Nyhedsbrev december 2018

JUL           
         JUL        
                JUL

Så er der pyntet op
Vi har taget hul på december og i Høkeren er der pyntet kreativt og smukt op.
Kom og se årets julebord i butikken. Her kan du købe sjove, nyttige, lækre og fornuftige gaver, som f.eks.:
Nisser af træ og af filt, håndlavet sæbe, Karité creme, strikkede huer og karklude, hjemmegjorte småkager, kryddereddike, tørrede frugter, smukke glasfugle, chokolade kugler, kaffesirup, gløggmix, honningsyp og meget mere.

Ændrede åbningstider i julen.
D. 22.-23.-24.-25. og 26.december holder Høkeren kun åbent fra kl. 10 – 12.

butik_web
bog_web)

Julekaffe
Medlemstilbud
30 kr. for 400 gr.
En ægte Java blanding. Kaffen med
den helt rigtige julesmag.

Et tilbud der varmer
Vil du sidde godt, lunt og blødt er
Gulhaves lammeskind måske en
idé for dig? Det sælges og kan
ses i Høkeren.
Prisen er 1100 kr.

Julegave idéer
En gave til de små eller barnlige sjæle. Nissehøj. Pris 199 kr er en
historie, der 
følger julemåneden. Illustrationerne er af vores lokal
tegner, Gunnar Brejding. 
Bogen kan bestilles i Høkeren. Deadline for
bestilling med levering af bogen inden jul er 10.december.

Plakaten fra Aarsdale
Pris 40 kr
Også her har den gode tegner været på spil. Plakaten er trykt på
kraftigt papir. 
Indrammet og placeret på en væg i dit hus, vil den
dagligt minde dig om den smukke 
natur, som vi kan glæde os over
her i 
Aarsdale.

Medlemsskab 50 kr.
Kontingent for det kommende år kan betales i butikken eller indbetales
reg 
1551 konto 11141218.
Husk at skrive dit 
navn, adresse og e-mail under “meddelse”, når du indbetaler via netbank.

Nyhedsbrev                                                                               December 2018
                                            Nyhedsbrevet er skrevet af Anette Sonne.
                             Erik Bjerre sætter op på Facebook & Høkerens hjemmeside.

Referat generalforsamlingen 2018

Høkerlauget
Onsdag kl. 19 d. 31/10 – 2018
Aarsdale Borgerhus
Fremmødte: 30 incl. bestyrelsen

Dagsordenen er ifølge vedtægterne
1. 
Valg af dirigent.
Frits Madsen blev valgt.
Valg af referent.
Anette Sonne blev valgt.
2. Valg af stemmetællere.

Lars Jørgensen & John Truberg blev valgt

Dirigenten kunne derefter erklære generalforsamling for lovlig og rettidigt indkaldt.

3. Bestyrelsen beretning og vision for den kommende periode:
Årsberetning Høkeren 2018 v. Olav Elvang, fmd.
“En årsberetning er en status over årets begivenheder.
Fredag d. 28.oktober er det 6,5 år siden, vi åbnede Høkeren i Årsdale. Høkeren
skulle være byens nye samlingspunkt, en købmandsbutik, drevet af frivillige
kræfter, som hele byen bakkede op om.
Her, 6.5 år senere, er vi klar med en gennemgang af nogle af de (mange) ting,
vi har lært. Og med et bud på, om en Høker kan redde en by.
Kan en Høker redde en landsby? Næh. Mennesker kan redde en landsby.
Havde Årsdale brug for at blive reddet? Heller ikke, men byen er i forandring,
og den forandring er Høkeren en del af.
Set tilbage har det været et spændende og travlt år.
Set tilbage har det været et år med mange gode oplevelser og at rigtig meget
gik godt – og ikke mindst givet en god indsigt i hvad vi skal arbejde videre med
at udvikle på…
I mange landsbysammenhænge vokser antallet af mennesker, der vil deres
lokalsamfund.
Årsdale kan sige det samme ved at starte en købmandsbutik med kun frivillig

arbejdskraft. Det kræver mennesker af en ganske særlig slags. Der har vist sig
opbakning og vilje til at bidrage til fælleskabet. Høkeren vokser stille og roligt
år for år.

