne står at                       referaterne fra bestyrelsesmøderne skal underskrives af                                         bestyrelsesmedlemmerne. Dette fortolker vi sådan at når                                       referaterne er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne og returneret                         med et Ok, er det at sammenligne med en underskrift.

Ad. 6           På generalforsamlingen i oktober 2018 blev det besluttet at ændre                       § 20 i vedtægterne således at der kommer til at stå at                                             generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af november i                       stedet for som nu inden udgangen af oktober. Dette for at give                             bedre tid til at afslutte regnskabet inden generalforsamlingen.                             Vedtægterne er nu gennemskrevet og ændret.

Ad. 7           I Alken ved Mossø i Jylland findes en lille butik tilsvarende                                    Høkeren. Her har man lavet en ordning, så man kan bestille varer                        fra en større butik online. Varerne bliver derefter leveret i den lille                        butik i Alken til afhentning. Bestyrelsen besluttede at Frits skulle                          undersøge nærmere hvordan de gør. Når det er undersøgt vil vi                            diskutere om det er noget vi skal arbejde for i Høkeren.

Ad. 8           Olav og Ole er valgt og det er meddelt Borgerforeningens formand                      som vil stå for indkaldelse til det først møde.

Ad. 9           Vi har før i bestyrelsen diskuteret sikkerhed på nettet i forhold til                        den nye databeskyttelseslov. Det skal underøges nærmere om vi                          overholder loven. Vi besluttede at blive bedre til at offentligøre                            referaterne fra bestyrelsesmøderne for medlemmerne. Det vil blive                      gjort ved at lægge dem på hjemmesiden og hænge dem op i                                  butikken.

                   Næste bestyrelsesmøde d. 30/4 kl.16.00 hos Frits

Frivillig i Høkeren

Frivillig i Høkeren

En brugerdrevet butik som Høkeren har altid brug for frivillige til forskellige større og mindre jobs.

Passer:
Hvis vi fortsat skal have åbent som nu, er vi nødt til at have lidt flere passere. Kunne du tænke dig at indgå i det fantastiske team af passere??. Kan du afse 3 timer en gang om ugen eller en gang hver 14. dag, så er du meget velkommen til at henvende dig til
Lise Elvang
  liseelvang@gmail.com
Frits Madsen  frits@live.dk
Ulla Højrup  ullahøjrup@hotmail.com

Grøn M/K       Vi har fået to nye frivillige, tak til Ilsebil og Karin.
Vi har brug for en person med grønne fingre til at passe vores blomsterkummer med vand og renholdelse. Er det dig???? Henvend dig til Ole Holm Pedersen. ole.holm.pedersen@brk.dk

Snerydder:
I år har der ikke været meget arbejde med sne, men vi har brug for en M/K til at rydde sne og salte når det bliver rigtig vinter. Henvend dig til Ole Holm Pedersen.  ole.holm.pedersen@brk.dk