23.marts 2011, stiftende generalforsamling

Referat af
Stiftende generalforsamling i foreningen Høkeren

Stiftende generalforsamling i foreningen Høkeren afholdtes tirsdag den 23 marts 2011 kl. 19:00 i Borgerhuset, Årsdale.

Generalforsamlingen var indkaldt af den eksisterende butiksgruppe ved formanden Olav Elvang med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde
6. Forslag til kontingent
7. Valg af foreningens bestyrelse, kaldet Lauget
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1) Olav Elvang valgtes uden modkandidat til dirigent

Ad 2) Peter Søndergaard valgtes uden modkandidat til referent

Ad 3) Olav Elvang redegjorde for det arbejde, der hidtil er udfoldet for at få stablet en
butik på benene. Der foreligger tilsagn fra Havnen om at vederlagsfrit at stille et egnet lokale til rådighed, foreløbig for en tiårig periode.
Der er søgt en række fonde om støtte til etableringsomkostninger. Foreløbig foreligger positive tilbagemelding fra LAG (Lokal Aktions Gruppe) Bornholm om kr. 200.000,-. Herudover er der søgt om kr. 100.000,- fra Lokale- og anlægsfonden og mindre beløb fra Nordea, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Fond samt Tuborgfondet ud fra et samlet anlægsbudget på kr. 413.080,-.
Olav skønner at vi når i mål i forhold til det udarbejdede budget med en sandsynlig deadline midt i maj.
Planerne for ombygning af lokalet er udarbejdede og byggeleder Finn Foxdal står klar når finansieringen er på plads.
Olavs redegørelse foranledigede nogen debat, idet der i fondsansøgningerne er lagt betydelig vægt på den kommende butiks betydning for det sociale liv i byen. Debatten viste, at der er enighed om, at det er en butik, vi arbejder for – og at den butik vil have afgørende betydning for udviklingen af det sociale liv og sammenhængskraft i Årsdale.

Ad 4) Det fremlagt forslag til vedtægter blev gennemgået paragraf for paragraf og der blev foretaget afstemning om de enkelte paragraffer. I det følgende vil der kun blive knyttet kommentarer til de punkter, der gav anledning til debat. Øvrige paragraffer vedtoges med alle stemmer for.
§ 2: Som ovenfor nævnt var der en del debat om forholdet mellem butiksdrift og sociale arrangementer. Der var enighed om at de sociale arrangementer skal bakke op om

butikken. Og at de meget gerne må starte allerede nu, så der er midler til butikkens drift i den første svære tid.
Formuleringen i § 2 blev opretholdt som oprindeligt foreslået.
§ 16: Det blev præciseret at Lauget konstituerer sig selv, når bortses fra formanden, som er direkte valgt på generalforsamlingen.
§ 23: Nyt punkt 3 er Valg af stemmetællere. Nuværende punkt 3 (kommende punkt 4) udvides med: ”og vision for den kommende periode”.
§25: Gav anledning til nogen debat, men den oprindelige formulering blev vedtaget med stemmetallene 12 for og 9 imod.
§ 27: Blev konsekvensrettet i forhold til ændringerne i § 23, så der tilføjes: ”og vision for den kommende periode”.
§ 28: Det blev præciseret, at der skal vælges 2 revisorer.
§ 29: Der tilføjes i slutningen ”eller pr. brev” for ikke at diskriminere medlemmer uden adgang til mail.
§ 31: Reglerne for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling ændredes således at en sådan indkaldes hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne ønsker det.
§ 39: Det præciseres at der skal foreligge revisionspåtegning fra foreningens eksterne revisorer.
§ 40: Ændres så bankforbindelse ikke nødvendigvis skal være i Nexø og at formuen kan placeres i mere end et pengeinstitut.
§ 42: Det pålægges Lauget at undersøge muligheden for at tegne en ansvarsforsikring for laugsmedlemmerne.
§ 48: I første sætning ændres ”aktive medlemmer” til ”medlemmer”. I erkendelse af at en evt. nedlæggelse er ret afgørende for foreningens fremtid vedtog man følgende tilføjelse til § 48: Nedlæggelsen skal bekræftes af mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden 30 dage efter vedtagelsen.
§ 49: Formuleringen forkortes til ”Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning overdrages til Aarsdale Borgerforening”. Ændringen skete som følge af ønsket om at understrege at borgerforening og butik trives fint sammen og supplerer hinanden.

De således ændrede vedtægter vedtoges med alle stemmer for.

Ad 5) Var allerede behandlet under dagsordenens punkt 3.

Ad 6) Det årlige kontingent fastsattes til kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 500,00 for virksomheder samt offentlige eller private organisationer.
Formand og kasserer udarbejder nødvendigt materiale og procedurer for at påbegynde tegnelsen af medlemmer – og ikke mindst støttemedlemmer.
Der var flere forslag til at tegne sig for varekøb af en hvis størrelse på forhånd mv. Det pålægges Lauget at gå videre med disse ideer.

Ad 7) Idet det skal bemærkes, at vedtægterne slår fast at lauget konstituerer sig selv, foretog den stiftende generalforsamling følgende valg, idet der i parentes er et forslag til den kommende konstituering. Inden valget havde de fire arbejdsgrupper for Pasning, Events, Indkøb og Pedelvirksomhed foretaget indstilling af laugsmedlemmer så alle grupper blev repræsenteret i lauget.

Valgt blev:
Formand: Olav Elvang
Laugsmedlemmer: Peter Søndergaard (sekretær), Leif Christensen(Kasserer), Kirsten Warburg (Pasning), Ulla Højrup (Events), Doris Espersen (Indkøb), Lotte Andersen (Pedel).

Ad 8) Som interne revisorer valgtes: Claus Reinhold og Susanne Månsson.

Ad 9) Inden formanden takkede for god ro og orden og afsluttede mødet var der plads til forslag om at sælge gavekort til at handle i butikken, at åbne for at forskudstegne (og
–betale) sig for at købe for et bestemt beløb og at lavet skynder sig med at få gang i tegningen af medlemmer.

Referent: Peter Søndergaard

Godkendt af Lauget den 28. marts 2011: