Nyhedsbrev november 2017.

Kom i julestemning i Høkeren

Julen starter i HØKEREN den første søndag i advent, som er 3. december.

Denne dag starter årets Julemærkemarch kl. 10 fra Høkeren med kurs mod Svaneke ad kyststien.

Senere, om eftermiddagen, er der varm gløgg og hygge til kunderne i Høkeren.
Julebordet kan beundres og forhåbentlig inspirere til lidt juleindkøb – og gaver. På julebordet kan du f. eks. finde: Hannes hjemmebagte småkager, sokker i flotte farver, italienske mandelblomster, glasfugle, den gode Karitécreme fra Vestafrika, plejende håndgjort sæbe, vaskesvampe og meget mere.
Ude på loppevognen kan du finde granbundter til dekorationer.

I hele julemåneden er der 5 kr. i rabat på den gode Java-kaffe.

Året går på hæld, og vi kan konstatere, at det er gået godt for Høkeren. God omsætning, gode kunder og et medlemstal, der er støt stigende!

Mangler du at forny dit medlemsskab, er der mulighed for det hver dag i Høkeren mellem 14.30 og 17.30. Det er også muligt at betale dit medlemskab via netbank til konto: 1551- 11141218

Vi vil gerne takke alle vores kunder og vores medlemmer for Jeres opbakning til butikken.

Og vi takker alle de frivillige, der har givet en hånd til Høkeren – samt de trofaste passere og indkøbere, der året rundt sørger for, at der er en butik med kaffe på kanden!

Hermed ønsker vi alle Jer og hele Aarsdale en rigtig glædelig jul og et forunderligt nyt år.

Vi ses i Høkeren!

Dette nyhedsbrev er lavet af: Nana Gitz-Madsen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Vedtægter for Høkerlauget Aarsdale.

Den 27/10 2016.

§ 1
Laugets navn er Høkerlauget Aarsdale (herefter benævnt Lauget).

§ 2
Laugets formål er at være et naturligt samlingssted i Aarsdale. Lauget skal
styrke det sociale samvær og livet i Aarsdale havn og by, samt fungere
som nærbutik med et udvalg af gængse dagligvarer.

§ 3
Lauget, der juridisk er en forening, har hjemsted Aarsdale Havn, c/o den til enhver tid værende formand.

§ 4
Som medlem kan optages privatpersoner, virksomheder samt offentlige og private organisationer, som ønsker at støtte Laugets formål.

§ 5
Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket i Laugets
forretning, eller ved henvendelse til Laugets formand. Ved indmeldelse skal oplyses navn, postadresse, email samt tlf.

§ 6
Kontingent betales forud for et regnskabsår (1/9 – 31/8) ad gangen.

§ 7
Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af
laugets medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling.

§ 8
Passive medlemmer kan optages under forudsætning af langvarig
sygdom, arbejdsløshed eller andet.

§ 9
Medlemmers rettigheder og pligter
Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til formanden med tre
måneders varsel. Udmeldelse i løbet af et regnskabsår giver ikke grundlag
for refusion af kontingent.

§ 10
Medlemmerne er forpligtede til at overholde Laugets love, regler,
formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§ 11
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§ 12
Kontingentet betales årligt og senest 30 dage før generalforsamlingen.

§ 13
Bestyrelsen.
Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af Laugets drift.

§ 14
Bestyrelsens 7 medlemmer og 1 suppleant vælges på generalforsamlingen
for to år ad gangen. Tre medlemmer er hvert år på valg. Formand og 2
interne revisorer vælges ligeledes på generalforsamlingen for et år adgangen. Genvalg er muligt.

§ 15
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

§ 16
Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter generalforsamlingen.
Såfremt et bestyrelsesmedlem under en valgperiode måtte ønske at
overdrage sit ansvarsområde til andre, skal bestyrelsens godkendelse
indhentes hertil.
Bestyrelsen kan uddelegere det daglige arbejde til en eller flere
arbejdsgrupper, der arbejder under bestyrelsens tilsyn og efter de
retningslinjer/instrukser, som bestyrelsen måtte meddele. For de enkelte
nedsatte arbejdsgrupper skal der udfærdiges en forretningsorden, der skal
godkendes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen til enhver tid har ret til at få
indsigt i arbejdsgruppens aktiviteter og evt. økonomi.

§ 17
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres over for
medlemmerne.

§ 18
Der skal skrives referat af alle møder afholdt i bestyrelsen, herunder med
trufne beslutninger. Referatet skal underskrives af de deltagende
bestyrelsesmedlemmer, ligesom de, der evt. ikke har været tilstede skal
underskrive det som læst på førstkommende efterfølgende møde.

§ 19
Generalforsamling.
Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 20
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

§ 21
Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne, enten pr. brev eller pr. mail
med 4 ugers varsel.

