Generalforsamling 28.okt 2014, referat

Konklusionsreferat af generalforsamling 28. oktober 2014 i Høkeren.

1.  Valg af dirigent.
Ad.1 Fritz blev enstemmigt valgt som aftenen dirigent.
Frits kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamling var rettidig og ifølge vedtægterne.

2.  Valg af referent.
Ad 2  Lene S valgt som referent.

3.  Valg af stemmetællere
Ad 3.  Lise og Margit er valgt.

4.  Formandens beretning
Ad 4.  Formanden (Olav) startede med at sige at vi ikke havde andet en grund til at kippe med flaget. Intentionerne med at etablere en Høker med fokus på at etablere både et socialt afsæt og et merkantilt afsæt i form af en mini-købmand er indfriet.
Det sociale afsæt efterleves med succes. Høkeren har formået at etablere et værested, et musiksted og et sommerarrangements sted, med fælles aktiviteter.
Næste step er at samle byens foreninger, Borgerforeningen, Høkeren, SÅN-løberne og Petanque-foreningen omkring én festdag med musik, mad, leg og hvad der nu måtte kunne arrangeres.
Det merkantile mål er også lykkedes. Her gjorde formanden opmærksom på det vigtige i at Høkeren ikke er en kiosk men en minikøbmand, der efterhånden har et meget stort udbud af varer, både dagligvarer og lidt mere specielle varer.
Formanden fremhævede vigtigheden af at takke de der handler og støtte op om Høkeren men også en speciel tak til de mange frivillige der bruger masser af timer på at drive butikken. Der er stadig brug for hænder, der er plads til alle og masser af opgaver små som store.
Fremtidens visioner er at Høkeren skal være inkluderende og her anbefalede formanden et af de indkomne forslag som inkluderende og samlende for Høkeren.
Der var kun klapsalver til beretningen.Vedlægges.

5.  Godkendelse af regnskab
Ad 5.  Peter startede med at gøre opmærksom på at Høkeren er en forening med en underafdeling, der er selve butikken. Foreningen Høkeren har p.t. 168 betalende medlemmer.
Herefter blev regnskaberne fremlagt og Peter gennemgik de forskellige poster, med de kommentarer der måtte være undervejs. Butikken har en fornuftig likviditet som helt sikkert vil blive brugt til fornuftige formål.
Peter gjorde specielt opmærksom på at der var en interessant forskel på sommer- og vinterperiode. En positiv forskel idet salget var størst i vinterhalvåret, hvilket er en stor indikation af, at der er brug for en nærbutik i Aarsdale. Der er en stigning på ca 30% i vinterhalvåret i forhold til sidste regnskabsår.
Høkeren har et pænt varelager, sammensat af et større udvalg af produkter. Alle lager-varer er betalt.
Det tilstræbes at priserne på de daglige varer som mælk, mel, æg etc., holdes på et fornuftigt niveau, mens de mere luksusprægede varer som alkohol bærer en lidt større avance.
Regnskabet er godkendt af revisorerne Claus og Lars med den tilføjelse at der skal en autoriseret revisor ind over for at sikre at vi håndterer regnskaberne korrekt. Endvidere skal der ligge en godkendelse fra Skat at vi som frivillig forening ikke skal svare skat.
Endvidere blev det påpeget fra revisorerne at der skal tjekkes op på forsikringer i forhold til brand, personskade etc..
Regnskaberne godkendt af generalforsamlingen.

6.  Forelæggelse af budget.
Ad 6.  Peter fremlagde et forsigtigt budget for det nye år. Der er således kalkuleret med et mindre overskud en indeværende år.
Budgettet godkendt af generalforsamlingen.

7.  Indkomne forslag
Ad 7.1.  Bestyrelsen fremlagde forslag om at regnskabsårets periode ændres fra:
1. september til 30. august som det fremgår de nuværende vedtægterne til:
1. oktober til 30. september.
Forslaget godkendt af generalforsamlingen.
Ad 7.2.  Bestyrelsen fremlagde forslag om at den bemyndiges til at bruge eventuelle frie midler til at lette butikspasserne for de mest plagsomme byrder.
Punktet gav anledning til en mindre debat. Bl.a det principielle i at projektet er etableret af offentlige midler og etableret som et frivillighedsprojekt drevet af frivillige. Ligeledes kom det til udtryk, at flere skal bakke op omkring Høkeren ved at gå mere aktivt ind.
Konklusion blev at det er bestyrelsen der varetager foreningens interesser, implicit heri ligger også at forvalte de frie midler på en fornuftig måde, hvorfor det ikke er et punkt der skal til afstemning.