Der har været rigtig mange mærkedage:
Høkerens fødselsdag / Aarsdaledagen / Workshop for de mange aktive /
Mostedagene / Masser af stunder med musik
Kommunikation: Vi har bestræbt os på at dele vore erfaringer med andre og at
hente erfaringer. Vi vil nemlig gerne drage nytte af hinandens styrker og
kompetencer, dele idéer og visioner med andre, der også indser det rigtige i at
være fælles om flere ting…..
Nyker forsøgte at starte noget op, der mindede om Høkeren og kontaktede os
desangående.
Vi har deltaget i workshops omkring frivillighed
Rotary Nexø har været på besøg.
Med nyhedsbrev og arrangementer gør vi os umage med dels at
fastholde eksisterende medlemmer og dels at motivere ikke-medlemmer til at
blive en del af Høker fællesskabet.
Alle medlemmer kan følge bestyrelsens arbejde via hjemmesiden – det troede
jeg faktisk man kunne; læse referater, læse årsberetning , regnskab etc. Her er
noget ,der skal gøres bedre.
Erik Bjerre gør et stort arbejde med hensyn til hjemmesiden. Bestyrelsen har
ikke været god til at give ham materiale. Og det undskylder vi. Og vi har
allerede udarbejdet en plan herfor.
Arbejdet med at nå den strategiske målsætning om at være et naturligt
samlingssted i Aarsdale, og styrke det sociale samvær i byen, samt fungere som
en nærbutik kræver at vi arbejder meget bevidst med synlighed.
I bestræbelserne på også at kommunikere dynamisk og via sociale medier har
vi som nævnt en hjemmeside, men vi er også aktive på Facebook. Rigtig
mange er aktive på Facebook, og det er derfor en naturlig del af vores
synliggørelse, at benytte Facebook, når vi skal sprede kendskab om Høkeren og
vores aktiviteter
Nyhedbrevene og en folder der på 3 sprog – specielt til turister – fortæller om
idéen bag Høkeren.

Medlemmer
Medlemstallet runder med udgangen af oktober 180

Tak til alle de frivillige i butik, indkøbsgruppe, ressourcepersoner, bestyrelse og
hvem der ellers fortjener det…

Efter generalforsamlingen okt 2017
konstituerede bestyrelsen sig med Peter, Ulla, Blob, Kirsten, Ole, Anette og
Olav.
En årsberetning skal også indeholde visioner.
Vedtægtsændring gående på at afholde generalforsamling i november af
hensyn til regnskabsføringen.
Workshop hvor de aktive mødes til en drøftelse af især arbejdsfordeling og
antal møder pr år.
Nyt hjertekursus.
Foreningen har en sum penge og forretningen genererer penge. Vi vil meget
gerne modtage forslag til aktiviteter. Gerne forslag til aktiviteter der kunne
gennemføres i samarbejde med Borgerforeningen.
Brug Høkeren
Helt overordnet må visionen være at fastholde og udbygge den position
Høkeren har ikke alene i Årsdale, men også viden om.
Høkeren er med til at give byen identitet. Det skal der arbejdes videre på.
Bl.a. ved at handle i Høkeren. Spare busbilletten til Nexø. “

Kommentarer, spørgsmål og forslag til årsberetningen:
Ole Holm refererer til en udtalelse fra “oldermanden” på det lokale TV:

“Aktiv medborger i det samfund man er med i…..” O.H. foreslår at man
omformulerer ‘frivillig’ til ‘ aktiv medborger’.
John Truberg efterlyser en liste over opgaver i Høkeren, hvor der er brug for
arbejdskraft.
Frits Madsen gør opmærksom på, at man i starten havde grupper, der var
ansvarlige for enkelte områder.
Erik Bjerre oplyser, at der er mulighed for at orientere sig om Høkerens
historie på hjemmesiden https://aarsdalehoeker.dk
Ole Holm supplerer ved at nævne, at bestyrelsen har arbejdet med at
nedfælde samtlige opgaver. Disse vil på et kommende snarligt fællesmøde
med passere og bestyrelse blive diskuteret grundigt med henblik på at placere
‘tovholdere’ for de enkelt områder.
Forslag til aktiviteter
John Truberg foreslår, at der bliver opsat en kasse ved Høkeren til gode
forslag/ idéer/kritik etc. til bestyrelse og passere. God idé som blev taget ind.
Tidligere hjertestarter kurser har været afholdt med succes. Der anbefales at
der med jævne mellemrum arrangeres repetitionskurser.

Ole holm spørger om Face Book kan bruges til diskussionsforum,
Der efterlyses ad hoc opgaver. Det er lettere at forholde sig til en afsluttet
kortere opgave end f.eks. en længere varende opgave, som at være passer
eller indkøber.
Ad hoc opgaver vil for fremtiden blive annonceret i Nyhedsbrevet eller ved
opslag foran butikken
Beretningen blev godtkendt med applaus.


4. Godkendelse af regnskab
Peter Søndergaard redegjorde for regnskabet, som på grund af overgangen

fra ét regnskabssystem til et andet forekom lettere kompliceret for de fleste. P.
S. vurderer dog, at der til næste år kan leveres et regnskab, der er mere
entydigt.
De interne revisorer, Lars Jørgensen og Elo Schiøtt, erkender
vanskelighederne i overgangsperioden, men er meget tilfredse med at have
fået en grundig gennemgang af alle regnskabets dele og fyldestgørende svar
på deres mange spørgsmål.
Bestyrelsen har efterkommet anbefalingen fra generalforsamlingen i 2017 om
at anvende midler til almennyttige formål.
Regnskabet godkendes med den bemærkning, at der altid skal være en
likviditeten på 100.000.

5. Forelæggelse af budget til godkendelse
Budget godkendes med den bemærkning, at foreningens og butikkens
budget separeres.

6. Indkomne forslag
Forslag til ændring af § 20

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Ændres til § 20:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Forslaget vedtages.

Begrundelse:
Der er for kort tid til at færdiggøre årsregnskabet.

7. Valg af formand.
Olav Elvang valgt/genvalg

8. Valg af bestyrelse. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kirsten N.
Petersen, Ole Holm, Lene Hougaard. Alle 3 modtager genvalg. Anette Sonne
udtræder af bestyrelsen uden ordinært at være på valg. Nyvalgt til bestyrelsen
Frits Madsen.

9. Som suppleant fortsætter Anders Møller, valgt 2017. De to interne revisorer,
Lars Jørgensen og Elo Schiøtt modtager genvalg

10. Evt.
Ingen indlæg.

Aarsdale , den  /  2018

Bestyrelsen
Olav Elvang (formand)
Kirsten Petersen
Peter Søndergaard
Lene Hougaard
Ole Holm
Ulla Højrup
Frits Madsen

Anette Sonne (referent)

Nyhedsbrev oktober 2018

Mostedag ved Høkeren lørdag d. 13. kl. 14
Høkeren har investeret i en æble presser til gavn for alle medlemmer og folk i lokalsamfundet.
Mostemester er Ole Holm fra bestyrelsen. 
Lørdag d. 6. oktober var 
der premiere på den første mostning. Mange mødte op og fik deres egne æbler presset til god most.
Det 
var en succes. Successen fortsættes næstkommende lørdag. Medbring æbler(!) og emballage til din most.

Generalforsamling onsdag d. 31.oktober
Dagsorden i følge vedtægterne
(læs 
her: https://aarsdalehoeker.dk/vedtaegter/).

Forslag skal inden d. 16. i denne måned være hos formanden,
Olav 
Elvang, på mail til oelvang@gmail.com

Bestyrelsen glæder sig til en snak om alle de gode ting, der er sket i Høkerregi det forløbne år.
Generalforsamlingen er kl. 19.00 i Aarsdale Borgerhus.
Efter mødet er 
der lækkert smørrebrød, og lidt at drikke.

is-vaffel
aeg_2

Sommerens sidste is
Is – til halv pris!
Høkerens is salg lukker snart ned for
vinteren, derfor sælger vi is til 1/2 pris
fra fredag d. 12. så længe lager haves.

Store oprydningsdag lørdag d. 10. nov.
Lørdag formiddag mødes en gruppe frivillige for at
rydde op på Høkerpladsen.Vinteren står for døren.
Parasollerne skal ned. Havemøblerne indendørs.
Pladsen fejes. Blomsterkummerne renses for ukrudt.
Kaffen står varm på bordet inde i butikken.
Kik ned til os!
Hør om de frivillige aktiviteter i Høkeren, som er
meget mere end at “passe butik”.

Æg
I Høkeren kan man købe æg enkeltvis. Det er der
mange, der sætter pris på.
Men af hygiejniske grunde må Høkeren ikke give dig
æggene i æggebakker, der er opbevaret i butikken
og har været brugt før. Dette er et påbud fra
Levnedsmiddelkontrollen. Derfor medbring din egen
æggebakke. Det må du nemlig godt.


For at have stemmeret på generalforsamlingen
skal du have betalt kontigent for 2017-18.

Kontingent for det kommende år 2018 – 2019 kan
betales i forbindelse med generalforsamlingen hos
Kirsten Petersen, når det formelle møde er slut.

 

Nyhedsbrevet er skrevet og sat op af Anette Sonne. Erik Bjerre klarer Facebooksiden & Høkerens hjemmeside. Olav Elvang sender brevet ud.

Høkerens åbningstider i vinterhalvåret er: 14.30 – 17-30. Alle dage.

Indkaldelse til generalforsamling 2018.

Indkaldelse til generalforsamling i Høkerlauget Aarsdale onsdag den 31. oktober 2018 kl.19:00 i Borgerhuset

Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:
     1.     Valg af dirigent. Valg af referent.
     2.     Valg af stemmetællere.
     3.     Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode.
     4.     Godkendelse af regnskab.
     5.     Forelæggelse af budget til godkendelse.
     6.     Indkomne forslag.
     7.     Valg af formand.
     8.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
     9.     Valg af suppleant samt to interne revisorer.
     10.   Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes.

Har du emner til beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.

For at have lov til at stemme skal du være medlem af foreningen. Det koster 50 kroner for et år – medlemskort sælges ved indgangen. Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.

Generalforsamlingen er stedet hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes. I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive.

Vi serverer kaffe og snitter – øl og vand kan købes til Høkerpris. Vi ses den 31. Oktober.

 Pva bestyrelsen – Olav

Nyhedsbrev august 2018.

FESTDAG I AARSDALE!

Lørdag d. 11. august fra kl. 14 løber Aarsdaledagen af stablen.

I lighed med tidligere år er foreningerne i Aarsdale, Borgerforeningen, SAAN løberne, Havnen og Høkeren, gået sammen om at lave en festlig dag for alle byens borgere med familie og venner.
Formålet er at give Aarsdalebeboerne, nye som gamle, mulighed for at møde hinanden og skabe kendskaber, venskaber og fællesskaber i byen.
Dagen begynder på Høkerpladsen med et pointløb rundt i den gamle del af byen. Alle kan være med, børn og voksne.
Man kan også bare slappe af på pladsen foran Høkeren og hygge sig med kaffe, vand, vin og øl, som kan købes i Høkeren, og børnene kan lege og spille forskellige spil.
Der vil være glad musik, og grillen er klar kl. 16.30 med pølser og brød.
Man er velkommen til at medbringe egen mad. Drikkelsen kan købes i Høkeren.
VEL MØDT OG MED HÅBET OM EN DEJLIG DAG.NB!