§ 22
Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis/kvittering for indbetaling af
kontingent, kan dokumentere sin adgangsberettigelse, er mødeberettiget
på generalforsamlingen.

§ 23
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
5 Godkendelse af regnskab
6 Forelæggelse af budget til godkendelse
7 Indkomne forslag
8 Valg af formand
9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10 Valg af revisorer (2 interne og 1 ekstern, der skal være registreret eller autoriseret)
11 Evt.

§ 24
Alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent eller er godkendte
passive medlemmer, er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.
Disse har hver én stemme.

§ 25
Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§ 26
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 27
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsens formand beretning om
Laugets virksomhed og vision for den kommende periode.

§ 28
På generalforsamlingen vælges formand, 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer,
1 suppleant samt 2 interne revisorer og 1 ekstern.

§ 29
Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den
udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage inden
generalforsamlingen til formanden. Modtagne forslag offentliggøres inden
generalforsamlingen i Laugets lokale og rundsendes pr. mail eller pr. brev til
medlemmerne.

§ 30
Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte
medlemmer ytrer ønske herom.

§ 31
Ekstraordinær generalforsamling.
Såfremt mindst en fjerdedel af Laugets medlemmer ønsker det, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 32
Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende
mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den
ekstraordinære indkaldelse.

§ 33
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære
generalforsamling.
Regnskab og formue.

§ 34
Laugets regnskabsår løber fra 1/10 til 30/9.
Første regnskabsår løber fra Laugets stiftelse, den 23/3 2011 til den 31/8
2011.

§ 35
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent
af generalforsamlingen.

§ 36
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af lauget
godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§ 37
Før den ordinære generalforsamling skal revisor/revisorerne have revideret
regnskabet. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets
afslutning.

§ 38
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Dog skal
uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.

§ 39
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af Laugets
eksterne revisor.

§ 40
Laugets formue skal, hvis den overstiger, hvad der er nødvendigt for
afholdelse af løbende udgifter, anbringes i en eller flere banker med højest
mulig forrentning.

§ 41
Tegning og hæftelse.
Lauget forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den
ene skal være formanden eller næstformanden. I sager af væsentlig
betydning, dvs. ved indgåelse af lejeaftaler, køb, pantsætning eller salg af
fast ejendom kan Lauget dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 42
Det påhviler ikke nogen af Laugets medlemmer at hæfte personligt for
påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og
foreningsretlige principper anvendelse, såfremt der foreligger forsæt eller
grov forsømmelse.

§ 43
Stridigheder.
Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§ 44
Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse søges løst ved mediation/forligsmægling.

§ 45
Eksklusion
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller
beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som på anden
måde handler til skade for Lauget, kan af bestyrelsen ekskluderes af
Lauget. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

§ 46
Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer
den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på
generalforsamlingen for eksklusion, står den ved magt.

§ 47
Vedtægtsændringer.
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på
generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 48
Opløsning.
Til opløsning af Lauget kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor
minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.
Nedlæggelsen skal bekræftes af mindst to tredjedele af de fremmødte
medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden 30 dage
efter vedtagelsen.

§ 49
Laugets eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til Aarsdale
Borgerforening.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23/3 2011 og
ændret den 04 /12 2014 samt 27/10 2016.

Nyhedsbrev oktober 2017

Husk generalforsamlingen 

Husk generalforsamling i Høkeren tirsdag d. 31. oktober kl. 19 i Borgerhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne og har du forslag til dagsorden, skal de være hos formanden Olav Elvang oelvang@gmail.com senest 2 uger før d. 31. oktober. Kom og hør formandens beretning; få gennemgået årsregnskabet, og hør om de kommende planer for vores fælles butik.

Kontingent for 2017/2018 – 50 kr/person
Når du kommer til generalforsamlingen, kan du forny dit kontingent.

Du kan også betale i Høkeren  i åbningstiden eller indbetale via netbank på  Den Danske Bank 
reg.1551 kontonr. 11141218
Husk at notere din e-mailadresse, når du betaler via netbank.

Is i Høkeren!
Nu er der slutspurt med isen! Der er 1/2 pris på isvafler og pinde-is, så længe lager haves!

Svanekepasta til 20 kr
Husk dette gode medlemstilbud!

Klargøring til vinteren
Søndag d. 5.november kl. 10-12  er der “oprydnings-event” ved Høkeren.
Parasoller, møbler m.m. skal gemmes bort indtil foråret. Kom og vær med.

Dette nyhedsbrev er lavet af:  Nana Gitz-Madsen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Høkerlauget
Aarsdale tirsdag den 31. oktober 2017 kl.19:00 
i Borgerhuset

Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (E-mail: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

 1. Valg af dirigent Valg af referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisorer (to interne og 1 ekstern, der skal være registreret eller autoriseret)
 10. Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes.