Ad 7.3.  Lene S fremlagde forslag om begrebet Lauget bliver synonymt med foreningen Høkeren og ikke som nu, hvor det kun er bestyrelsen, der er Lauget.
Punktet gav anledning til debat med både alvor og humor, for og imod. Lene S motiverede forslaget, der skal ses som inkluderende og samtidig en måde også at have det sjovt på i Høkeren.
Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 1 stemme imod.
Foreningens vedtægter konsekvensrettes i overensstemmelse med begrebet Høkerlauget, og betegner således den frivillige sammenslutning af laugsmedlemmer med det formål at opretholde et socialt mødested og en dagligvarebutik i Aarsdale.

Høkerlauget har nu 168 laugsmedlemmer.

8.  Valg af formand
Ad 8.  Olav modtog genvalg og blev valgt med applaus.

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ad 9.  Indledningsvis undrede Lene S sig over at hele bestyrelsen er på valg hvert år. Det blev besluttet at der næste år skal fremlægge et forslag til vedtægtsændring til punktet valg af bestyrelsesmedlemmer således at der i 2015 vælges 3 for en etårig periode og 3 for en 2 årig periode. Fremover vil perioden være 2 årig for den valgte bestyrelsesmedlemmer.

Af de 6 siddende bestyrelsesmedlemmer modtog alle genvalg med undtagelse af Doris der ønskede at udtræde.
Bestyrelsen motiverede for valg af Erik som det nye bestyrelsesmedlem med afsæt i at Høkeren mangler en med web-erfaring.
På spørgsmålet om andre ønskede at opstille tilbød Brian sit kandidatur med afsæt i sit kendskab til passerarbejdet.
Inden afstemning blev der en lille ’kunstpause’ – der var ikke forberedt stemmesedler og dirigenten havde lidt svært ved at styre tropperne.

Valgt til bestyrelsen blev:
Peter Søndergaard
Ulla Højrup
Lotte Andersen
Lene Rasmussen
Else Marie Johansen
Erik Bjerre

Velkommen til de valgte bestyrelsesmedlemmer og tak til Doris for hendes indsats i bestyrelsen. Doris har lagt og lægger fortsat mange timer i Høkeren bl.a. som indkøber.
10.  Valg af 2 revisorer
Ad 10.  Bestyrelsen motiverede for valg af de nuværende revisorer, der modtog genvalg.
Høkerens revisorer er :
Lars Legaard
Claus Reinhold
11.  Eventuelt
Ad 11.  Der var ingen punkter til drøftelse.
Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen som ophævet.

Generalforsamling 28.okt. 2014, formandens beretning

Beretning 2014
Det er med fornøjelse at skulle aflægge Høkerberetning. Også det økonomiske ser fint ud, men det tager Peter sig af.
Da der blev søgt om midler til Høkeren blev det sociale aspekt og det nærliggende i en lokal købmand fremhævet. Vedr. det sociale aspekt
:a) dagligt og i især om sommeren kommer der folk ned til Høkeren for at få en snak, en         kop kaffe eller is.
b) der er etableret samarbejde mellem Havnen, Borgerforeningen, SAAN og                           Petanqueklubben omkring gennemførelse af en aarsdaledag til foråret.
c) vort lokale band Seventy One spillede op til fest.
d) Frits og Banjo spiller tit op.
e) og facebook knytter trådene sammen.

Vedr. ”købmandstanken”
Der er tilsyneladende stadig et problem med at den bliver opfattet som en kiosk. Og det er jo helt galt. Vi er en minikøbmand med kaffen der altid er klar og det prisniveau vi opererer med er absolut konkurrencedygtigt. Og der er eneforhandling på en række varer.Vi er en minikøbmand og ikke en kiosk.Man kan spare sig køreturen til Nexø.

