4.november 2011, ordinær generalforsamling

Referat og årsberetning fra Høkerens ordinære generalforsamling mandag den 31.oktober 2011 i Aarsdalehuset.

Dagsordenen var ifølge vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Laugets beretning og vision for den kommende periode
5. Godkendelse af regnskab
6. Forelæggelse af budget til godkendelse
7. Indkomne forslag
a) Forslag fra bestyrelsen om afholdelse af workshop i slutningen af januar om de vigtigste spørgsmål i forbindelse med opstart af Høkeren. Heldagsmøde med afsluttende spisning.
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige laugsmedlemmer
10. Valg af revisorer
11. Evt.

Olav bød velkommen til de mange der var mødt op ca. et halvt hundred stykker. Foreningen har 91 medlemmer. Så opbakningen til projekt Høkeren må siges at være stor.
Ad 1+2) Peter blev valgt til ordstyrer og Lise til referent.
Ad 3) Olsen + Joan valgtes som stemmetællere
Ad 4) Formandsberetning. Den tog udgangspunkt i det maleri Gunnar Breiding har lavet. En fantastisk levendegørelse af, hvad drømmen om Høkeren indeholder. Drømmen er jo i tæt samarbejde med Aarsdale Borgerforening at medvirke til Aarsdales trivsel og overlevelse. Centralisering på Bornholm og i det ganske land er jo voldsom. Så voldsom at den truer mange mindre samfund på livet.
Høkeren er foreningens navn. Foreningsvedtægten er udarbejdet sammen med advokat. Medlemsskab koster 50 kr. pr næse.Foreningens midler vil ved opløsning overføres til Aarsdale Borgerforening.
Lauget er bestyrelsen. Laugets opgave er at varetage ledelsen af foreningen.Laugets medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Formand og revisor vælges ligeledes på generalforsamlingen. Genvalg er mulig.
I bestyrelsen sidder Doris Espersen,Kirsten Warburg,Leif Christensen(kasserer),Lotte Andersen,Olav Elvang(formand),Peter Søndergård(sekretær)og Ulla Højrup. Alle lod sig genvælge.
Formålet med projektet er at få skabt et naturligt samlingssted på havnen i Aarsdale. Butikken vil styrke det sociale samvær i byen og i det hele taget give liv til havnen. Faciliteterne vil kunne betjene det stigende antal lystsejlere, trollingfiskere, dykkere og roere, der bruger havnen.
Hvad er der sket?
Budget er opstillet. Det viser at der skal et samlet beløb på 413.080kr.til etablering af rummet.
Finansieringsplan er opstillet.
LAG Bornholm 206.540kr.
Lokale &Anlægs Fonden 103.000kr.
Sparekassen Bornholms Fond 25.000kr.
Græsrodsfonden 3.000kr.
I alt 337.540kr.
Der er budgetteret med 413.000kr. Dvs. der mangler 75.460kr.
Byggetilladelser er ved at være klar. Aarsdale Havn stiller en del af lagerbygningen gratis til rådighed. Teknik og miljø er spurgt til råds.
Loppemarkedet blev en god start for Høkeren, som blev afholdt i bygningen og på pladsen med de fine blomsterkasser. I silende regn gav dette tiltag 11.000kr. netto. Fantastisk stemning. Folk valfartede til fra hele øen.
Forsikringstilbud er indhentet.Lauget har overvejet varelager.Lauget har overvejet dagligdagen. Blomsterkasser er stillet op.Konto er oprettet i Danske Bank med status som forening.
Vedr. fremtid blev følgende fremhævet: Den manglende sum skal skaffes. Det kan blive nødvendigt at få nedsat en gruppe, der har det til opgave, da Olav er ved at løbe tør for inspiration.Bestyrelsen stiller endvidere forslag om at gennemføre en heldags workshop i januar for medlemmer af foreningen, hvor Høkerens muligheder bliver endevendt, herunder at skaffe kapital til oprettelse af varelager m.m.. Planen er, at byggeriet skal være afsluttet 1.april.2012.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 5) Efter aflæggelsen af beretning redegør Leif for regnskabet. Foreningen har pt. stående 14.049kr. på en konto oprettet i Danske Bank. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 6) Budgettet fremgik af formandens beretning – finansieringsgrundlag for ombygning. Budget blev enstemmigt godkendt.
Ad 7) Bestyrelsens forslag blev vedtaget med applaus og alle gav udtryk for at ville deltage i den foreslåede workshop. Flere indlæg vedr. butikkens indretning og drift blev henvist til denne sammenhæng. Der var enighed om at deltagerne selv dækker alle udgifter – pengene skal bruges til Høkeren!
Ad 8+9) Formand og bestyrelse blev alle valgt for en ny periode uden modkandidater.
Ad 10) Claus og Susanne genvalgtes som revisorer uden modkandidater
Ad 11) Blev hurtigt afslutte og så gik snakken ellers i gang for alvor da dagsordenen var udtømt.

Dirigenten takkede alle deltagere for udvist god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes.

Referat: Lise Elvang