Bopælspligten

Af Elisabeth Krogh      24 maj 2019

Skal bopælspligten genindføres i Aarsdale? Det var til debat onsdag aften på et møde indkaldt af bor­gerforeningen.
  Der blev livligt debatteret for og imod en genindførelse af bo­pælspligten i byen, og der var ikke enighed blandt de fremmødte, men stemningen var nok mest for genindførsel, siger Erik Mohr, for­mand for borgerforeningen i Aars­dale.
  Omkring 50 af byens borgere var mødt frem til debatmødet.
  I 2013 blev bopælspligten ophæ­vet i alle byer på Bornholm på nær i Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Kle­mensker, og siden da har der ikke været bopælspligt i Aarsdale.
  Emnet har jo været oppe på øplan, og på de sammensluttede borgerforeningers generalforsam­ling, bad formanden Jørgen Ham­mer om at høre fra øens borgerfor­eninger, om de var for eller imod genindførsel af bopælspligt, indtil videre har kun Listed tilsyneladen­de ønsket dette, forklarer Erik Mo­hr om baggrunden for mødet ons­dag.
  I marts besluttede Listed Bor­gerforening på sin generalforsam­ling, at man ønsker bopælspligten genindført. Listed frygter, at for mange huse bliver solgt som ferie­boliger, og byen dermed uddør som et levende lokalsamfund. Bornholmske Borgerforeningers Samvirke har besluttet at arbejde for at genindføre bopælspligten i de lokalsamfund, der selv ønsker det, og har derfor efterfølgende spurgt de 20 lokalsamfund, der i dag ikke har bopælspligt, hvad de­res holdning er, inden man går til politikerne med ønske om en æn­dring af hvilke byer, der har bo­pælspligt.

Mange forslag i Aarsdale
På Aarsdaleboernes debatmøde onsdag aften, var der mange for­slag fremme om, hvordan en even­tuel genindførelse af bopælsplig­ten skulle kunne løses, bl.a. at mindre huse fx. under 100 kvm, fortsat skulle kunne have flexstatus.
  Bestyrelsen i Aarsdale Borger­forening vil nu drøfte emnet in­ternt, og også høre en lidt bredere andel af de omkring 400 beboere i byen, og naturligt ville det jo være, også at tage kontakt til de, der i dag har flexbolig i byen, som ikke var inviteret i dag – om hvorvidt man i samarbejde med de fælles borger­foreninger vil gå videre til BRK, med ønsket om bopælspligt, siger borgerforeningsformand Erik Mo­hr efter mødet, og peger på, at en eventuel genindførelse af bopæls­pligten rejser mange spørgsmål.

Ikke nemt
Øvelsen er ikke helt nem. Skal al­le huse tilbageføres til bopæls­pligt? Og i så fald – hvem skal kom­pensere de, som har købt i god tro? Eller skal man lave en blødere løs­ning, så de, der nu har flexbolig status, kan beholde denne, og kan det i det hele taget lade sig gøre, det lader jo til at BRK har nedprioriteret opfølgningen på bopælspligten de steder, hvor den er gældende i dag. Den øvelse må være helt op til BRK, når og hvis man når så langt, siger formand Erik Mohr  Bornholmske Borgerforenin­gers Samvirke mener dog, at de bo­liger, der allerede er solgt uden bo­pælspligt, ikke kan føres tilbage, men fortsat kan bruges og videre- sælges uden bopælspligt. Man kan altså kun bremse udviklingen op og hindre, at flere huse sælges uden bopælspligt, oplyste Jørgen Hammer, formand for Borgerfor­eningers Samvirke efter general­forsamlingen i april.

