21.november 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. november 2011
kl. 19:00 hos Olav, Indenmarken 2

Dagsorden var som følger:

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 27. september

2. Kommentarer til generalforsamlingen den 31. oktober

3. Konstituering af lauget

4. Siden sidst
a) Olav og Leif
1. byggesagen herunder startlån til butik
2. oplæg om spilleregler for de enkelte grupper
3. medlemskartotek
b) Eventsgruppen
c) Butikspasserne
d) Pedellerne
e) Indkøbsgruppen

5. Workshop i slutningen af januar
Fastsættelse af dato og rammer for arrangementet.
Detaljerne overlades til udvalg.

6. Eventuelt

7. Næste møde

Der var afbud fra Else-Marie, som til gengæld havde sendt mail med diverse input omkring workshoppen.

Ad 1) Referat af sidste laugsmøde blev godkendt og underskrevet.

Ad 2) Enighed om at vi havde haft en fin generalforsamling.
Vi har fortsat et par udeståender som ikke er endeligt afklaret, herunder status for de 40.000,- i budgettet som modsvares af egen arbejdskraft (400 timer) og en holdbar mellemfinansiering i forhold til udløsning af fondsmidler.
Det blev understreget at indsendelse af byggeansøgning haster. Der burde nu være tilstrækkelig klarhed til at dette kan sættes i værk. Finn F. + Mattebjerg er ansvarlige.
I forhold til valget til lauget kan det være et problem at alle er på valg hver gang – hensyn til kontinuitet. Dette er bestemt i vedtægterne og en ændring kræver således vedtægtsændring på næste års generalforsamling.

Ad 3) Lauget er konstitueret med Olav som formand (generalforsamlingsvalgt sådan), Leif som kassserer og Peter som sekretær.

Ad 4) Det blev understreget at alle grupper i lauget er åbne for alle interesserede. Problemet er som i andre sager at kun de involverede ved hvad der foregår og hvor og hvornår gruppen mødes.

Det blev besluttet at den kommende workshop skal bruges til at få fastlagt kommissorier for de enkelte gruppers arbejde samt en samlet holdning til hvordan informationer kommunikeres til andre interesserede.

Ad 5) Det blev besluttet at der skal være følgende oplæg til workshoppen:
1. Varesortiment / Indkøbsgruppen
2. Åbningstider / Butikspasserne
3. Det sociale omkring butikken / Eventgruppen
4. Kommunikation / Else-Marie

Hver af de fire emner får sit ”bord”. En ansvarlig udpeget af den respektive baggrundsgruppe er ”bordformand” og står for at føre debatten videre og fremsætte det samlede resultat for plenum.

Workshoppen afvikles så alle deltagere kommer til at sidde ved alle fire borde. Der mingles ved bordskift så man ikke sidder sammen med de samme hele dagen. Vi regner med ca. 45 minutter ved hvert bord.

Workshoppen afholdes søndag den 5. februar kl. 13:00 til 17:00 i Borgerhuset. Efter selve mødet spiser vi sammen – alle deltagere medtager en ret. Lotte og Kirsten står for praktisk i forbindelse med spisning, herunder drikkevarer.

Vi holder forberedelsesmøde onsdag den 18. januar kl. 19:00 hos Lotte, Brugsebakken 6.

Indbydelse skal ud til hele byen senest den 15. januar.

Ad 6) Intet

Ad 7) Holdes sammen med forberedelse af workshop den 18. januar

4.november 2011, ordinær generalforsamling

Referat og årsberetning fra Høkerens ordinære generalforsamling mandag den 31.oktober 2011 i Aarsdalehuset.

Dagsordenen var ifølge vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Laugets beretning og vision for den kommende periode
5. Godkendelse af regnskab
6. Forelæggelse af budget til godkendelse
7. Indkomne forslag
a) Forslag fra bestyrelsen om afholdelse af workshop i slutningen af januar om de vigtigste spørgsmål i forbindelse med opstart af Høkeren. Heldagsmøde med afsluttende spisning.
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige laugsmedlemmer
10. Valg af revisorer
11. Evt.

Olav bød velkommen til de mange der var mødt op ca. et halvt hundred stykker. Foreningen har 91 medlemmer. Så opbakningen til projekt Høkeren må siges at være stor.
Ad 1+2) Peter blev valgt til ordstyrer og Lise til referent.
Ad 3) Olsen + Joan valgtes som stemmetællere
Ad 4) Formandsberetning. Den tog udgangspunkt i det maleri Gunnar Breiding har lavet. En fantastisk levendegørelse af, hvad drømmen om Høkeren indeholder. Drømmen er jo i tæt samarbejde med Aarsdale Borgerforening at medvirke til Aarsdales trivsel og overlevelse. Centralisering på Bornholm og i det ganske land er jo voldsom. Så voldsom at den truer mange mindre samfund på livet.
Høkeren er foreningens navn. Foreningsvedtægten er udarbejdet sammen med advokat. Medlemsskab koster 50 kr. pr næse.Foreningens midler vil ved opløsning overføres til Aarsdale Borgerforening.
Lauget er bestyrelsen. Laugets opgave er at varetage ledelsen af foreningen.Laugets medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Formand og revisor vælges ligeledes på generalforsamlingen. Genvalg er mulig.
I bestyrelsen sidder Doris Espersen,Kirsten Warburg,Leif Christensen(kasserer),Lotte Andersen,Olav Elvang(formand),Peter Søndergård(sekretær)og Ulla Højrup. Alle lod sig genvælge.
Formålet med projektet er at få skabt et naturligt samlingssted på havnen i Aarsdale. Butikken vil styrke det sociale samvær i byen og i det hele taget give liv til havnen. Faciliteterne vil kunne betjene det stigende antal lystsejlere, trollingfiskere, dykkere og roere, der bruger havnen.
Hvad er der sket?
Budget er opstillet. Det viser at der skal et samlet beløb på 413.080kr.til etablering af rummet.
Finansieringsplan er opstillet.
LAG Bornholm 206.540kr.
Lokale &Anlægs Fonden 103.000kr.
Sparekassen Bornholms Fond 25.000kr.
Græsrodsfonden 3.000kr.
I alt 337.540kr.
Der er budgetteret med 413.000kr. Dvs. der mangler 75.460kr.
Byggetilladelser er ved at være klar. Aarsdale Havn stiller en del af lagerbygningen gratis til rådighed. Teknik og miljø er spurgt til råds.
Loppemarkedet blev en god start for Høkeren, som blev afholdt i bygningen og på pladsen med de fine blomsterkasser. I silende regn gav dette tiltag 11.000kr. netto. Fantastisk stemning. Folk valfartede til fra hele øen.
Forsikringstilbud er indhentet.Lauget har overvejet varelager.Lauget har overvejet dagligdagen. Blomsterkasser er stillet op.Konto er oprettet i Danske Bank med status som forening.
Vedr. fremtid blev følgende fremhævet: Den manglende sum skal skaffes. Det kan blive nødvendigt at få nedsat en gruppe, der har det til opgave, da Olav er ved at løbe tør for inspiration.Bestyrelsen stiller endvidere forslag om at gennemføre en heldags workshop i januar for medlemmer af foreningen, hvor Høkerens muligheder bliver endevendt, herunder at skaffe kapital til oprettelse af varelager m.m.. Planen er, at byggeriet skal være afsluttet 1.april.2012.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 5) Efter aflæggelsen af beretning redegør Leif for regnskabet. Foreningen har pt. stående 14.049kr. på en konto oprettet i Danske Bank. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 6) Budgettet fremgik af formandens beretning – finansieringsgrundlag for ombygning. Budget blev enstemmigt godkendt.
Ad 7) Bestyrelsens forslag blev vedtaget med applaus og alle gav udtryk for at ville deltage i den foreslåede workshop. Flere indlæg vedr. butikkens indretning og drift blev henvist til denne sammenhæng. Der var enighed om at deltagerne selv dækker alle udgifter – pengene skal bruges til Høkeren!
Ad 8+9) Formand og bestyrelse blev alle valgt for en ny periode uden modkandidater.
Ad 10) Claus og Susanne genvalgtes som revisorer uden modkandidater
Ad 11) Blev hurtigt afslutte og så gik snakken ellers i gang for alvor da dagsordenen var udtømt.

Dirigenten takkede alle deltagere for udvist god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes.

