21.november 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. november 2011
kl. 19:00 hos Olav, Indenmarken 2

Dagsorden var som følger:

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 27. september

2. Kommentarer til generalforsamlingen den 31. oktober

3. Konstituering af lauget

4. Siden sidst
a) Olav og Leif
1. byggesagen herunder startlån til butik
2. oplæg om spilleregler for de enkelte grupper
3. medlemskartotek
b) Eventsgruppen
c) Butikspasserne
d) Pedellerne
e) Indkøbsgruppen

5. Workshop i slutningen af januar
Fastsættelse af dato og rammer for arrangementet.
Detaljerne overlades til udvalg.

6. Eventuelt

7. Næste møde

Der var afbud fra Else-Marie, som til gengæld havde sendt mail med diverse input omkring workshoppen.

Ad 1) Referat af sidste laugsmøde blev godkendt og underskrevet.

Ad 2) Enighed om at vi havde haft en fin generalforsamling.
Vi har fortsat et par udeståender som ikke er endeligt afklaret, herunder status for de 40.000,- i budgettet som modsvares af egen arbejdskraft (400 timer) og en holdbar mellemfinansiering i forhold til udløsning af fondsmidler.
Det blev understreget at indsendelse af byggeansøgning haster. Der burde nu være tilstrækkelig klarhed til at dette kan sættes i værk. Finn F. + Mattebjerg er ansvarlige.
I forhold til valget til lauget kan det være et problem at alle er på valg hver gang – hensyn til kontinuitet. Dette er bestemt i vedtægterne og en ændring kræver således vedtægtsændring på næste års generalforsamling.

Ad 3) Lauget er konstitueret med Olav som formand (generalforsamlingsvalgt sådan), Leif som kassserer og Peter som sekretær.

Ad 4) Det blev understreget at alle grupper i lauget er åbne for alle interesserede. Problemet er som i andre sager at kun de involverede ved hvad der foregår og hvor og hvornår gruppen mødes.

Det blev besluttet at den kommende workshop skal bruges til at få fastlagt kommissorier for de enkelte gruppers arbejde samt en samlet holdning til hvordan informationer kommunikeres til andre interesserede.

Ad 5) Det blev besluttet at der skal være følgende oplæg til workshoppen:
1. Varesortiment / Indkøbsgruppen
2. Åbningstider / Butikspasserne
3. Det sociale omkring butikken / Eventgruppen
4. Kommunikation / Else-Marie

Hver af de fire emner får sit ”bord”. En ansvarlig udpeget af den respektive baggrundsgruppe er ”bordformand” og står for at føre debatten videre og fremsætte det samlede resultat for plenum.

Workshoppen afvikles så alle deltagere kommer til at sidde ved alle fire borde. Der mingles ved bordskift så man ikke sidder sammen med de samme hele dagen. Vi regner med ca. 45 minutter ved hvert bord.

Workshoppen afholdes søndag den 5. februar kl. 13:00 til 17:00 i Borgerhuset. Efter selve mødet spiser vi sammen – alle deltagere medtager en ret. Lotte og Kirsten står for praktisk i forbindelse med spisning, herunder drikkevarer.

Vi holder forberedelsesmøde onsdag den 18. januar kl. 19:00 hos Lotte, Brugsebakken 6.

Indbydelse skal ud til hele byen senest den 15. januar.

Ad 6) Intet

Ad 7) Holdes sammen med forberedelse af workshop den 18. januar