Har du emner til beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.

For at have lov til at stemme skal du være medlem af foreningen. Det koster 50 kroner for et år – medlemskort sælges ved indgangen. Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.

Generalforsamlingen er stedet hvor alle kan komme til orde og meningerne

brydes. I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive.

Vi serverer kaffe og blødt brød – øl og vand kan købes til Høkerpris. Vi ses den 31. oktober – for bestyrelsen – Olav

Nyhedsbrev september 2017.

Så gik den sommer…
En sommer i Høkeren med megen aktivitet, stor omsætning og stor travlhed for de frivillige, er ved at være slut. I de sidste måneder har turisterne fyldt meget. Mange vaffelis er blevet rakt over disken. Der har været et godt salg af almindelige dagligvarer og ikke mindst – er der kommet mange positive tilkendegivelser fra turister og nye kunder til den fine butik.

Nu er tiden imidlertid kommet, hvor vi igen vil sætte fokus på de lokale kunder.

Eksklusivt medlemstilbud

På den gode pasta fra Svaneke: 20 kr. pr pakke. Der er flere smagsvarianter at vælge imellem: ramsløg, basilikum med hvidløg, chili, citron-peber, trøffel og tang.

Det gode kød                                    
I Høkerens frostdisk er der altid et pænt udvalg af kød fra Mønstergård og 
Vestermarie Gårdbutik. Det er kød fra fritgående dyr, der har haft et godt liv. Det kan man smage. Salget går fint. Kødet er meget efterspurgt. Skal du f.eks. lave en god hakkebøf, bør du absolut prøve Mønstergårds oksefars, så vil du kunne stege en særdeles velsmagende bøf. Farsen er ikke tilsat vand, så du får kød for alle pengene.

Plejende sæber
Sæberne er fremstillet i et køkken på Nordbornholm. De er fremstillet efter metoden “Cold Proces” (hvilket betyder, at intet i sæben kommer over 80 grader, som kan ødelægge antioxidanter m.m.) materialerne er bæredygtige, langt det meste økologiske, så i teorien kan sæberne “spises” .Glycerinen bliver i sæben, hvilket er en vigtig grund til sæbernes plejende effekt. Kan anvendes som – håndsæbe – allround sæbe – barbersæbe og shampoo.

Sæbenødder 
Vi er igen leveringsdygtige i det gode vaskemiddel til tøjet.

Hørkram.
Vi har fået en ny samarbejdspartner, Hørkram, en grossist, som kan levere mange gode økologiske varer til vores hylder, varer som vi tidligere måtte køre til Hasle for at indkøbe.

Generalforsamling i Høkerlauget tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:00 i Borgerhuset. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

 

                               Og så kan vi i øvrigt meddele, at
                               Høkeren nu er blevet tilkendt en
                               elitesmiley af Fødevarekontrollen!

 

Nyhedsbrevet er skrevet af Nana Gitz-Madsen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Nyhedsbrev juni 2017.

Sommeren er over os, højsæsonen starter. Udvidet åbningstid!

Vores sædvanlige åbningstid udvider vi fra Sankt Hans og til midten af august:
kl. 13.30 – 18.30 alle ugens dage.

Sankt Hans aften
Kildebørnene, som er næste års konfirmander, har hele eftermiddagen fra kl.14 travlt med at sælge kaffe og lagkage til alle, der kommer forbi. Der bliver solgt lodder til amerikansk lotteri og om aftenen, når folk sidder med deres madkurve, afsløres det hvem der har vundet de gode præmier.
Når vi traditionen tro har fejret Sankt Hans og den nordiske lyse nat i Parken, har nydt bålets flammer, set dem slikke op mod sommernatten, og skræmme alle onde kræfter bort – når vi har sunget “Midsommervisen” – Ja, så er det tid til at slå et slag ned forbi Høkeren, hvor der vil være åbnet og lagt op til udendørshygge, varm kaffe på bordet, bålfadene er tændt, og man kan købe øl og vin og andet godt.

Høkeren er leveringsdygtig – også i almindelige hverdagsvarer!
Vi er så ivrige for at fortælle om alle vores spændende og gode økologiske varer i Høkeren, at vi helt glemmer at fortælle, at hos os kan du få alt muligt! Er du lige løbet tør for tandpasta eller toiletpapir, kaffe eller sukker, mælk og havregryn, en dåse flåede tomater, gær og mel til at bagningen….alt det, du lige står og mangler – det har vi også (næsten altid da).
Men selvfølgelig er det alle de lækre øko-varer, vi elsker at fortælle om – og de bornholmske kvalitetsprodukter som pasta og pesto fra Frennegaard, det gode kød fra Mønstergaard og meget mere.