Referat: Lise Elvang

27.september 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 27 september 2011
kl. 19:00 hos Olav, Indenmarken 2

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 10. maj

2. Siden sidst
a) Olav
b) Eventsgruppen
c) Butikspasserne
d) Pedellerne
e) Indkøbsgruppen

3. Byggetilladelse og byggeplaner
Forslag om at vi stiler efter at starte ombygning 1.1.2012 og være klar til åbning 1.4.2012

4. Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren mandag den 31.10.2011
Generalforsamling skal indkaldes til afholdelse inden udgangen af oktober måned.
Indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Forslag der skal behandles skal være formanden i hænde senest to uger før.
Kun medlemmer, der har betalt er stemmeberettigede – vi inviterer hele byen og man skal betale kontingent ved indgangen.

5. Forberedelse af generalforsamling
Kandidater til den nye bestyrelse – dirigent – referent – regnskab og budget

6. Eventuelt

7. Næste møde
Vi skal nok sætte tid af til et møde når vi ved om der er indkomne forslag til generalforsamlingen

Ad 1) Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende laugsmedlemmer.

Ad 2) Olav redegjorde for status omkring støtte og fondsmidler.
Tilsagn som foreligger i dag: LAG 206.540,- – Lokale og Anlægsfonden 103.000,-
– Sparekassen Bornholms Fond 25.000,- og Græsrodsfonden 3.000,-. Tilsagnene
udgør således i alt kr. 337.540,- ud af et samlet budget for ombygning på 413.000,-.
Vi mangler således at få finansieret de sidste 75.460,-
Der er fortsat ansøgninger ude hos
Bornholms Brand, Tipsmidlerne og Bikubens fond. Herudover vil Olav snakke med
Havnen og Borgerforeningen om forskellige muligheder for medfinansiering.
Vi har fået bankkonto i DanskeBank, reg.nr. 6961 og konto nr. 10946271. Vi har
ligeledes adgang til at benytte døgnboks, når den tid kommer.
Konto er oprettet i Olavs navn og det kontante indestående er pt. 14.000,- som
primært kommer fra sommerens loppamarked og er tiltænkt opbygning af varelager.
Forsikring er tegnet i Bornholms Brand.
Olav arbejder på at løse problematikken med mellemfinansiering i en forhandling
med bl.a. leverandører og Havnen.

Ulla fra Eventgruppen har planer om at brug årets julemarked til at rejse penge til
Høkeren. Gruppen vil godt have flere aktive med og har som sin næste aktivitet fået
Kirstine fra Svanekes gamle Købmand til at komme på sang- og fortælleaftenen den
16.11. for at fortælle om hendes erfaringer med at drive butik.

Kirsten fra Butikspasserne fortalte at gruppen venter med at mødes til tiden for
butikkens åbning nærmer sig, men rejste samtidig e par problemer, vi skal forholde
os til: Skal vi have en telefon og mulighed for at de gamle kan få bragt varerne ud?
Hvordan skal åbningstiderne være? Hvordan organisere vi det med nøgler?

Lotte fra Pedellerne vil godt have flere folk med så hun ikke skal stå for det hele
selv.

Dorris fra Indkøberne fremlagde liste med forslag til vareudbud. Der foreligger
således nu flere udbyggede forslag til vareudbud, der kan snakkes ud fra.

Else Marie redegjorde for at det var svært at lave effektiv kommunikation udadtil
hvis man ikke fik at vide hvad der foregik – f.eks. at loppemarked fortsatte dagen
efter eller at Kalle spillede på havnen. Problemet et velkendt af alle og skal tages op
på den kommende workshop – se nedenfor. Her og nu sørger Kirsten for at der
bliver hængt et udhængsskab op på bygningen på havnen.
Vores hjemmeside har stået lidt i bero, men der satses på at den går i luften når
butikken åbner 1.4.2012.
Else Marie arbejder videre på Pengometeret.
Der skal laves dør-til-dør salg af medlemskort til Høkeren – Susanne Månsson, Ulla
og Margit har foreløbig meldt sig som sælgere.

Lise snakker med Gunnar om at lave tegning af hvordan Høkeren kommer til at se
ud, når den er færdig.

På baggrund af referatet fra grupperne foreslog Peter at vi på generalforsamlingen
fremlægger forslag om at afholde en Workshop for alle interesserede for at drøfte de
større linjer omkring de vigtigste spørgsmål såsom: Kommunikation indadtil og
udadtil, vareudbud, åbningstider, indretning, sociale arrangementer mv.
Lauget erklærede sin støtte til forslaget og det forelægges for generalforsamlingen
den 31. oktober. Workshoppen afholdes lørdag i slutningen af januar og slutter af
med fælles spisning.