Hvad er Årsdale uden Høkeren?
Svaret er indlysende……..
Her er det vigtigt at sige tak til de rigtig mange der søger Høkeren. Hvor er det dejligt at vi har fået Årsdale Søpark. Det kan mærkes i butikken.
Og det er væsentligt at sige tak til dem der knokler røven i laser.
Frivillighed er det princip Høkeren er opbygget på. Her synes jeg det nyhedsbrev der blev udsendt d. 26.september er væsentligt. Her appeleres der til at en hver hånd kan bruges: rengøring, pasning etc..
I den sammenhæng synes jeg det er væsentligt at fremhæve at kommunen har startet en proces der går på at få skabt en frivillghedspolitik her på øen . Her kan jeg med stor vægt sige at vi bliver fremhævet igen og igen som et lysende eksempel på iværksætterånd og frivillighed. LAG Bornholm inviterede til diskussion om den strategi der skal følges mht. uddeling. Her blev Høkeren trukket frem som et godt eksempel. Indimellem må man sukke over de vilkår frivillighed har. Den bliver underkastet regler som ikke altid er nemme at forstå . Et eksempel er skiltning. Et andet den registrering Nordea har sat gang i.
På sigt kunne det måske være gavnligt at få en uvildig til at komme og vurdere hvordan vi griber det hele an. Man kan sagtens forestille sig andre måder, som måske var mere rationelle.
En beretning uden vision er ikke ordentlig. Et af de indkomne forslag går på at lauget skal omfatte alle medlemmer og ikke kun bestyrelsen. Bestyrelsen benævnes derfor Laugets bestyrelse. Godt forslag det åbner mulighed for at alle vil føle sig som del af Høkeren og dens daglige drift. Jeg synes forslaget er godt fordi det kan måske medvirke til at knytte dem der bor i Aarsdale endnu tættere sammen. Det er væsentligt fordi uden samarbejde bliver det vanskeligt at dæmme op for den ændring i fordelingen af mennesker geografisk set det pt. finder sted.

Olav Elvang

Juleforberedelser

Juleforberedelser november 2014.

 

Onsdag d. 12. november kl. 10.00
Hvert år laver vi juledekorationer og julepynt som sættes til salg hos Høkeren. I år har jeg hørt en fugl synge om, at Hanne vil donere små poser med hjemmebagte småkager og Lise har produceret kryddereddiker, der er hældt på forskellige flasker. Kryddereddiker der er perfekte til en skøn dressing, eller til lige at give julerødkålen et pift!

Pengene der kommer ind ved salg af de mange donerede juleting, er vigtige. De er med til at holde liv i byens nærbutik.

Har du lyst til at kreere juledekorationer sammen med andre, så tag din kurv med dine materialer under armen, og mød op i værkstedet hos Lise Elvang. Lise brygger kaffe og te, så medbring eget krus og måske en madpakke.

Lørdag d. 22. november kl. 11.00
Trænger du til en rask gåtur i skoven, så er chancen her nu. Anette Sonne sørger for, at vi får adgang til at samle pyntegrønt, som efterfølgende skal bundtes og sælges på ’vognen’ udenfor Høkeren. Vi mødes udenfor Høkeren i fornuftigt tøj, og så den uundværlige grensaks. Måske et enkelt ørnenæb vil være godt!

 

Fredag d. 28. november kl. 10.00
Så kan vi ikke trække den længere. Der skal pyntes op og alle de smukke juledekorationer skal sættes til salg. Vi pynter op til jul inde i butikken og mon ikke der også skal et juletræ op udenfor. Lyskæder var en succes sidste jul, så de skal også rigges til. Kom og vær med til at sætte dit præg på Jul i Høkeren.

Hos Høkeren finder du indkøbsposer i stof, nu også med julemotiv til en pris af kr.: 25,-Det er også hos Høkeren du finder værtindegaven til julens mange invitationer, mindre julegaver/julehilsner, pyntegrønt og meget andet.

Fredag d. 28. november kl. 14.30
Vi slår dørene op til en måneds julestemning i Høkeren. Kom og bliv inspireret af de mange gode tilbud og nyd et glas god gløgg, sammen med de andre Høker medlemmer.

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil bidrage:
Vi tager med tak imod donationer, der kan sælges i forbindelse med julen. Små ting, store ting, ting der tager sig godt ud.

Du er selv med til at sætte prisen på de ting du leverer. Ulla og Lise styrer indsamlingen af jule-donationerne så ring gerne til Ulla på tlf.: 2253 3682 eller Lise på tlf.: 5132 9980 og aftal en tid, hvor du kan levere dit bidrag.

Høkeren har en ’loppekasse’ med et mindre beløb i. Har du brug for et tilskud til materialer, kan der i begrænset omfang ydes tilskud. Her ringer du også til Ulla og får en aftale.

Bedste hilsner på vegne af Høkeren
Ulla og Lise

Øvrigt:
Kontingent:
Husk at forny dit medlemskab på generalforsamlingen d. 28. oktober eller i Høkeren efter generalforsamlingen.

Stillingsannoncer:
Vi mangler et team, der har lyst til at soignere hylder og tjekke at varerne tager sig godt ud. Findes der nogle seriøse damer og herrer, par, veninder etc., der vil bruge nogle timer i din, min og vores nærbutik, så send en mail til lenestenstrop@mail.dk

Passervagt:
Vi har altid brug for passere. Ulla styrer dette kvartals vagtplan, så ring gerne til Ulla, hvis du har lyst til at være en del af passerteamet.
gran

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014.

Kære Høker medlem.

HUSK! Årets generalforsamling…..
…. hvor du kan møde Høkerens
bestyrelse, Høkerens mange medlemmer
og samtidig forny dit medlemskort.
Generalforsamling

Onsdag d. 22. oktober kl. 19.00
Høkerens bestyrelse holder møde og finpudser de sidste detaljer til generalforsamlingen. Alle har travlt, kassereren afstemmer kolonner og tal, den kritiske revisor skal sætte sin underskrift og dokumenter at alt er, som det skal være. Formanden bruger de lange mørke aftener til at skrive den årlige beretning, og der arbejdes på en ny procedure omkring fornyelse af medlemskab til Høkeren.

Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.00
Høkeren afholder den årlige generalforsamling i Aarsdalehuset. Alle er velkomne. Er du ikke medlem kan du købe et medlemskab på selve aftenen, mens nuværende medlemmer ligeledes kan forny sit medlemskort på selve aftenen. Det koster 50,- kroner pr. medlemskab, så husk 50,- i kontanter. Som noget nyt arbejder vi hen imod at kunne give Høkerens medlemmer et helt specielt tilbud, på en udvalgt vare.

Mandag d. 3. november NYE ÅBNINGSTIDER
Åbningstiderne for Høkeren er ændret, sådan at der er åbent fra kl. 14.30 til kl. 17.30. Der vil stadig være åbent hver dag.

Mandag d. 10. november kl. 19.00
Passere og indkøbere holder det månedlige møde. Her drøftes nye tiltag, der planlægges vagtskema og leges med tiltag i forbindelse med årstiden, her bl.a. julen, der står for døren. Har du lyst til at være passer eller indkøber, er du velkommen på mødet.

Lørdag d. 22. november kl. 11.00
Forberedelse af julemåneden. Vi mødes udenfor Høkeren og drager i skoven sammen for at samle pyntegrønt. Anette sørger selvfølgelig for adgang, så vi ikke skal snige os rundt. Mere om det i næste nyhedsbrev.

Generelt fra Høkeren:

Vedligeholdelse af plantekasser:
Tore vedligeholder plantekasserne på Høkerpladsen, i år har Tore sat en masse løg, så kasserne gerne skulle stå med smukke blomster, tidligt på sæsonen.

Fremstilling af kurve i papirflet:
I et forsøg på et nyt tiltag i forbindelse med Høkerens julesalg, underviste Vibeke i papirflet . En ganske stor proces, hvor forarbejdet var altafgørende. Hvor mange kurve der bliver sat til salg, er i skrivende stund uvist, for der lægges timer og sjæl i hver kurv, og prisen for en kurv, der står færdig og nylakeret vil blive ganske pæn. Stor tak til Vibeke for hendes tålmod.
Fletning
Kristina i fuld gang med fletning under kyndig vejledning af Vibeke.
Og endelig i mål: 2 smukke kurve og ja, Helles ostemad er også sneget sig ind i billedet!

Nødder og tørrede bær:
Vi annoncerede i sidste nyhedsbrev og status er: At Høkerens grand cru nødder og tørrede bær er blevet en succes. Bl.a gule rosiner, som er svære at finde her på Bornholm, sælges fra Høkeren. Vores salg af macadamianødder giver grossisten grå hår, for vi sælger dem hurtigere end de kan leveres til os.

Stillingsannonce:
Vi mangler et team, der har lyst til at soignere hylder og tjekke at varerne tager sig godt ud. Findes der nogle seriøse damer og herrer, par, veninder etc., der vil bruge nogle timer i DIN nærbutik, så send en mail til lenestenstrop@mail.dk

Bedste hilsner på vegne af Høkeren
Lene