Vi har også kaffe i god kvalitet – friskmalet!
Eller hvad med en velsmagende Svaneke Øl? En helt almindelig Tuborg har vi også! Eller en forfriskende sodavand fra Bornholms Mosteri?
Is-salget (de gammeldags isvafler) er selvfølgelig også i fuld gang.

Vi ønsker alle Høkerens medlemmer og kunder en dejlig sommer.
På gensyn i Høkeren – Aarsdales egen butik.


Dette nyhedsbrev er lavet af: Nana Gitz-Madsen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Aarsdaledagen 2017

Aarsdale Borgerforening, Havnen, SAAN-løberne
                      og Høkeren inviterer til

                     Aarsdaledagen 2017

Aarsdale gør klar til endnu en Aarsdale-dag med hygge, sjov og kommen
hinanden ved. Igen i år arrangerer vi et hyggeligt Aarsdale-løb, hvor I kan
komme på en tur rundt i byen og quizze, kaste og gætte jer til præmier og
resten af byens beundring det næste år. Vi sørger også for underholdning
på Høkerpladsen, fælles grill og skumfiduser til børnene.

Derfor håber vi at se jer, jeres familie og venner ved havnen og Høkerpladsen.

              10. juni 2017 fra kl. 14-17

Aarsdale er en by i udvikling. Det markerer vi, og fejrer, ved at mødes på
kryds og tværs. Vi håber, at I vil hjælpe os med at kippe med flaget for
Aarsdale ved at hejse flaget på netop denne dag.

Programmet:
KL. 14. Formand for Høkeren, Olav Elvang, byder velkommen
KL. 14.10 Første hold sendes afsted på Tour de Aarsdale.
En tur, der indeholder små opgaver og er tilrettelagt sådan
at alle aldersgrupper kan være med.
Kl.15.15 Grill tændes
Kl.16.30 Præmieuddeling.

Har I spørgsmål eller lyst til at give et nap på dagen, så kontakt Olav
Elvang på 51345099

5 års fødselsdag, 2017.

                    Vi holder fødselsdag for Høkeren! 
                                Lørdag d. 29.april

Nu er der gået 5 år, siden Høkeren åbnede, og den første kunde trådte ind ad døren.
Takket være gode energier og masser af frivillig indsats, er årene gået godt, og fremtiden for Høkeren tegner lys.
Medlemstallet stiger, og de mange positive tilkendegivelser er opmuntrende for det frivillige arbejde. 

Vi fejrer Høkerens årsdag med musik og gode ting til ganen. Vi vil byde på madbrød med hjemmelavet pesto og dip. Bager Mortensen i Nexø har bagt fødselsdagskringlen, og friskmalet kaffe af den bedste blanding vil stå på bordet.
Isen er selvfølgelig vågnet af sin vinterdvale, så fra d. 29. april kan man igen 
købe vaffelis med is efter eget valg.

                Kom og vær med til at fejre Høkeren                                                        Vi mødes klokken 14  
                        og glæder os til at se dig! 

Dette nyhedsbrev er lavet af: Nana Gitz-Madsen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med input.

                                               Høkeren i Aarsdale – byens egen butik

Nyhedsbrev marts 2017

Nogle miljøvenlige tiltag fra Høkeren.
Vaskenødder – Vi har haft dem før, og nu er der igen kommet en ny sending.
Nødderne stammer fra et træ, der vokser i Indien.
Det er skallerne omkring nødderne, der indeholder det vigtige stof, saponin, som gør, at man kan bruge dem til tøjvask.Skallerne kan bruges flere gange, hvis man vasker på 40 grader. Ved vask på 60 grader er der normalt kun til én vask. Alligevel er det både meget økonomisk og miljøvenligt at bruge vaskenødderne. 1 kg koster 88 kr. Skallerne har ingen duft, men hvis du gerne vil have duft i dit nyvaskede tøj, kan du tilsætte et par dråber æterisk duftolie i skylleskålen. Der følger en brugsanvisning med skallerne.


Naturlige skuresvampe
Undgå  microplast i dit køkken og i miljøet. Skuresvampe af hamp. Effektive, men ridser ikke. Billige i brug. 100% naturmateriale fås nu i butikken til den fantastiske pris af 20 kr/stkHåndstrikkede karklude af bomuldsgarn

Kirsten strikker karklude, der kan lyse op i
dit køkken.  Mange forskellige farver. 20kr/stkTasker af bomuldsstof

Høkeren har fået ny forsyning af de gode og
pæne stoftasker,
der kan bruges til indkøbsvarer,
til strandturen m.m.
De fås i
livlige farver og mønstre,og desuden i 2 forskellige størrelser. Hankene er ligeledes i 2
størrelser, så de nu også kan bæres over kryds.