Ad 3) Der er enighed om at vi stiler efter at starte byggeri 1.1.2012 og åbne butikken
1.4.2012. Olav drøfter byggeansøgning med Finn, der er byggemester og
nødvendig sikkerhed for de stadigt manglende penge samt mellemfinansiering med
de berørte parter.

Ad 4) Årets generalforsamling afholdes 31. oktober i overensstemmelse med vedtægterne.
Indkaldes i aktivitetskalenderen, pr. mail til alle vi har mail-adresser til samt ved
uddeling til samtlige husstande.
Fremover skal indkaldelser fremsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har e-mail.

Bestyrelsen mødes kl. 17:00 i Borgerhuset den 31. oktober og drøfter evt.
indkomne forslag samt de praktiske detaljer.

Lotte sørger for øl og vand til generalforsamlingen.

Kirsten og Ulla hjælper Leif med salg af medlemskort til dem som møder frem.

Else Marie og Olav hjælpes ad med at lave en levende form for præsentation af
beretningen, herunder præsentation af tegninger over byggeriet mv.

Ad 5) Else Marie melder sig som dirigent, Peter som referent. Leif og Olav præsenterer
regnskab og budget. Regnskab skal påtegnes af intern revisor og underskrives
inden generalforsamlingen.

Ad 6) Olav undersøger mulighed for støtte fra Iværksætterpuljen under Businesscenter
Bornholm.

Ad 7) Vi mødes kl. 17:00 den 31. oktober i Borgerhuset.

Referat: Peter

10. maj 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 10 maj 2011
hos Ulla Højrup, Gaden 6

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 28. marts
– Enstemmigt godkendt

2. Siden sidst
a) Olav
b) Leif
– Nordea ikke særlig samarbejdsvillige
– Problem med at lægge penge ud fra regninger skal betales til fondene slipper midlerne
c) Eventsgruppen
Arbejder på at rejse penge til varelager:
– arbejdsdag grundlovsdag med at fremstille blomsterkasser m.v.
– Loppeparked den 15.7.
– fremstilling af et ”Pengometer”
– Hjemmeside for Høkeren klar i starten af august
d) Butikspasserne
e) Pedellerne
Lotte checker med Svend Erik om hvem der har ansvar for toiletterne
f) Indkøbsgruppen
Er nede på tre medlemmer. Pearl er suppleant.
Dorris har lavet forslag til varesortiment

3. Byggetilladelse og byggeplaner
Forberedelserne til at søge byggetilladelse er gjort.
der er enighed om at der skal laves rampe a.h.t. handicappede, men ikke en større træ-terrasse.
Inventar er ikke med i det budget der er søgt penge til – hold øje med brugt.
Kirsten, Ulla, Lise og Lotte laver forslag til inventar. Husk der skal være let at gøre rent!

4. Forsikring – almindelig samt særlig forsikring for ansatte og laugsmedlemmer
Olav snakker med Anne Lise Foxdal om sagen.

5. Bankkonto og kreditmuligheder
Leif og Lise skal lave forslag til medlemskort.
Olav opretter bank konto – kontonummer skal oplyses på hjemmesiden.
Susanne Månsson vil gerne sælge medlemskort.

6. Særligt regnskab mv. for butikken?
Der er krav om der i regnskabet fremgår salg fordelt på kategorier af varer

7. Fonde mv.
Sparekassen Bornholms fond og Nordea har sagt Nej. Olav ser på nye kandidater at søge hos.
Vi skal snakke om sponsorer på et tidspunkt.

8. Told og Skat – Informationsmøde / servicebesøg, hvem deltager?
Mødet har været holdt med godt udbytte.

9. Inddragelse af byen
a) Tegning af medlemskaber
b) Forhåndskøb
– afventer at butikken bliver til noget. Det samme med udstedelse af gavekort.
c) Klistermærker / streamers med støtte
d) Salg af evighedskalender

10. Varesortiment – hvordan kommer vi videre
Varesortiment skal op igen næste gang. Enighed om at vi køber alt ”det kedelige” i Netto (Pearl udnersøger Netto) og så koncentrerer os om det sjove. Der skal være Bornholmske varer – og varer med en god historie.
Der skal være en tavle i butikken med forslag og Ris og Ros

11. Checkliste for butiksvagter
12. Åbningstider
13. Kommunikation / information mellem laugsmøderne

14. Informationsmøde med Svaneke Købmanden
Ulla arrangerer møde og sender indkaldelse ud.

15. Det videre arbejde
16. Eventuelt
17. Næste møde

Referat: Peter Søndergaard

28.marts 2011 Laugsmøde

Referat af
Laugsmøde i Høkeren mandag den 28. marts 2011

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling i Høkeren
2. Konstituering
3. Byggetilladelse
4. Forsikring – inklusive ansvarsforsikring for laugsmedlemmer
5. Ansøgning om status som forening
6. Bankkonto
7. Told og Skat
8. Det videre arbejde
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad 1)
Referat af den stiftende generalforsamling og de gennemskrevne vedtægter for Høkeren blev godkendt uden bemærkning og underskrevet af lavets medlemmer.

Ad 2)
Lauget konstituerede sig som anbefalet af den stiftende genralforsamling. Olav Elvang er formand, Peter Søndergaard sekretær, Leif Christensen kasserer. Medlemmer af lauget som repræsentanter for arbejdsgrupperne er: Ulla Højrup fra events og PR, Kirsten Warburg fra butikspasserne, Lotte Andersen fra pedellerne og Doris Espersen fra indkøbsgruppen.
Hver arbejdsgruppe har mulighed for at sende endnu et medlem til laugsmøderne. Disse deltager med tale- men uden stemmeret.
Alle møder afsluttes med at drøfte hvad der skal kommunikeres ud til resten af byen.
Alle referater mv. er tilgængelige for alle medlemmer og øvrige interesserede. Referater offentliggøres på den kommende hjemmeside for Årsdale, når den er klar til brug.

Ad 3)
Fin Foxdal har tilbudt sig som byggeleder – enstemnigt tiltrådt.
Fin og Olav opsøger sammen Teknik & Miljø for at forberede byggetilladelse

Ad 4)
Der skal tenes forsikring for områderne: Ansvarsforsikring for lavet, almindelig forsikring vedr. bygning, brand og tyveri, forsikring for ”ansatte”.

Ad 5)
Olav indsender nødvendige papirer med henblik på registrering som forening.

Ad 6) Leif tager en snak med de lokale banker Nordea og Den Danske Bank for at afklare mulighederne. Det vedrører både forrentning af midler, mulighed for at etablere kassekredit og bankens eventuelle lyst til at sponsorere dele af omkostningerne til etablering og drift.

Ad 7)
Told og Skat har tilbudt os et lille kursus for lavets medlemmer. Vi tager imod med kyshånd. Olav tager kontakt til væsenet samt til Henrik Rasmussen.

Punktet gav anledning til en drøftelse af forholdet mellem forening og butik. Indtil andet foreligger er der fuldt sammenfald mellem butik og forening,. Alle beslutninger vedrørende butikkens etablering og drift træffes af lavet.
Indenfor en nær fremtid skal det besluttes om butikken skal udskilles med særskilt regnskab mv.

Ad 8)
Olav udsender Byggebudget, finansieringsplan og byggeplan.

Eventsgruppen påtager sig at synliggøre projektet ved at optegne den kommende butik på bygningens facade: Hvor er der døre og vinduer – hvordan ser det ud når man kigger ind.
På facaden etableres udhængsskab til information om projektet (Kirsten).
Det undersøges om vi kan få informationer ud til byen sammen med Borgerforeningens næste informationsbrev.

Der skal skrives til Svaneke-bladet (deadline 24. april).
Alle papirer, artikler mv. der påtænkes udsendt til offentligheden skal rundt om Olav på vejen.

Der opsættes blomsterkummer på pladsen foran butiksbygningen.
Olav kontakter havnen for accept af vore planer om udsmykning mv. Han kontakter endvidere Svend Erik omkrig finansiering af forhåndenværende mindre udgifter.

Eventsgruppen står for at indkalde alle interesserede til arbejdslørdag (eller andet passende tidspunkt) hvor vi kan møde frem med materialer og værktøj for at få snedkereret blomsterkummer, udhængsskab mv.

Vi havde en indledende snak om åbningstider og varesortiment i butikken. Skal behandles på kommende møde.
Alle laver forslag til varesortiment til næste møde.

Ad 10)
Næste møde er tirsdag den 10. maj hos Ulla.