På side 2 finder du “Aarsdale polka.” af Nana Gitz-Madsen og Frits Madsen. Print siden ud og tag den med til Aarsdalefesten d. 11. august. Vi synger den flere gange.

Is – is – is.
Lige det vi behøver i sommervarmen!
Høkeren fører den superlækre is fra Bornholms Ismejeri i forskellige smagsvarianter. Kig i fryseskabet. Isen er
lige til at tage med hjem og nyde!

Legetøj til børn og voksne
Høkeren bliver besøgt flittigt af folk i den varme sommer – både lokale og turister.
Det føles rart at sidde under parasollerne med udsigt til sommerhavet.
Der handles, og der hygges.
Om eftermiddagen, når temperaturen er faldet lidt, er der mange, der tager Høkerens petanquespil, som er til
fri afbenyttelse, og går ud og spiller. Men der er ikke kun legetøj til de voksne. Der er kommet mange nye ting,
som børnene kan have det sjovt med. Tag dine børn/børnebørn ud på en “Høkertur” og kom ned og kik.

De altid gode pølser.
Selvom der endnu ikke må grilles overalt, kan man alligevel få de gode Svanekepølser fra køledisken til høkerpris. Husk det!

Nyhedsbrevet er skrevet af Nana Gitz-Madsen & Anette Sonne. Erik Bjerre klarer Facebooksiden & Høkerens
hjemmeside. Olav Elvang sender brevet ud.

Udskriv tekst: Fremhæv (highlight) teksten, højre klik musen, udskriv.

Aarsdale-polka

“Ved klippekyst,
Og vendt mod øst,
I havets favn, en lille havn.
Hver morgenstund står solen rund
Over havets bølgebund.
En fiskerbåd har fanget no’et,
Sild har røgeriet fået.
I storm og vind
Går bølgen ind.
Mågen sejler højt på letten ving’


Langt fra storbystøj
Og fra fabrikkers røg
Kun møllen gør halløj
Og drejer op imod øst.
Edderfugl på strand
Får ungerne i vand,
Og svømme straks de kan.
Ja, her ved Aarsdales kyst!”


(Tekst: Nana, musik: Frits)

Nyhedsbrev marts 2018

Tilbud

Høkersennep
Normalpris 22 kr – Nu: 15 kr
Høkerens sennep er en god
sennep, der giver et fint skud
smag til maden eller retten, og
også som en god ingrediens i en
salatdressing.

Øko-knækbrød
Normalpris 15 kr – Nu: 10 kr
Sesam er en af de planter, der
har været dyrket længst. Sesam
har et stort indhold af calcium og
magnesium, som er godt for
kroppen. I det sprøde øko-
knækbrød får du sund

fuldkornshvede kombineret med
sesamfrø.

Et kreativt tilbud
Havemand (m/k) søges.
Er der måske en derude med blot
en lille smule grønne fingre, der
vil holde liv i planterne i
kummerne foran Høkeren og
sørge for, at der ser pænt og
indbydende ud?
Har du lyst og lidt tid til overs i
sommerhalvåret, så tøv ikke med
at henvende dig i butikken eller til
en af passerne.

Husk også
Som medlem kan du stadig få
den gode pasta fra Pastariget til
den favorable pris: 20 kr.

marts_-18_total

 

Foråret står på spring og din Høkerbutik er i forårshumør!

Foruden de aktuelle tilbud har vi fryseren
fyldt med kvalitetskød fra fritgående
dyr: oksekød, lammekød og som regel
også gedekød. Lækre sager til
påskemiddagen!

 

Og snart er det Høkerens fødselsdag!
Høkeren fejrer 6 års fødselsdag lørdag d. 28. april om eftermiddagen. Festligt og fornøjeligt!
Vi fejrer bl.a. dagen med at åbne for salg af
is.


Glemt at betale kontingent???

Er du endnu ikke medlem, eller har du glemt at betale kontingent (50 kr) for 2017/2018 kan du betale i butikken eller via konto
reg.nr. 1551 konto 11141218


Nyhedsbrev høkeren 

Marts 2018