Stevns vil rulle tilbage
Også andre steder i landet er bo­pælspligten til debat.
  I begyndelsen af maj besluttede et enstemmigt byråd i Stevns Kommune. at der fremover ikke skal gi­ves tilladelse tål flexboliger i byzone. Et nyt kommuneplantillæg samt en ny temalokalplan er netop nu i høring. Planerne skal sikre, at husene i de otte største byer på Stevns fremover kun kan bruges som helårshuse.
  Baggrunden for politikernes ønske om ikke mere at tillade flex­boliger i byerne i Stevns kommune er, at man frygter tomme huse i vintermånederne.

Af Elisabeth Krogh   13/06-2019

Vi vil ikke være Danmarks Gran Canaria.

– Hvad er fremtidsudsigterne? At hele østky­sten af Bornholm dør.
Sådan siger Anita Schwensen, beboer i Aarsdale om, at Aarsdale i dag ikke har bo­pælspligt.
Det mener hun og flere andre aarsdale- borgere er noget nær katastrofalt, da de ser huse blive solgt på ingen tid til købere, der ønsker at bruge dem som sommerhuse.
Samtidig presses priserne op af den store interesse, så bornholmere eller bornholm­ske unge, der vil flytte hjem, ikke har råd til at bosætte sig i byen, mener Lotte Andersen, Barny Skov, Peter Andersen, Nis Hjorth og Anita Schwensen, der vil have borgerfor­eningen og politikerne til at reagere.
– I Gaden (vej i Aarsdale, red.) er store vil­laer blevet til sommerhuse. Husene bliver nu solgt i udbudsrunder, og alle huse, der bliver solgt nu, er til sommerhuse og til en høj pris, siger Lotte Andersen.
Hvorfor er det et problem?
–   Unge mennesker får ikke råd til at bo i Aarsdale – folk, som eksempelvis en tømrer og en hjemmehjælper, mener Nis Hjorth.
–   Det er ikke sjovt, at hvert andet eller tredje hus er mørkt, mener Anita Schwen­sen, mens Barny Skov er bekymret for skat­teindtægterne, hvis der bliver solgt for man­ge huse til flexboliger.
–   Det ødelægger det for hele Bornholm, ikke kun for os. Hvem skal betale for vejene, skolerne og plejehjemmene, hvis vi bliver færre og færre fastboende?
Han er også bange for det miljø, der hidtil har været i Aarsdale.
–   Vi kigger lige til hinanden, hjælper hin­anden. Der vil ikke være nogen til at kigge og hjælpe, hvis husene bliver solgt som flexbo­liger, og det miljø, vi har omkring Høkeren som et mødested, risikerer også at forsvin­de, mener Barny Skov.
–   Det drejer sig om liv i byen. Vi kan ikke løbe længere ud af den vej, så dør vi. Man sa­ver den gren over, man selv sidder på, mener Nis Hjorth.

Proppen
I maj blev der holdt et borgermøde i Aarsda­le om bopælspligten, indkaldt af borgerfor­eningen.
–   Der var en klar stemning på mødet for, at der skal gøre noget. Men bestyrelsen for borgerforeningen synes ikke, at bopælsplig­ten skal tilbage, derfor er vi bekymrede for, om der sker noget, siger Anita Schwensen.
–   På borgermødet redegjorde bestyrelsen jo for, at bestyrelsen mener, at bopælsplig­ten fortsat skal være ophævet. Vi synes, be­styrelsen er ude af trit med, hvad der sker i byen, siger Nis Hjorth, som derfor sammen med Peter Andersen, Nis Hjorth, Barny Skov og Lotte Andersen opfordrer borgerforenin­gen til at spørge alle i Aarsdale, hvilken hold­ning de har til bopælspligten.
–   Vores indtryk, er at et flertal ønsker bo­pælspligten tilbage, siger Nis Hjorth.
Nis Hjorth erkender, at aarsdaleboerne ikke protesterede, da bopælspligten blev op­hævet
Dengang var der mange huse til salg, men tiderne har forandret sig, siger Nis Hjorth og påpeger, at man godt vil vide, om kommunen har taget de skatte kroner i be­tragtning, man går glip af ved, at helårshuse omdannes til flexboliger.