Referent: Peter Søndergaard

Godkendt af Lauget den

23.marts 2011, stiftende generalforsamling

Referat af
Stiftende generalforsamling i foreningen Høkeren

Stiftende generalforsamling i foreningen Høkeren afholdtes tirsdag den 23 marts 2011 kl. 19:00 i Borgerhuset, Årsdale.

Generalforsamlingen var indkaldt af den eksisterende butiksgruppe ved formanden Olav Elvang med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde
6. Forslag til kontingent
7. Valg af foreningens bestyrelse, kaldet Lauget
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1) Olav Elvang valgtes uden modkandidat til dirigent

Ad 2) Peter Søndergaard valgtes uden modkandidat til referent

Ad 3) Olav Elvang redegjorde for det arbejde, der hidtil er udfoldet for at få stablet en
butik på benene. Der foreligger tilsagn fra Havnen om at vederlagsfrit at stille et egnet lokale til rådighed, foreløbig for en tiårig periode.
Der er søgt en række fonde om støtte til etableringsomkostninger. Foreløbig foreligger positive tilbagemelding fra LAG (Lokal Aktions Gruppe) Bornholm om kr. 200.000,-. Herudover er der søgt om kr. 100.000,- fra Lokale- og anlægsfonden og mindre beløb fra Nordea, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Fond samt Tuborgfondet ud fra et samlet anlægsbudget på kr. 413.080,-.
Olav skønner at vi når i mål i forhold til det udarbejdede budget med en sandsynlig deadline midt i maj.
Planerne for ombygning af lokalet er udarbejdede og byggeleder Finn Foxdal står klar når finansieringen er på plads.
Olavs redegørelse foranledigede nogen debat, idet der i fondsansøgningerne er lagt betydelig vægt på den kommende butiks betydning for det sociale liv i byen. Debatten viste, at der er enighed om, at det er en butik, vi arbejder for – og at den butik vil have afgørende betydning for udviklingen af det sociale liv og sammenhængskraft i Årsdale.

Ad 4) Det fremlagt forslag til vedtægter blev gennemgået paragraf for paragraf og der blev foretaget afstemning om de enkelte paragraffer. I det følgende vil der kun blive knyttet kommentarer til de punkter, der gav anledning til debat. Øvrige paragraffer vedtoges med alle stemmer for.
§ 2: Som ovenfor nævnt var der en del debat om forholdet mellem butiksdrift og sociale arrangementer. Der var enighed om at de sociale arrangementer skal bakke op om

butikken. Og at de meget gerne må starte allerede nu, så der er midler til butikkens drift i den første svære tid.
Formuleringen i § 2 blev opretholdt som oprindeligt foreslået.
§ 16: Det blev præciseret at Lauget konstituerer sig selv, når bortses fra formanden, som er direkte valgt på generalforsamlingen.
§ 23: Nyt punkt 3 er Valg af stemmetællere. Nuværende punkt 3 (kommende punkt 4) udvides med: ”og vision for den kommende periode”.
§25: Gav anledning til nogen debat, men den oprindelige formulering blev vedtaget med stemmetallene 12 for og 9 imod.
§ 27: Blev konsekvensrettet i forhold til ændringerne i § 23, så der tilføjes: ”og vision for den kommende periode”.
§ 28: Det blev præciseret, at der skal vælges 2 revisorer.
§ 29: Der tilføjes i slutningen ”eller pr. brev” for ikke at diskriminere medlemmer uden adgang til mail.
§ 31: Reglerne for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling ændredes således at en sådan indkaldes hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne ønsker det.
§ 39: Det præciseres at der skal foreligge revisionspåtegning fra foreningens eksterne revisorer.
§ 40: Ændres så bankforbindelse ikke nødvendigvis skal være i Nexø og at formuen kan placeres i mere end et pengeinstitut.
§ 42: Det pålægges Lauget at undersøge muligheden for at tegne en ansvarsforsikring for laugsmedlemmerne.
§ 48: I første sætning ændres ”aktive medlemmer” til ”medlemmer”. I erkendelse af at en evt. nedlæggelse er ret afgørende for foreningens fremtid vedtog man følgende tilføjelse til § 48: Nedlæggelsen skal bekræftes af mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden 30 dage efter vedtagelsen.
§ 49: Formuleringen forkortes til ”Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning overdrages til Aarsdale Borgerforening”. Ændringen skete som følge af ønsket om at understrege at borgerforening og butik trives fint sammen og supplerer hinanden.