De koster kun henholdsvis 35 kr og 45 kr. 


Høkerens Hovedbibliotek
Lån- byt – eller behold
Sådan kan man læse på det bogskab, der står
til venstre for indgangsdøren ved Høkeren.
Skabet indeholder et par hylder med bøger, som
du frit og kvit kan låne fra, bytte ud med andre
– eller beholde, hvis det er en bog, du må eje.
Samlingen vil med mellemrum blive fornyet.


Høkerens fødselsdag d. 29.april
Der er gået 5 år! – De er gået godt og Høkeren trives. Vi har snart fødselsdag, og den fejrer vi naturligvis. Der kommer mere om dagen i næste nyhedsbrev, men sæt allerede nu et X i din kalender.

Dette nyhedsbrev er lavet af: Nana Gitz-Madsen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Indkaldelse til generalforsamling 2016.

Indkaldelse til generalforsamling i Høkerlauget Årsdale torsdag d. 27.oktober 2016 kl. 19.00 i Årsdalehuset.

Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Årsdale skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang, Indenmarken 2 eller pr.mail: oelvang@gmail.com, i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

 • Dagsorden er ifølge vedtægterne følgende:
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
 • Godkendelse af regnskab
 • Forelæggelse af budget til godkendelse
 • Indkomne forslag.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af to interne revisorer
 • Evt

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes.

Har du emner til beslutning, aflever dem til Olav senest to uger før.

Kun medlemmer er stemmeberettigede. Melemsskab koster 50,-kr. for et år. Medlemskort for kommende periode kan købes ved indgangen. Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen. På generalforsamlingen kan alle  komme til orde og meninger brydes.

Vi serverer kaffe og blødt brød – øl og vand kan købes til Høkerpris.

Vi ses den 27.oktober

Pva bestyrelsen Olav Elvang

Nyhedsbrev september 2016.

hoker54k

KØD FRA MØNSTERGÅRD – bornholmsk og økologisk!
Oppe i Ølenes smukke natur går Thor Kures limousinekvæg og nyder friheden. Det er dyr, der har fået tid til at vokse og bevæge sig. Derfor indeholder kødet også flere omega 3 fedtsyrer, som er så gavnlige for os.
Høkeren er foruden gårdbutikken i Vestermarie de eneste forhandlere af dette lækre og økologiske kød, der sælges som dybfrost og i forskellige udskæringer, inkl. hakket kød. Kødet egner sig både til en festlig familiemiddag og som god mad for den enlige.Priserne i Høkeren og Vestermarie Gårdbutik er de samme – og yderst rimelige.
Kødkvæg

DER ALTID PLADS TIL EN PASSER MERE!
Har du lidt tid til overs, er du velkommen til at blive en del af et positivt frivilligt fællesskab omkring Høkeren.
Vi kan bruge hjælp til flere forskellige arbejdsopgaver: passe butik, købe varer ind til butikken, prismærke og sætte varer på plads, fylde varer op på hylderne i butikken, lave te/kaffe til kunderne, oprydning, let rengøring, afrimning af køle- og frostskabe m.m. Selvfølgelig får du en god vejledning, hvis du vil være med. Kom ned og snak med os i butikken i åbningstiden.

IS!
Vi må nok erkende, at sommeren er gået på hæld, og de smukke nuancer af gul, rød og brændt okker kommer til at pusle om vores sanser i ugerne, der kommer.
Vi, i Høkeren, kaster glad håndklædet i ringen og hengiver os til efterårets smukke farver.
Men, vi gider ikke fryse.
Og vi gider ikke is på frys.
Derfor: sidste isdag i Høkeren bliver den 23. oktober.
Vi sælger ud: 50 % rabat og kæmpe kugler, så længe lager haves.
Kom glad og spis 2016’s sidste is i godt selskab.

BILLIGE LOKALE VARER!
Sommeren igennem er der mange af de frivillige passere, der har mødt bemærkninger som f. eks.
“Er melet det samme som i de andre butikker her på Bornholm? Er pastaen? Er olien?” etc. Og kunden hentyder til den lavere pris. Vi kan bekræfte, at det er præcis de samme varer, som man kan se i andre butikker, og vi fortæller den gode historie om den frivillige indsats, som er hovedårsagen.
Men de lavere priser glæder også andre af Høkerens varegrupper, og det vil den opmærksomme kunde have bemærket. Så derfor køb dine dagligvarer i Høkeren! – Det kan godt betale sig!
groent

SÆT DIT KRYDS!
Datoen for den årlige generalforsamling i Høkerlauget nærmer sig. Denne gang er datoen sat til torsdag d. 27. oktober kl. 19 i Aarsdalehuset.
Nærmere besked følger, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Dette nyhedsbrev er skrevet af: Nana Gitz-Madsen, Bernitta Bjørn Andersen og Anette Sonne. Anette har sat
brevet op, Olav Elvang har sendt det ud, Erik Bjerre har redigeret og sat nyhedsbrevet op på Face Book &
Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Nyhedsbrev august 2016.

hoker54k

Nye åbningstider
Det tidlige efterår står for døren. Turisterne bliver færre og travlheden i Høkeren mindre. Derfor er det nu igen tid til at indføre normale åbningstider som er: 14.30 – 17.30 – alle dage. Åbningstiderne gælder fra d. 15. august.

Høkeren på flere sprog
Høkeren får ofte besøg af kunder, der ikke har lokalt tilhørsforhold. De spørger interesseret og undres tit over, hvordan det kan lade sig gøre at drive et sted som Høkeren. Derfor har vi lavet en folder, der på dansk, engelsk og tysk giver et kort rids af Høkerens historie og dagligdag. Folderen vil komme til at ligge fremme i butikken til information og inspiration.

Gode priser i Høkeren!
Høkeren har ofte konkurrencedygtige priser. Og i nogle tilfælde endda lavere priser end i andre butikker. For eksempel pasta og pesto fra Frennegård og mel fra Valsemøllen – her kan du gøre en god handel i Høkeren. Vores vinudvalg er stort for så lille en butik at være – og vi har vin til enhver pengepung. Bl.a. en god “hverdags-vin” til 38 kr. for en flaske.

Karité – cremen der er lige til at spise!
Høkeren er den eneste fysiske butik, som har fået ret til at forhandle Karités cremer,der ellers kun sælges over nettet. Projektet Karité er et samarbejde mellem kvinder i Pah i Mali og Årsdale på Bornholm, som har fokus på bæredygtighed, økologi og sundhed. Cremen er et helt rent naturprodukt baseret på 95% rent Beurre de karité/sheasbutter. Nøddesmørret fra kvinderne i Vestafrika, er kendt for sine lindrende, lægende og beskyttende egenskaber, som stammer fra det store indhold af gode fedtsyrer og antioxidanter. Karités cremer er helt fri for animalske- eller kemiske tilsætningsstoffer, herunder parabener, farvestof og plastikgranulat. Husk Karité, den er hjælpsom både mod insektstik, solskoldning, og tør og irriteret hud.

Giv en hånd i Høkeren!
Der har været meget travlt i Høkeren her i sommer, og det er jo rigtig godt for butikken, men passerne har også været spændt hårdt for. Der er stadig mange opgaver, større og mindre, der skal løses, selv om vi nu går ind i en mere roligperiode. Har du tid og lyst til at give os en hånd på en uforpligtende måde, er du mere end velkommen. Vi kan stadig godt bruge flere passere, men der er også andre opgaver som indkøb, oprydning, prismærkning, opfyldning af varer, pasning af udeareal, aftørring af hylder mm. Kontakt en passer i butikken og få mere at vide.

Dette nyhedsbrev er skrevet af: Nana Gitz-Madsen og Anette Sonne. Anette har sat brevet op, Olav Elvang har sendt det ud, Erik Bjerre har redigeret og sat nyhedsbrevet op på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Høkeren i Årsdale – byens egen butik

Aarsdaledagen 2016.

Årsdaledagen er tilbage!

Lørdag d. 11. juni gentager vi successen fra sidste år og holder Årsdaledag igen.

Dagen er for os, der bor i Årsdale, og for familie og nære venner, og den byder på både Årsdaletouren, masser af musik på Høkerpladsen og fælles grill og hygge.

Program:
Kl. 14.00 Årsdaledagen begynder. Velkomst ved Olav Elvang.
Kl. 14.10 Det første hold sendes afsted på Årsdaletouren, fyldt med sjove poster.
Kl. 1.005 Grill til pølser tændes.
Kl. 16.00 Grill til medbragt mad tændes.
Kl. 16.30 Præmieuddeling.

Vi byder på pølser og sodavand. Øl m.m. kan købes billigt på pladsen. Vi sætter fælles grill op, og håber, at I vil komme og grille, lytte til musik, hygge og sludre med os. Af praktiske grunde vil det være fint, hvis I har meldt holdene til Årsdale-touren i tidsrummet kl.13.45-14.05.

På glædeligt gensyn.

Årsdale Borgerforening, SÅN løberne, Petanque klubben, Årsdale Havn og Høkeren i Årsdale.

aarsdaledagen_1_flettet

Nyhedsbrev 25. maj 2016.

Nye åbningstider.
Sommeren er over os og med den glade turister, musik på Høkerpladsen og flere kunder i butikken.
Fra d. 15. juni er der nye åbningstider i Høkeren.
De nye åbningstider bliver fra kl. 13.30 til 17.30 hver dag med forlænget åbningstid om fredagen: til kl. 19.

Fest i Aarsdale!
Lørdag d. 11. juni kl. 14 holder byen fest på havnen. Det er de aktive foreninger i Aarsdale, Høkeren, Borgerforeningen, SÅN og Petanque-klubben, der står for en hyggelig eftermiddag for byens borgere i lighed med sidste år.
Der bliver aktiviteter for børnene, glad musik og hygge. Henimod aften tændes der op i grillerne, og du kan medbringe dit eget kød mm. til grillning. Eller købe noget godt i røgeriet, bestil gerne i forvejen.
Høkeren har åbent og giver gratis sodavand til børnene. De voksne kan købe både øl, vand og vin i Høkeren til gode høkerpriser!
Vel mødt d. 11. juni kl. 14 – og tag lidt solskin og din nabo med.

Og om lidt er kaffen klar…
synger Poul Dissing så fint, på Benny Andersens udødelige ‘Svantes viser’.
I Høkeren er vi stolte og glade for vores kaffebord. Vi sætter med et smil kaffen over, og byder også gerne på en lille småkage. Dog er der blandt Høkerens frivillige passere den opfattelse, at vores fine skilt med opfordringen til at lægge en mønt i sparegrisen for kaffen på selv samme kaffebord, ikke rigtigt kommer ud over stepperne?
Frelsens hær havde for et par år siden et slogan på deres jule-raslebøsse, der lød det humoristiske: ‘Pengene – eller vi synger’ – så langt går vi nu ikke her i Høkeren, det lover vi! Men, vi vil gerne opfordre vores gæster til at huske at betale en lille mønt for kaffen, og skal derfor have et nyt kaffeskilt der på en venlig og imøde-kommende måde formår at få dette budskab igennem.
Et eksempel kunne være: ‘kaffen har sin pris – put en mønt i den sorte gris’ eller noget helt andet? Forslag modtages med glæde!

Dette nyhedsbrev er lavet af: Nana Gitz-Madsen, Bernitta Bjørn Andersen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet ind på Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Høkeren i Årsdale – byens egen butik

Nyhedsbrev april 2016.

HØKEREN har fødselsdag
og det har den jo, og det er …. DEN 30. april, klokken 14. Så er vores lille darling blevet hele 4 år. Kom glad og vær med til at fejre HØKEREN den sidste lørdag i april. Vi byder på lidt til ganen og lidt til varmen, og der ud over sælger vi drikkevare til de rene Høker priser. Musikken vil spille på pladsen foran HØKEREN og solen vil skinne på alle dem vi kender, og dem vi bare ikke har mødt endnu. Vi ses til en forrygende eftermiddag.

Varer til 1/2 pris!
Som følge af nye regler er det nu tilladt at sælge visse varer, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet.
Det gælder varer, som ikke er letfordærvelige, og som er mærket med “Bedst før…” eller “Mindst holdbar til….”.
Disse varer har vi før kasseret.
Men nu er det muligt for os at sælge dem til stærkt nedsat pris.
Det gavner Høkeren, vi får mindre tab/spild.
Det gavner vores kunder, de får mulighed for at købe nogen ekstra billige varer.
Og det gavner miljøet, at der er mindre madspild.
Denne varegruppe vil være samlet ét sted og skiltet med nedsat pris pga dato.

Til støtte for positive forandringer
container fra Årsdale til Afrika sidst i majAfrika containerLandsbyens skole
Nede på havnen i Årsdale, omme ved petanque-klubben, står en container, men før regntiden i Vestafrika starter, skal den ud på en lang rejse til den lille landsby Pah, som ligger lige syd for Sahara. Det er Årsdale Borgerforening og foreningen International Kontakt, der har fået  en bevilling af DANIDA/ Genbrug til Syd.
Derfor indsamler vi cykler, håndværktøj til de unge mænds cykelværksted, haveredskaber, spande, store gryder, tæpper, lagner, forbindingssager til sundhedshus og fødestue, strikkegarn til kvindegruppen, metalfade, skoletasker og skolematerialer, fodboldtøj og meget andet til skolen- men ikke beklædning og ikke plastikting. Landsbyens “ønskeliste” er sat på containeren.
Inden containeren bliver sendt afsted, vil den blive udsmykket med lokale motiver af en gruppe kreative årsdalefolk. Har du også lyst til at være med til at male, kan du melde dig i Høkeren. -Hjælp os med at fylde containeren.
Kontakt til indsamlingen:  Lene & Sv. Erik Hjorth Hansen – 20497476/ 56496517 – Frank (Lasse) Rasmussen, Kirsten Clausen – 56496882 – Anette Sonne -29126075

 Vi ønsker aller Høkerens kunder og venner “Godt forår”

Dette nyhedsbrev er lavet af:  Nana Gitz-Madsen, Bernitta Bjørn Andersen, Anette Sonne. Olav Elvang har sendt brevet ud, Erik Bjerre sat nyhedsbrevet op på  Face Book & Høkerens hjemmeside, passerne kommet med in-put.