De således ændrede vedtægter vedtoges med alle stemmer for.

Ad 5) Var allerede behandlet under dagsordenens punkt 3.

Ad 6) Det årlige kontingent fastsattes til kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 500,00 for virksomheder samt offentlige eller private organisationer.
Formand og kasserer udarbejder nødvendigt materiale og procedurer for at påbegynde tegnelsen af medlemmer – og ikke mindst støttemedlemmer.
Der var flere forslag til at tegne sig for varekøb af en hvis størrelse på forhånd mv. Det pålægges Lauget at gå videre med disse ideer.

Ad 7) Idet det skal bemærkes, at vedtægterne slår fast at lauget konstituerer sig selv, foretog den stiftende generalforsamling følgende valg, idet der i parentes er et forslag til den kommende konstituering. Inden valget havde de fire arbejdsgrupper for Pasning, Events, Indkøb og Pedelvirksomhed foretaget indstilling af laugsmedlemmer så alle grupper blev repræsenteret i lauget.

Valgt blev:
Formand: Olav Elvang
Laugsmedlemmer: Peter Søndergaard (sekretær), Leif Christensen(Kasserer), Kirsten Warburg (Pasning), Ulla Højrup (Events), Doris Espersen (Indkøb), Lotte Andersen (Pedel).

Ad 8) Som interne revisorer valgtes: Claus Reinhold og Susanne Månsson.

Ad 9) Inden formanden takkede for god ro og orden og afsluttede mødet var der plads til forslag om at sælge gavekort til at handle i butikken, at åbne for at forskudstegne (og
–betale) sig for at købe for et bestemt beløb og at lavet skynder sig med at få gang i tegningen af medlemmer.

Referent: Peter Søndergaard

Godkendt af Lauget den 28. marts 2011:

17. marts møde i Eventgruppen

 TILSTEDE VAR: KALLE, JOAN, LISE OG UNDERTEGNEDE. AFBUD FRA ANETTE.
TIL PUNKTET PÅ DAGSORDENEN ‘HVORDAN MARKERER VI HØKERENS ÅBNING’ TALTE VI OM, AT LAVE EN ENKEL LILLE FEST (EN STØRRE FEST MÅ VENTE TIL DET BLIVER SOMMER). VI BLEV ENIGE OM, AT FÅ ETABLERET ET HØKERBAND,  SÆLGE HØKERØL, SNACKS, SMÅ PIZZAER OG TIL BØRNENE SODAVAND OG GRATIS? SKUMFIDUSER. BØRNENE INVITERES EVT. TIL AT MALE HØKEREN (UNDERTEGNEDE STILLER GERNE STAFFELI, FARVER OG LÆRRED TIL RÅDIGHED).  SUPPLERENDE FORSLAG TIL HØKERÅBNINGEN ER I ØVRIGT MEGET VELKOMNE.
VI HAR AFTALT, AT KALLE STÅR FOR SAMMENSÆTNINGEN AF HØKERBANDET. BANDET SKAL BESTÅ AF MUSIKERE FRA ÅRSDALE. LISE PRØVER AT FINDE UD AF, OM DER ER MULIGHED FOR AT FÅ SPONSERET ØLFUSTAGER. JOAN STÅR FOR AT SKAFFE SKUMFIDUSER, BÅLFADE OG OPTÆNDINGSREMEDIER TIL BÅLFADENE.
VI BLEV OGSÅ ENIGE OM VED ÅBNINGEN, AT FÅ EN PERSON TIL AT PRÆSENTERE HØKEREN. ELSE MARIE BLEV NÆVNT SOM EN MULIGHED.
LISE OG ULLA VIL, NÅR VI NÆRMER OS DAGEN, SAMMENSÆTTE ET PROGRAM FOR DAGEN. PROGRAMMET SØGES OMDELT
AF AVISBUDENE I ÅRSDALE. ANETTE SKAL SPØRGES, OM HUN VIL LAVE PLAKATER.
BUTIKKEN  OG PLADSEN FORAN, SKAL PYNTES MED BLOMSTER, BALLONER OG BORNHOLMSKE FLAG.
NÅR VI ER NÅET LIDT LÆNGERE I PLANERNE SKAL ELSE MARIE KONTAKTES MED HENBLIK PÅ PRESSEOMTALE
VI NÅEDE OGSÅ AT KOMME IND PÅ FLERE AF DE ANDRE PUNKTER I DAGSORDENEN:
DER ER IKKE FOR NUVÆRENDE ENIGHED OM AT UDVIDE EVENTGTUPPEN. REKRUTERING AF HJÆLPERE TIL PROJEKTERNE
FORESLÅS ENTEN VED AT MAN HAR SIN EGEN UNDERGRUPPE AT TRÆKKE PÅ, MENS UNDERTEGNEDE KLART GÅR IND FOR, AT BRUGE MAILLISTEN, DELS FOR AT SIKRE BRED OPBAKNING TIL PROJEKTERNE, DELS FOR AT FÅ NOGLE FLERE MED. ALLE KAN KOMME MED FORESLAG TIL PROJEKTER, MEN DE SKAL FORELÆGGES EVENTGRUPPEN. ENHVER KAN OGSÅ GENNEMFØRE ET PROJEKT OG DER ER ENIGHED OM, AT DER SKAL VÆLGES EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT. TOVHOLDEREN HAR DET OVERORDNEDE ANSVAR FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE, MEN BEHØVER IKKE SELV AT VÆRE MED I HELE PROCESSEN.
HVAD EVENTGRUPPEN SKAL TAGE SIG AF:
MODTAGE IDEER TIL PROJEKTER. FORESLAGSSTILLEREN/NE INVITERES TIL MØDE I EVENTGRUPPEN. PROJEKTET GENNEMFØRES  AF FORESLAGSSTILLEREN.
KOMME MED IDEER TIL PROJEKTER.
PRÆSENTERE PROJEKTET SÅ BREDT SOM MULIGT
FORESLÅ EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT
DE PUNKTER VI IKKE NÅEDE PÅ MØDET KOMMER MED I NÆSTE DAGSORDEN.
UDOVER PUNKTERNE PÅ DAGSORDENEN DRØFTEDE VI DE FORSLAG, DER VÆRET FREMME PÅ ‘HØKERDAGEN’ OM EN FAST AKTIVITET VED HØKEREN OM SØNDAGEN HVER 14. DAG, HVOR EVENTGRUPPEN ER INVOLVERET, OG AKTIVITETER
 (MINDRE PROJEKTER) HVOR FOLK SELV KOMMER MED NOGET. EVENTGRUPPEN ER IKKE INVOLVERET.
MÅSKE SKULLE  DEN FASTE AKTIVITET LIGGE OM FREDAGEN, DA DER PÅ MØDET ER FORESLAG OM EN FREDAGSTRADITION, HVOR FOLK MØDES EFTER FYRAFTEN. VI TALER OGSÅ OM AT ‘GRIBE DAGEN’ OG LADE NOGET OPSTÅ SPONTANT. VI SKAL IØVRIGT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER OGSÅ SKER NOGET UDENFOR SÆSONEN. PÅ ‘HØKERSØNDAGEN’ VAR DER DESUDEN  STEMNING FOR, AT STILLE EN LOPPEVOGN OP UDENFOR FORRETNINGEN, HVOR ENHVER KAN STILLE TING TIL SALG, TIL FORDEL FOR HØKEREN. VI TALTE OGSÅ OM ALLEREDE AT FÅ DEN STILLET OP I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN.
KALLE MENER IKKE, AT ALLE OPLEVELSER NØDVENDIGVIS BEHØVER AT KOSTE NOGET. HAN MENER, AT OVERSKUDDET BØR GENERERES VED SALG AF VARER. DET DER ER VIGTIGST OG DET MEST OPTIMALE, ER AT ÅRSDALEBOERNE FÅR NOGLE GODE OPLEVELSER NÅR DE HANDLER I HØKEREN, HVILKET VI ALLE KAN TILSLUTTE OS.
AKTIVITETER DER HAR VÆRET TALT OM:
LOPPEMARKED
GUIDEDE FUGLETURE (ANETTE OG ARNE)
BÅDRUNDFART (BILLETTERNE KØBES I HØKEREN)
SKÆRSLIBER.
KLIPNING (JOAN)
TØJBYTTEDAG
BRØDVOGN (ULLA)
KAFFEVOGN (ULLA)
SALG AF JULETRÆER/PYNTEGRØNT
SOMMERFEST
NÆSTE MØDE ER DEN 14/4 KL.10 HOS LISE ELVANG I INDENMARKEN 2.