Nyhedsbrev marts 2016

Så er påsken over os!

Det spirer og krabler alle steder, og lyset optør vores vinterblege sjæle.I dette nyhedsbrev kommer vi rundt om det hele. Høkerens nye is, lammekød fra Hammershus, vores skønne æg fra glade høns, og meget mere.

Og så går det jo godt i Høkeren! Det viser økonomien og det viser den glade gruppe af frivillige der får hjulene til at løbe så fint rundt.
Vi fejrer os selv og vi fejrer vores kunder.

Det gør vi til Høkerens fødselsdag lørdag den 30. april, klokken 14, hvor vi giver smagsprøver på vores specialiteter og disker op med kaffe og kage’ og så er musikken tilbage’. Så kom glad og hils på din nabo eller en fremmed og støt op om vores alle sammen’s butik. Vel mødt og rigtig god påske inden da.

Kvalitets kød
Friske forsyninger af kød på frost. Vi fører det lækre kød fra gårdbutikken i Vestermarie og fra Thor Kure i Ølene, lam og økologisk oksekød. Nogen gange også gedekød. Kom, kik og køb. Det bliver hurtigt udsolgt.

IS
Så er isen kommet til Høkeren!
Både pinde isene og de lækre vafler med gammeldags iskugler og pynt. Nye varianter som chokolade med mintsmag og marscapone med citron er kommet til.

Nødder og tørret frugt
Husk også, at du kan købe de lækre nødder fra Harilds Nuts hos os: mandler, valnødder, hasselnødder, paranødder, macadamia osv. Og tørret frugt som lyse og mørke rosiner og tranebær – ideelle som frisk indslag i salaten.

Dit medlemskab har betydning
Husk at forny dit medlemskab.
Vi går ikke længere fra “dør til dør” for at opkræve kontingent, men du kan hurtigt få bragt sagen i orden ved enten at indbetale  beløbet via netbank til foreningskontoen    reg. 1551 – kontonummer 11141218 -husk at notere dit navn – eller ved at betale ved kassen i Høkeren. Et medlemskab går fra oktober til oktober og koster 50 kr, så alle kan være med til at støtte det gode initiativ. Selvom man ikke har bopæl i Årsdale, kan man godt blive medlem af Høkeren – laugsmedlem kalder vi det – så fortæl gerne om denne mulighed til dine venner og bekendte udenfor vores by.

Er din e-mail adresse up to date?
Det er vigtigt at vi har din korrekte e-mail adresse, så vi kan sende brev til dig, når der sker noget spændende i Høkerens verden. Hvis du er i tvivl om den er forkert eller hvis du har fået en ny, kan du sende en besked til oldermanden, Olav Elvang  på adressen oelvang@gmail.com og oplyse din aktuelle mailadresse.

Sæt kryds i kalenderen
D.11. juni skal vi have den årlige fest på havnen. Det er ikke en “Årsdalefest” hvor hele Bornholm er inviteret. Det er en fest for årsdaleboere, Årsdales foreninger og virksomheder, og for de høkermedlemmer, der bor uden for vores by.
Der kommer mere om festen senere.

Dette nyhedsbrev  er lavet af:              B_flag_1   

Nana Gitz-Madsen

Bernitta Bjørn Andersen

Anette Sonne

Olav Elvang har brevet sendt ud

Erik Bjerre sørget for info til Face Book & Høkerens hjemmeside

Endnu engang – hav en rigtig god påske. Vi ses i Høkeren- som selvfølgelig har åbent alle dage.

Høkeren i Arsdale – byens egen butik

Jule og nytårs hilsen 2015.

Oldermanden for Aarsdale Høkeren

Kære Høker venner.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

28.april 2012 begyndte Høkeren og har fra da af vist sin styrke i vort lille samfund.
Høkeren er med til at give Årsdale identitet.
Der er dagligt åbent.
Der er arrangeret Årsdaledag sammen med Borgerforeningen, SAAN,
Petanqueklubben og Havnen.
Der har været musik indslag.
Der har været dag for flygtninge.
Gæster bruger Høkeren som informationskontor.
Flere og flere bruger computeren til bestilling af billet m.m.
Alt sammen på frivillig basis.
Det kan vi godt være stolte af.

Tak til alle der bidrager til Høkerens beståen, ikke mindst
en tak til  passer- og indkøbsgruppen.
Uden dem slet ingen Høker.

Med ønsket om et godt nyt år

Oldermanden